DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.010

Ефективність використання засобів аквааеробіки у процесі секційних занять з плавання студентів 18–19 років

Юрій Журавльов, Микола Маліков

Анотація


Мета: оцінити ефективність використання засобів аквааеробіки у програмі секційних занять з плавання студентів 18–19 років для підвищення їх загального фізичного стану.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь студенти 18–19 років (n=46). Оцінку ефективності застосування засобів аквааеробіки в процесі секційних занять з плавання проводили на основі результатів порівняльного аналізу особливостей динаміки рівня функціонального стану серцево-судинної системи, системи зовнішнього дихання, рівня функціональної, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів контрольної та експериментальної груп протягом навчального року.

Результати: показано, що впровадження у програму секційних занять з плавання для студентів 18–19 років засобів аквааеробіки сприяло достовірному покращенню рівня функціонального стану кардіореспираторної системи їх організму, рівня функціональної та спеціальної фізичної підготовленості. Наприкінці навчального року для студентів експериментальної групи були характерні достовірно більш високі, в порівнянні з контрольною групою, темпи покращення усіх показників фізичного стану на 5–14%.

Висновки: отримані результати свідчили про високу ефективність використання засобів аквааеробіки у програмі секційних занять з плавання для студентів 18–19 років в умовах закладу вищої освіти.


Ключові слова


функціональний стан; функціональна підготовленість; спеціальна фізична підготовленість; студенти; 18–19 років; секційні заняття; плавання; аквааеробіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва, О.В., Кенсицька, І.Л. (2017), "Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей здорового способу життя студентів", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л. Українки, Вип. 26, С. 37-42.

Базылюк, Т.А., Козина, Ж.Л., Безнес, Е.Е., Коверя, В.Н. (2010), "Применение аквафитнеса игровой направленности в физическом воспитании студенток", Физическое воспитание студентов, № 6, С. 8-12.

Викулов, А.Д. (2004), Плавание: учеб. пособие для студентов вузов, ВЛАДОС-ПРЕСС.

Ганчар, А.И., Гаркуша, С.В. (2012), "Теоретико-методические аспекты формирования навыков плавания среди разных групп населения в процессе физического воспитания и спорта с учетом гендерных отличий обучающихся", Физическое воспитание студентов, № 3, С. 24-28.

Глущенко, Н.В., Маліков, М.В. (2010), "Корекція функціонального стану студентів 19–20 років засобами кондиційного тренування (на прикладі плавання)", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання, № 9, С. 26–29.

Гоєнко, М.І., Коломійцева, О.Е., Баламутова Н.М. (2014), "Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота в юридичному вищому навчальному закладі", Слобожанський науковоспортивний вісник, № 1 (39), С. 17-21.

Горбунов, С.А., Горбунов, С.С. (2010), "Реализация инновационных подходов в системе физического воспитания", Теория и практика физ. культуры, № 5, С. 33–35.

Городинський, С., Хавруняк, І. (2017), "Аналіз адаптаційного процесу студентів до навчання у вищому навчальному закладі з використанням засобів фізичного виховання", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(57), С. 21-24.

Церковная, Е., Осипов, В., Филенко, Л., Пасько, В. (2017), "Динамика изменений структуры и уровня заболеваемости студентов технического вуза", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), С. 102-106.

Козина, Ж.Л., Ермаков, С.С., Базылюк, Т.А., Волошина, Е.В. (2012), "Инновационные технологии аквафитнеса игровой направленности с применением технических устройств в физическом воспитании студенток", Физическое воспитание студентов, № 1, С. 42-46.

Круцевич, Т.Ю. (2003), Теория и методика физического воспитания, Т.I, Киев.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н. (2017), "Фізичне виховання як соціальне явище", Теорія і методика фізичного виховання, Т.1, С. 40-58.

Курко, Я.В., Федчишин, О.Я. (2012), "Показатели здоровья студентов, занимающихся оздоровительным плаванием", Физическое воспитание студентов, № 1, С. 59-62.

Макаренко, Л.П. (1983), Юный пловец, Физкультура и спорт, Москва.

Маленюк, Т.В. (2014), "Сучасний стан національної системи фізичного виховання студентської молоді", Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку: зб. наук. праць ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград, С. 74-78.

Маліков, М.В., Богдановська, Н.В., Сватьєв, А.В. (2006), Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті, Запоріжжя.

Менхин, Ю.В. (2010), "Инновационные подходы в физическом воспитании студентов", Теория и практика физ. культуры, № 2, С. 33.

Назарук, В.М. (2014), "Оздоровительное плавание для студентов", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури ( фізична культура і спорт), Вип. 5(48), С. 91-95.

Платонов, В.Н. (2000), Плавание, Олимпийская литература, Киев.

Футорный, С.М. (2014), "Современные аспекты разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи", Фіз. культура, спорт та здоровья нації : зб. наук. пр. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського, № 3 (56), С. 312-319.

Христовая, Т.Е. (2013), "Современное состояние здоровья студентов и пути его совершенствования", Слобожансбкий науково-спортивний вісник, № 1, С. 74-78.

Berukoff, Karen D. & Hill, Grant Michael (2013), "A study of factors that influence the swimming performance of hispanic high school students", International Journal of Aquatic Research and Education, Vol. 4(4), pp. 409-421.

Bolton, N. & Martin, S. (2013), "The policy and politics of free swimming", International Journal of Sport Policy and Politics, Vol. 5(3), pp. 445-463.

Conatser, Ph., Block, Martin E. & Lepore M. (2013), "Research aquatic instructors’ attitudes toward teaching students with disabilities", Adapted Physical Activity Quarterly, Vol. 17(2), pp. 197-207

Kashuba, V.A., Futornyі, S.М. & Andreeva, E.V. (2012), "Modern approaches to preservation of health at students in the course of physical education", Physical Education of Students, No. 5, pp. 50-58.

Tavakolizadeh, J., Abedizadeh, Z. & Panahi, M. (2012), "The Effect of Swimming on Self Concept’s Girl High School Students", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 69, pp. 1226-1233.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Юрій Журавльов, Микола Маліков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.