DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.015

До питання про вдосконалення організації системи підготовки спортсменів

Володимир Приходько, Сергій Ткачов

Анотація


Мета: на основі аналізу професійної думки висококваліфікованих тренерів узагальнити шляхи вдосконалення організації системи підготовки спортсменів.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел; експертне опитування способом анкетування; узагальнення та систематизація одержаних даних, методи математичної статистики. До дослідження були залучені 18 Заслужених тренерів України, які були опитані шляхом анкетування.

Результати: у результаті проведеного опитування провідні тренери відзначили, що для вдосконалення організації системи підготовки спортсменів в Україні потрібно забезпечити: підвищення рівня професійної майстерності тренерів, підйом престижу тренерської професії, заохочення тренерів до плідної діяльності із забезпечення підготовки висококласних спортсменів; розробку концепції, стратегії і календарного плану реформи для кожного окремого виду спорту; проведення стажувань тренерських кадрів за кордоном у країнах, де певний вид спорту досяг високого розвитку і визнання на міжнародній арені; якісну матеріально-технічної базу й ефективну науково-методичну підтримку спортивної діяльності; застосування постійного медико-біологічного контролю та медико-біологічного супроводу; вивчення даних змагальної діяльності спортсмена із використанням порівняльного аналізу відеоматеріалів виступів кращих спортсменів-любителів і професіоналів з кінця ХХ століття й до сьогодення.

Висновки: стратегією вирішення вказаної проблеми може бути підхід, заснований на суто теоретичному рівні з подальшою апробацією виробленого шляху, або – поєднання вже наявних розробок з практичними рекомендаціями досвідчених і авторитетних тренерів і створення на цій основі більш оптимального рішення щодо удосконалення організації сучасної системи підготовки спортсменів.


Ключові слова


спорт вищих досягнень; організація; система підготовки спортсменів; спортивна діяльність; підготовка тренерів зі спорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Вікторов, В.Г., Приходько, В.В. (2009), "Сучасні підходи до оцінювання управлінських кадрів", Система оцінювання кадрів: стан і перспективи розвитку: матеріали «круглого столу» (Дніпропетровськ, 27 травня 2009 р.), Дніпропетровськ, С. 5-9.

Гант, О.Є., Ткачов, С.І. (2016), Методологія наукового дослідження: начальний посібник для магістрантів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю 017 – фізична культура і спорт, Харків.

Гринь, О., Воронова, В. (2015), "Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 29-34.

Демінський, О.Ц. (2001), Дидактичні основи оптимізації спортивного тренування: монографія, Київ.

Костюкевич, В.М. (2016), Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях: навчально-методичний посібник, Вінниця.

Платонов, В.Н., Павленко, Ю.А., Томашевский, В.В. (2012), Подготовка спортсменов разных стран к Олимпийским играм, Киев.

Приходько, В.В. (2008), "Реформування вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту в Україні", Теорія і практика фізичного виховання. Наук.-метод. Журнал. Спец. випуск за матеріалами міжнародної наук.-практ. конф. «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи» (Донецьк, 20-21 листопада 2008 р.), Донецьк, № 1, С. 74-85.

Приходько, В.В., Шевяков, О.В., Табінська, С.О. (2018), "Індивідуальний психолого-педагогічний супровід спортсменів у системі багаторічної підготовки", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 76-80.

Приходько, В. (2018), Концепція управління сучасною системою підготовки спортсменів: монографія, Дніпро.

Сергеєв, А.Ю. (2017), Управління сферою фізичної культури і спорту адміністративно-територіальної одиниці на основі цільового програмування (на прикладі Дніпропетровської області): дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.01, Дніпропетровськ, 282 с.

Ткачов, С.І. (2017), "Дослідження мотиваційної сфери висококваліфікованих спортсменів", Матеріали ІІІ науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору» (м. Харків, 21 квітня 2017 року), ХДАФК, Харків, С. 171-175.

Хазім, Т. (2016), Вдосконалення системи підготовки спортсменів на основі підвищення рівня організаційно-управлінської підготовленості майбутніх тренерів: автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.01, Харків, 20 с.

Шкребтій, Ю.М. (2005), Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу: монографія, Київ.

Burke, S.M., Shapcott, K.M., Carron, A.V., Bradshaw, M.H. & Estabrooks, P.A. (2010), "Group goal setting and group performance in a physical activity context", International Jornal of Sport and Exercise Psychology, No. 8, pp. 245-261.

Miller, M.G. & Berry, D.C. (2011), Emergency Response Management for Athletic Trainers, MD: Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore, available at: https://www.amazon.com/Emergency-Response-Management-Athletic. Education/dp/0781775507

Scott R. Johnson, Pamela J. Wojnar, William J. Price, Timothy J. Foley, Jordan R. Moon, Enrico N. Esposito & Freed J. Cromartie (), A Coach’s Responsibility: Learning How to Prepare Athletes for Peak Performance, available at: https://www.google.com/search?q=A+Coach%E2%80%99s+Responsibility:+Learning+How+to+Prepare+Athletes+for+Peak+Performance.&rlz=1C1AOHY_ruUA785UA785&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3yI8OIRXS00tAM%253A%252CDlssS6aQiUEMwM%252C_&vet=1&usg=AI4_kQISjsYFwHLCWOuSD5PyqL4Erabyg&sa=X&ved=2ahUKEwiAxpqwoqLhAhWvy6YKHQ-vAhEQ9QEwAHoECAoQBg#imgrc=3yI8OIRXS00tAM


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Володимир Приходько, Сергій Ткачов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge