DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.011

Вплив кінезіотерапії на якість життя студентів із хронічним бронхітом

Олександр Петрухнов, Лариса Рубан

Анотація


Мета: визначити ефективність впливу кінезіотерапії на якість життя студентів із хронічним бронхітом у період реконвалесценції.

Матеріал і методи: під нашим спостереженням знаходилося 73 студенти віком 17–20 років, які були розподілені на три групи. За демографічними показниками групи досліджуваних були однорідні за статтю, віком, зрісто-ваговими показниками. Для визначення індексу якості життя студентів нами було використано теоретичний аналіз літератури та узагальнення відомостей наукової, методичної та спеціальної літератури; комп’ютерну тест-програму «Оцінка якості Вашого життя».

Результати: аналіз результатів показав, що студенти Гр. 1 і Гр. 2 хоча і мають середній ІЯЖ, однак підрахунок відповідей вказує на те, що стан здоров’я цих юнаків знаходиться у граничному стані. Комплексна програма фізичної реабілітації була складена з урахуванням двох етапів періоду реконвалесценції. Студентам Гр. 1 з першого дня призначали ходьбу на різних оздоровчо-нормалізуючих режимах при комбінації перестановок рухів рук. Студенти Гр. 2 займалися 3 рази на тиждень за програмою кінезіотерапії для спеціальних медичних груп, Гр. 3 займалися фізичною культурою за загальноприйнятою програмою МОН України. Після застосування розробленої програми спостерігали підвищення рівня якості життя у студентів обох груп, респонденти Гр. 1 відмітили зменшення стомлення, підвищення мобільності, збільшення фізичної активності, мислення, а також покращення особистих взаємостосунків. У студентів Гр. 2 відмічена тенденція позитивних змін в якості життя та стану здоров’я.

Висновки: підтвердженням ефективності розробленої програми було статистично значущі зміни у студентів Гр. 1, які займалися за розробленою програмою. У студентів Гр. 2 також спостерігалася позитивна динаміка ІЯЖ, однак статистично значущих змін не спостерігалося.


Ключові слова


студенти; хронічний бронхіт; індекс якості життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Рубан, Л., Ставицкий, С. (2016), "Оценка индекса качества жизни студентов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(54), С. 89-93, doi: 10.15391/snsv.2016-4.016.

Житницкий, А.А. (2017), "Сучасні проблеми формування здорового способу життя молоді", Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», Т. 21, С. 86-92.

Ермаков, С.С., Чеслицка, М., Пилевска, В., ШаркЕцкардт, М., Подригало, Л.В., Кривенцова, И.В. (2013), "Уровень здоровья студентов специальных медицинских групп в контексте повышения качества жизни", Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, № 3, С. 184-189.

Цись, Д.І. (2013), "Спортивна спрямованість занять з фізичного виховання – один із чинників підвищення фізичної підготовленості студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 5-7.

Башавець, Н.А. (2011), "Стан захворюваності сучасної студентської молоді та шляхи його поліпшення", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, С. 6-10.

Романчук, С.В., Петрук, А.П., Биков, Р.Г. (2015), "Активізації навчального процесу з фізичного виховання студентів щодо впровадження здоров’я збережувальних методик", Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), № 5 (1), С. 215-218.

Чередниченко, И., Соколова, О., Маликов, Н. (2016), "Изменение показателей физической подготовленности юношей 18–19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 239-243.

Линник, М.І., Недоспасова, О.П., Тарасенко, О.Р., Капустяк, В.І., Бушура, І.В., Нікіфорова, Л.Г. (2017), Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2010-2016 рр., Київ.

Белевский, А.С., Новиков, Ю.К. (2008), "Хронический бронхит в клинической практике", Лечебное дело, № 1, С. 32-38

Дука, К.Д., Ільченко, С.І., Іванусь, С.Г. (2013), Хронічний бронхіт у дітей та підлітків – минуле, сучасне та майбутнє, Дніпропетровськ.

Петрухнов, О.Д., Рубан, Л.А. (2017), "Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації", Scientific Journal «ScienceRise», № 1/1(30), C. 32-36.

Малявин, А.Г., Епифанов, В.А., Глазкова, И.И. (2010), Реабилитация при заболеваниях органов дыхания, Москва.

Мингазова, Л.Р., Селезнева, Н.И., Кильдибекова, Р.Н. (2012), "Эффективность реабилитационных комплексов при хроническом бронхите", Медицина: вызовы сегодняшнего дня: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2012 г.). Челябинск: Два комсомольца, С. 61-62, режим доступа: https://moluch.ru/conf/med/archive/52/2452/ (дата обращения: 8.06.2019).

Петрухнов, О.Д., Рубан, Л.А. (2017), Комплексна програма фізичної реабілітації для студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт середньої тяжкості в період реконвалесценції, а. с. № 72515 Україна, заявл. 10.04.2017 № 73231; опуб. 27.06.2017.

Мельникова, Е.В., Буйлова, Т.В., Бодрова, Р.А., Шмонин, А.А., Мальцева, М.Н., Иванова, Г.Е. (2017), "Использование международной классификации функционирования (МКФ) в амбулаторной и стационарной медицинской реабилитации: инструкция для специалистов", Вестник Восстановительной медицины, № 6 (82), С. 7-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олександр Петрухнов, Лариса Рубан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge