DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.011

Вплив кінезіотерапії на якість життя студентів із хронічним бронхітом

Олександр Петрухнов, Лариса Рубан

Анотація


Мета: визначити ефективність впливу кінезіотерапії на якість життя студентів із хронічним бронхітом у період реконвалесценції.

Матеріал і методи: під нашим спостереженням знаходилося 73 студенти віком 17–20 років, які були розподілені на три групи. За демографічними показниками групи досліджуваних були однорідні за статтю, віком, зрісто-ваговими показниками. Для визначення індексу якості життя студентів нами було використано теоретичний аналіз літератури та узагальнення відомостей наукової, методичної та спеціальної літератури; комп’ютерну тест-програму «Оцінка якості Вашого життя».

Результати: аналіз результатів показав, що студенти Гр. 1 і Гр. 2 хоча і мають середній ІЯЖ, однак підрахунок відповідей вказує на те, що стан здоров’я цих юнаків знаходиться у граничному стані. Комплексна програма фізичної реабілітації була складена з урахуванням двох етапів періоду реконвалесценції. Студентам Гр. 1 з першого дня призначали ходьбу на різних оздоровчо-нормалізуючих режимах при комбінації перестановок рухів рук. Студенти Гр. 2 займалися 3 рази на тиждень за програмою кінезіотерапії для спеціальних медичних груп, Гр. 3 займалися фізичною культурою за загальноприйнятою програмою МОН України. Після застосування розробленої програми спостерігали підвищення рівня якості життя у студентів обох груп, респонденти Гр. 1 відмітили зменшення стомлення, підвищення мобільності, збільшення фізичної активності, мислення, а також покращення особистих взаємостосунків. У студентів Гр. 2 відмічена тенденція позитивних змін в якості життя та стану здоров’я.

Висновки: підтвердженням ефективності розробленої програми було статистично значущі зміни у студентів Гр. 1, які займалися за розробленою програмою. У студентів Гр. 2 також спостерігалася позитивна динаміка ІЯЖ, однак статистично значущих змін не спостерігалося.


Ключові слова


студенти; хронічний бронхіт; індекс якості життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Рубан, Л., Ставицкий, С. (2016), "Оценка индекса качества жизни студентов", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(54), С. 89-93, doi: 10.15391/snsv.2016-4.016.

Житницкий, А.А. (2017), "Сучасні проблеми формування здорового способу життя молоді", Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», Т. 21, С. 86-92.

Ермаков, С.С., Чеслицка, М., Пилевска, В., ШаркЕцкардт, М., Подригало, Л.В., Кривенцова, И.В. (2013), "Уровень здоровья студентов специальных медицинских групп в контексте повышения качества жизни", Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, № 3, С. 184-189.

Цись, Д.І. (2013), "Спортивна спрямованість занять з фізичного виховання – один із чинників підвищення фізичної підготовленості студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3, С. 5-7.

Башавець, Н.А. (2011), "Стан захворюваності сучасної студентської молоді та шляхи його поліпшення", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, С. 6-10.

Романчук, С.В., Петрук, А.П., Биков, Р.Г. (2015), "Активізації навчального процесу з фізичного виховання студентів щодо впровадження здоров’я збережувальних методик", Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), № 5 (1), С. 215-218.

Чередниченко, И., Соколова, О., Маликов, Н. (2016), "Изменение показателей физической подготовленности юношей 18–19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 239-243.

Линник, М.І., Недоспасова, О.П., Тарасенко, О.Р., Капустяк, В.І., Бушура, І.В., Нікіфорова, Л.Г. (2017), Порівняльні дані про розповсюдженість хвороб органів дихання і медичну допомогу хворим на хвороби пульмонологічного та алергологічного профілю в Україні за 2010-2016 рр., Київ.

Белевский, А.С., Новиков, Ю.К. (2008), "Хронический бронхит в клинической практике", Лечебное дело, № 1, С. 32-38

Дука, К.Д., Ільченко, С.І., Іванусь, С.Г. (2013), Хронічний бронхіт у дітей та підлітків – минуле, сучасне та майбутнє, Дніпропетровськ.

Петрухнов, О.Д., Рубан, Л.А. (2017), "Тривалість усунення порушених функцій дихальної системи у студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт після застосування комплексної програми фізичної реабілітації", Scientific Journal «ScienceRise», № 1/1(30), C. 32-36.

Малявин, А.Г., Епифанов, В.А., Глазкова, И.И. (2010), Реабилитация при заболеваниях органов дыхания, Москва.

Мингазова, Л.Р., Селезнева, Н.И., Кильдибекова, Р.Н. (2012), "Эффективность реабилитационных комплексов при хроническом бронхите", Медицина: вызовы сегодняшнего дня: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2012 г.). Челябинск: Два комсомольца, С. 61-62, режим доступа: https://moluch.ru/conf/med/archive/52/2452/ (дата обращения: 8.06.2019).

Петрухнов, О.Д., Рубан, Л.А. (2017), Комплексна програма фізичної реабілітації для студентів різного рівня тренованості, хворих на хронічний бронхіт середньої тяжкості в період реконвалесценції, а. с. № 72515 Україна, заявл. 10.04.2017 № 73231; опуб. 27.06.2017.

Мельникова, Е.В., Буйлова, Т.В., Бодрова, Р.А., Шмонин, А.А., Мальцева, М.Н., Иванова, Г.Е. (2017), "Использование международной классификации функционирования (МКФ) в амбулаторной и стационарной медицинской реабилитации: инструкция для специалистов", Вестник Восстановительной медицины, № 6 (82), С. 7-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Олександр Петрухнов, Лариса Рубан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.