DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-2.004

ВИБІР ІГРОВОГО АМПЛУА ПІВЗАХИСНИКІВ І РУХОМИХ НАПАДНИКІВ У ГРАВЦІВ В ЖІНОЧОМУ ВОДНОМУ ПОЛО

Ольга Пилипко, Аліна Пилипко

Анотація


Мета: розробити та експериментально обґрунтувати методику вибору ігрового амплуа півзахисників і рухомих нападників у гравців в жіночому водному поло.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, антропометричні та фізіологічні вимірювання, тестування показників спеціальної плавальної і технічної підготовленості, аналіз ігрової діяльності ватерполісток за допомогою спеціальних протоколів контрольних ігор, методи математичної статистики. Контингент обстежуваних склали члени жіночої збірної команди Харківської області з водного поло, які мали рівень спортивної кваліфікації «Майстер спорту України».

Результати: авторами визначені особливості структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток, які виконують функції півзахисників і рухомих нападників, досліджений взаємозв’язок між показниками фізичного розвитку, технічної і спеціальної плавальної підготовленості та ефективністю ігрових дій  спортсменок даного амплуа, розроблено модельні характеристики найбільш значущих показників структури спеціальної підготовленості кваліфікованих ватерполісток, які можуть служити орієнтирами для визначення ігрового амплуа півзахисників і рухомих нападників.

Висновки: визначення ігрового амплуа у гравців в жіночому водному поло повинно проводитися на підставі комплексного аналізу параметрів, які відображають різні сторони структури спеціальної підготовленості кваліфікованих спортсменок.

 


Ключові слова


водне поло, спортсменки, півзахисники, рухомі нападники, показники, взаємозв'язок, модельні характеристики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Давыдов, В.Ю. (2007), Водное поло : учебное пособие, Волгоград.

Евпак, Н. (2015), "Прогнозирование и оценка соревновательной деятельности спортсменок-ватерполисток высокой квалификации", Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету, Луцьк, Вип. 20, С. 150-154.

Земцов, И.Ф. (1988), Комплексная оценка специальной подготовленности ватерполистов высокой квалификации в процессе поэтапного педагогического контроля: автореф. дис. к. пед. н., Киев, 24 с.

Земцов, И.Ф. (2008), "Быстрота и рациональность применяемых решений как критерий подготовленности ватерполистов", Современный олимпийский спорт и спорт для всех : матер. VII Междунар. науч. конгр., Т. 3. С. 169 – 180.

Карангозашвили, Д.Ц. (1990), Контроль и совершенствование тактической подготовки высококвалифицированных ватерполистов: автореф. дис. к. пед. н., Тбилиси, 21 с.

Колосов, Ю.В. (2003), Подготовка ватерполиста, Москва.

Пилипко О.А., Попрошаев А.В. (1999), "Влияние различных компонентов подготовленности юных ватерполистов 14 лет на эффективность игровой, соревновательной деятельности", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 15, С. 49  52.

Пилипко, О.А., Попрошаев, А.В. (2007), Совершенствование системы управления тренировочным процессом юных ватерполистов на основе анализа структуры специальной подготовленности: метод. реком. для студ., слушателей ФПК ин-тов физ. культуры, тренеров ДЮСШ по водному поло, Харьков.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: общая теория и ее практические приложения, Киев.

Попрошаєв, О.В., Чумаков, О.В. (2014), "Анатомо-морфологічні особливості кваліфікованих ватерполістів в залежності від ігрового амплуа", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 1, С. 51-56.

Ребицька, Н. (2002), "Прогнозування спортивного результату ватерполісток на основі комплексної оцінки їх підготовленості", Молода спортивна наука України, Вип. 6, Т. 2, С. 206-208.

Чернов, В.М. (2006), "Науково-методичне забезпечення підготовки збірної команди України з водного поло", Педагогіка, психологія та медико-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, № 12, С. 150-152.

Шинкарук, О.А. (2011), Відбір спортсменів і орієнтація їх підготовки в процесі багаторічного вдосконалення (на матеріалі олімпійських видів спорту): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту, Київ, 37 с.

Balline, G. (2012), Water polo basics: all about water polo, Create space independent publishing platform.

Cicciarella, Ch. (2000), Water polo, American press.

Melchiorri, G. and Campagna, A. (2018), The physical training of water polo players, Amazon Australia Services, Italy.

Ostros'kij, M.V., Poprpshaiev, O.V., Chaplins'kij, M.M. and Sidorko, O.J. (2013), "Speed and power preparation of qualified water polo players", Pedagogics, psychology, medical-biol. problems of physical education and sport, Vol. 2, pp. 47–51.

Pilipko, O., Pilipko, A. (2019), "Choice of playing roles of the central defenders on the basis of the analysis of the structure of the special preparedness of qualified female water polo players", Slobozhanskyi herald of science and sport, Vol. 7, No 1(69), pp. 25–29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.