DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.003

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЇ НА ТРЕНУВАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СПОРТСМЕНІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У РУКОПАШНОМУ БОЇ З ЛЕГКИМ КОНТАКТОМ З СУПРОТИВНИКОМ

Іван Штефюк, Марина Кочина, Олег Кочін

Анотація


Мета: порівняльна оцінка зміни психофізіологічних показників спортсменів різної статі та рівня тренованості під впливом тестового тренувального навантаження.

Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 66 спортсменів, з яких 42 – чоловічої статі та 24 – жіночої, різного рівня тренованості, які спеціалізуються у рукопашному бої з легким контактом. У всіх спортсменів до та після тренувального навантаження за стандартними методиками визначалися психофізіологічні показники.

Результати: визначено динаміку психофізіологічних показників у спортсменів внаслідок тренувального навантаження. Показано, що у тренованих спортсменів виник стан мобілізації, про що свідчить достовірне зменшення показників сили та рухливості нервових процесів. У спортсменів-початківців достовірних змін показників не виявлено. У тренованих спортсменок достовірних змін у психофізіологічних показниках не відбулося, а у спортсменок, які почали займатися рукопашним боєм достовірно зменшилися усі психодинамічні показники.

Висновки: виявлено гендерні відмінності у реакції на тренувальне навантаження у спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої з легким контактом. У тренованих спортсменів тренувальне навантаження призвело до розвитку стану мобілізації, а у початківців обох статей - стомлення. У тренованих спортсменок достовірних змін показників не відбулося.


Ключові слова


рукопашний бій, психофізіологічні показники, гендерні особливості, схильність до ризику.

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамович, Р. Г., Кочін, О. В. (2019), “ Особливості змін психофізіологічних показників спортсменів, що займаються рукопашним боєм з повним контактом з супротивником, під впливом тренувального навантаження”, Український журнал медицини, біології та спорту, Т.4, № 1, C. 269-275.

Адамович, Р. Г., Маєр, В. Я., Міненко, О. В., Кураса, Г. О., Твеліна, А. O., Біла, А. А. (2018), “Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з повним контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму”, Український журнал медицини, біології та спорту, 3 (7), C. 247-253.

Ананченко, К. В., Пакулін, С. Л. (2016), “Підвищення спортивної майстерності курсантів-єдиноборців Національної академії Національної гвардії України”, Траєкторія науки, Т. 2, № 9, С. 21-28.

Анастази, А., Урбина, С. (2001), Психологическое тестирование, СПб: Питер, 688 с.

Ашкинази, С. М., Климов, К. В. (2006), Базовая техника рукопашного боя как синтез техники спортивных единоборств: учеб.-метод. пособие, СПб: СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта, 80 с.

Ботяев, В. Л., Загревский, О. И. (2009), “Психомоторные способности спортсменов к зрительно-пространственной ориентации и их взаимосвязь со зрительно- пространственным восприятием”, Вестник Томского государственного университета, № 5 (332), С. 182-185.

Володченко, О. А. (2018), Обгрунтування комплексної методики прогнозування змагальнї успішності у кікбоксінгу: автореф.дис.канд наук зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. Харків, 22 с.

Гунина, Л. М., Винничук, Ю. Д., Носач, Е. В. (2013), Биохимические критерии утомления: методические рекомендации, К.: Олимпийская литература, 36 с.

Дамадаева, А. С. (2011), “Гендерные стереотипы относительно мужественности-женственности спортсменов разного пола”, Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта, № 8, C. 67–71.

Дикий, О. (2016), “Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної фізичної підготовки допризовників”, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, № 2. С. 32-37.

Ильин, Е. П. (2005), Психофизиология состояний человека, С-Пб.: Питер, 412 с.

Коробейнікова, Л. Г. (2011), “Детермінанта психофізіологічного стану у спортсменів високої кваліфікації з різними емоційними характеристиками”, Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 4, C. 94-97.

Коробейнікова, Л. Г., Макарчук, М. Ю., Коробейніков, Г. В., Міщенко, В. С., Заповітряна, О. Б. (2016), “Стан психофізіологічних функцій висококваліфікованих спортсменів різних вікових груп”, Фізіологічний журнал, Т. 62, № 6, С.81-87.

Макаренко, М. В., Лизогуб, В. С., Безкопильний, О. П. (2004), “Нейродинамічні властивості спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації”, Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : збірка наукових праць, К., № 4. С. 105–109.

Макаренко, М. В. (1999), “Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини”, Фізіологічний журнал, Том 45, №4, C.125-131.

Павліченко, П. П., Попов, В. Д. (2015) “Методи діагностики функціонального стану професіональних спортсменів в різних умовах”, Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», 2(50), C. 99-104.

Панов, П. П., Тропін, Ю. М. (2019), “Модельні характеристики фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-рукопашників”, Єдиноборства, №3(3), C. 35-45.

Полевщиков, М. М., Дорогова, Ю. А., Роженцов, В. В. (2017), “Оценка реакции на движущийся объект”, On line scientific & educational Bulletin “Health and Education Millennium”, Vol. 19, No 7.

Ровний, А. С. (2004), “Характеристика сенсорних функцій у спортсменів різних спеціалізацій”, Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. пр., Х., Вип. 7, С. 224–229.

Судакова, Ю. Е. (2009), “Гендерные стереотипы в спорте”, Научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания», №3(4), Октябрь 2009, URL: www.grani.vspu.ru

Чернозуб, А. А., Адамович, Р. Г., Штефюк, І. К. (2019), “Наукове обґрунтування структури та змісту тренувального навантаження спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої”, Український журнал медицини, біології та спорту, Том 4, №5 (21), C. 395-402.

Чернозуб, А. А., Кочина, М. Л., Чабан, І. О., Адамович, Р. Г., Штефюк, И. К. (2017), “Підвищення ефективності тренувальної та змагальної діяльності спортсменок, які спеціалізуються в рукопашному бої, на основі використання індивідуальних психофізіологічних характеристик”, Український журнал медицини, біології і спорту, №6(9), С. 69-74.

Чернозуб, А. А., Тітова, Г. В., Дубачинський, О. В., Славітяк, О. С. (2017), “Адаптаційні зміни в організмі жінок середнього віку в умовах занять силовим фітнесом”, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Серія: Педагогічні науки, Фізичне виховання та спорт, 147(1), C. 233-238.

Чернозуб, А. А., Кочина, М. Л., Чабан, І. О., Адамович, Р. Г., Штефюк, І. К. (2018), “Результати оцінки психофізіологічних показників спортсменів, які займаються рукопашним боєм”, Єдиноборства, №1(7). С.81-88.

Шиллинфорд, Р. (2002), Руководство по рукопашному бою для спецподразделений, пер. с англ. А. Куликова, М.:ФАИР-ПРЕСС, 352 с.

Шинкарук, О. (2017), “Особливості психофізіологічного відбору спортсменів у процесі багаторічного вдосконалення”, Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування, Вінниця, № 2, C. 66-74.

Штефюк, І. К., Радченко, Ю. А., Єрмакова, А. О., Довгань, О. В., Абрамов, К. В., Брильов, А. О., Ткаченко, М. П. (2018), “Результати оцінки функціонального стану спортсменів, які займаються рукопашним боєм з частковим контактом, за показниками варіабельності серцевого ритму та статодинамічної стійкості”, Український журнал медицини, біології та спорту,Том 3, №7 (16), C. 283-288.

Borresen, J, Lambert, M. (2008), “Autonomic control of heart rate during and after exercise: measurements and implications for monitoring training status”, Sports Med, 38, C. 633−646.

Chernozub, A.A., Kochina, M. L. Kochin, O.V., Adamovich, R.G., Shtefiuk, I. K., Gorban, A. Ye. (2020), ”The Impact of Training Load on the State of the Vestibular System of Athletes specializing in Hand-to-Hand Combat”, Journal of Physical Education and Sport , Vol.20 (3), Art 222, pp. 1628 – 1636.

Choudhary, R., Triveti, V., Choudary, S. (2016) “Effect of heart rate variability biofeedback training on the performance of track athletes” International Journal of Therapies and Rehabilitation Research, 5(4), P.166–174.

Eynon, N., Ruiz, J.R., Oliveira, J. et al. (2011). “Genes and elite athletes: A roadmap for future research”, J. Physiol, 589(13), P. 3063– 3070.

Kuan, Y. M., Zuhairi, N. A., Manan, F. A., Knigh, V. F., Omar, R. (2018), “Visual reaction time and visual anticipation time between athletes and non-athletes”, Malaysian Journal of Public Health Medicine, Special Volume (1), P.135-141.

Podrigalo, L., Iermakov, S., Potop, V., Romanenko, V., Boychenko, N., Rovnaya, O., et al. (2017) “Special aspects of psychophysiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts”, Journal of Physical Education and Sport, 17(2), P. 19-26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.