DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2020-3.009

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГБІ-КЛУБУ «ОЛІМП» ХАРКІВ

Світлана Стадник

Анотація


Мета: визначити особливості маркетингової діяльності регбі-клубу «Олімп» для подальшого її удосконалення. Матеріал і методи: за допомогою PEST-аналізу охарактеризовано вплив зовнішнього середовища на діяльність регбі-клубу «Олімп». За допомогою SWOT-аналізу виявлено можливості та загрози зовнішнього середовища та сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища регбі-клубу «Олімп». Опитування проводилось серед 10 організаційно-управлінських працівників регбі-клубу «Олімп» Харків з метою визначення думки респондентів щодо різноманітних аспектів його діяльності, а також серед 25 спортсменів-регбістів клубу з метою виявлення потреб та пріоритетів, мотивації гравців команди. Результати: обґрунтовано необхідність маркетингової стратегії, процес розробки якої у нашому дослідженні включав 3 етапи: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовищ клубу; формування цілей, основних напрямків та маркетингового комплексу; реалізація та оцінка маркетингової стратегії. Проаналізовано організаційну структуру регбі-клубу «Олімп», його логотип, проведено аналіз маркетингових комунікацій клубу. Висновки: за результатами власних досліджень розроблено маркетингову стратегію регбі-клубу «Олімп» та план її практичної реалізації. Результати експертної оцінки свідчать, що запропонована нами маркетингова стратегія має високу очікувану ефективність, науково обґрунтована та реальна для виконання.

Ключові слова


регбі-клуб, маркетинг, стратегія, план, маркетингове середовище, маркетингова діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дацько, Т. (2014), Довідник з регбі (започаткування гри в світі, в

Російській та Австро-Угорській імперіях, в СРСР та Україні). Львів: БОНА, 312 с.

Іванечко, Н. Р. (2013), "Процес формування маркетингової стратегії",

Вісник Дніпропетровського університету, № 7 (146), С. 123-130.

Квасниця, О. М. (2016), "Ефективність програм удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі-7", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науковопедагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), Вип. 9, С. 51-55.

Мартиросян, А. А. (2006), Скоростно-силовая подготовка

квалифицированных регбистов в подготовительном периоде: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. наук по физ.восп. и спорту: 24.00.01, Харьков, 24 с.

Мічуда, Ю. П. (2007), Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності функціонування та розвитку: монографія, Київ, 216 с.

Муха, В. О. (2013), "Вдосконалення психологічної підготовки гравців в регбі під час контактних дій", Вісник Чернігівського національного

педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання, Т. 2, № 107,

С. 267–270.

Пасько, В. В. (2016), Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.01, Дніпропетровськ, 22 с.

Пасько, В. В., Подоляка, О. Б., Мартиросян, А. А.,Филенко, И. Ю. (2012), "Анализ и определение организационных аспектов развития регбилиг в Украине", Слобожанський науково-спортивний вісник, №4, С. 165-168.

Сабіров, О. (2012), "Становлення та розвиток регбі в Україні",

Молодіжний науковий вісник. Серія: Фізичне виховання і спорт, Вип. 7, С. 19-22.

Brian P. Soebbing, Marvin Washington (2011), "Leadership Succession and Organizational Performance: Football Coaches and Organizational Issues", Journal of Sport Management, Volume 25 (2011): Issue 6 (Jan 2011), pp. 550–561.

Dwyer, B., Gregory P. Greenhalgh and Carrie W. LeCrom (2015), "Exploring Fan Behavior: Developing a Scale to Measure Sport eFANgelism", Journal of Sport Management, Volume 29 (2015): Issue 6 (Jan 2015), pp. 642–656.

Quatman, C., Chelladurai, P. (2008), "Social Network Theory and Analysis: A Complementary Lens for Inquiry", Journal of Sport Management, Volume 22 (2008): Issue 3 (Jan 2008), pp. 338–360.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Kharkiv State Academy of Physical Culture

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.