Вияв і динаміка функціональних показників студентів різних соматотипів протягом першого року навчання

Андрій Вікторович Лукавенко [Lukavenko A.]

Анотація


Вивчено вияв та зміну функціональних показників дівчат і хлопців різних соматотипів протягом першого року навчання за змістом чинної програми з фізичного виховання для вищих начальних закладів. У констатувальному експерименті взяло участь по 20 дівчат і хлопців, які були представниками існуючих соматотипів та розпочали навчання на першому курсі. Встановлено, що дівчата та хлопці різних соматотипів відзначаються розбіжностями у вияві функціональних показників на початку навчального року. Водночас у них встановлено практично повну відсутність зміни досліджуваних показників протягом року використання чинної програми з фізичного виховання. Одержані результати значною мірою зумовлені приналежністю дівчат та хлопців до певного соматотипу та низькою ефективністю традиційних підходів до організації і реалізації змісту фізичного виховання в обов’язкових формах занять. Зазначене необхідно враховувати при оцінюванні досягнень студентів різних соматотипів, виборі оптимальних параметрів фізичних навантажень.

Ключові слова


функціональні показники; студенти першого року навчання; соматотип; фізичне виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронова В. І. Психологія спорту : [навч. посібник для студ., аспір., тренер. ВНЗ галузі фізичної культури та спорту] / Воронова В. І. – К. : Олімп. л-ра, 2007. – 298 с.

Гоншовський В. М. Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп. : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. М. Гоншовський. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с.

Дарская С. С. Техника определения типов конституции у детей и подростков / С. С. Дарская // Оценка типов конституции у детей и подростков. – М., 1975. – С. 45–54.

Єдинак Г. А. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія / Г. А. Єдинак, М. В. Зубаль, В. М. Мисів. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – 280 с.

Мосейчук Ю. Ю. Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп. : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ю. Ю. Мосейчук. – Львів, 2009. – 20 с.

Мірошніченко В. М. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп. : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. М. Мірошніченко. – Львів, 2008. – 16 с.

Никитюк Б. А. Интеграция знаний в науках о человеке (интегративная анатомическая антропология) / Б. А. Никитюк. – М. : СпортАкадемПресс, 2000. – 440 с.

Никишин И. В. Индивидуальный подход в физическом воспитании студентов / И. В. Никишин, В. Д. Сонькин // Физическая культура индивида : сб. тр. лаборатории моделирования и комплексного тестирования ВНИИФК. – М., 1994. – С. 21–34.

Пильненький В. В. Організаційно-методичні основи оздоровчого тренування студентів з низьким рівнем соматичного здоров’я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп. : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / В. В. Пильненький. – Львів, 2005. – 20 с.

Савчук С. А. Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп. : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фіз. виховання різних груп населення» / С. А. Савчук. – Рівне, 2002. – 18 с.

Трачук С. В. Особенности физического воспитания младших школьников с учетом соматотипа / С. В. Трачук, Х. Делбани // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.]. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 4. – С. 145–149.

Bouchard C. Genetics of fitness and physical performance / C. Bouchard, R. M. Malina, L. Peruse. – Champaign, IL. : Human Kinetics, 1997. – 400 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Андрій Вікторович Лукавенко [Lukavenko A.]

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge