ЗНАЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ СПОРТУ В УМОВАХ УКРАЇНИ

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2020-5.002

Keywords:

законодавчі акти, децентралізація, розвиток спорту, місцеві органи влади.

Abstract

Мета: обґрунтувати потребу поширення в Україні практики децентралізації влади на сферу спорту, що сприятиме її подальшому розвитку.
Матеріал і методи: узагальнення літератури і матеріалів з Інтернету,
абстрагування, ідеалізація, аналіз і синтез, індукція та дедукція.
Результати: проаналізовано зміст законодавчих актів України щодо розвитку спорту, що дозволило встановити суттєві прогалини як у їхньому змісті (декларативність), так і визначити потребу якісного покращення регіонального управління розвитком спорту. Проблема низької ефективності державного управління розвитком сфери спорту в Україні потребує подальшого опрацювання, адже вона примітна вкрай слабким виконанням законів України, діючих нормативних та відомчих актів.
Висновки: аналіз свідчить, що прийняті законодавчі і нормативні акти не є такими, які в своїй значній частині сприяють розвитку сфери спорту на місцях. Це відбувається внаслідок того, що значну частину їх змісту відзначає декларативність і відсутність встановлених показників. Децентралізація влади створює більш потужні організаційні та фінансові передумови для реформи сфери фізичної культури і спорту за «європейською моделлю». А це, за умови високого рівня державного управління (коли керівництво буде зацікавлене у сприянні розвитку, тобто якісним змінам), може забезпечити розвиток сфери спорту. Ця модель при компетентному управлінні дозволяє об’єднати ресурси і можливості, включаючи кошти органу державного управління спортом, інших міністерств та відомств, які опікуються фізичною культурою і спортом, а також місцевих органів влади і громадських організацій (національних федерацій з видів спорту, федерацій, що існують в областях і містах, спортивних клубів тощо).

References

Близневский, А. Ю. (2015), Программно-целевое управление развитием сферы` физической культуры и спорта в пространстве Красноярского края : дис. ...докт. пед. наук : 13.00.04. Красноярск. 381 с.

Бориславська, О., Заверуха, І., Захарченко, Е., Курінний, О., Школик, А., Топпервін, Н. (2012), Децентралізація публічної влади: досвід Європейських країн та перспективи України : наукове видання. Київ : ТОВ «Софія». 128 с.

Бортницкий Т., Биттель Я., Ментельский П. (2015), Самоуправление как путь к благополучию. Польский опыт децентрализации власти. 105 с. URL: http://decentralizationnow.eu/old/ru/images/materialy/PODRECZNIK_INTERNET_ru.pdf (дата звернення: 14.09.2020).

Виконання доходів місцевих бюджетів за січень-грудень 2019 року. URL : https://mof.gov.ua/storage/files Довідка_викон_МБ_2019_рік_оновл.pdf

Журба, М. А. (2017), "Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту", Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) та ін. Одеса : Видавничий дім Гельветика, Вип. 79, С. 51-57.

Калина, М. С. (2016), "Актуальні завдання державної політики України у сфері фізичної культури та спорту в умовах глобалізації та Євроінтеграції", Інвестиції : практика та досвід, No 21, С. 91-95.

Конституция государств Европы (2001): в 3-х т.; общ. ред. Л.А.

Окунькова. Москва : Норма. 824 с.

Концепція реформування сфери фізичного виховання та спорту (основні положення) (2014), Київ, 13 с. URL: dsmsu.gov.ua/media/

/10/20/8/Koncepciya_.pdf. (дата звернення: 03.09.2020).

Криворучко, В. И., Иванюженков, Б. В., Нелюбин, Д. В. (2005),

Стратегическое управления физкультурно-спортивным комплексом Российской Федерации : монография. Москва : Советский спорт, 298 с.

Приходько, В., Ахметов, Р., Томенко, О., Табінська, С. (2019),

"Використання спортивного рейтингу в якості інструмента державного

управління розвитком спорту в Україні", Спортивний вісник Придніпров’я, No1, С. 53-63.

Приходько, В. В. (2018), Концепція управління сучасною системою

підготовки спортсменів : монографія. Дніпро, 464 с.

Приходько, В.В. (2017), "Направление, содержание и принципы реформы спорта высших достижений в Украине", Спортивний вісник Придніпров’я, No 1, С. 308-313.

Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в умовах децентралізації влади. Постанова Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради, 2016, No 47. Ст. 804.

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку

фізичної культури і спорту на період до 2020 р. Постанова Кабінету Міністрів України, No 115, від 1.03.2017.

Bazenko, V.A. (2018), "Improvement of management by development of physical culture and sport at the level of territorial community in the conditions of decentralization", The scientific methods. Poland, No 21, Vol.1, pp. 39-43.

Bazenko, V.A. (2015), "Managing efficient development of physical culture and sport by local self-government", New Insights in Public Administration

[Electronic source]: materials of Scientific Seminar of PhD Students. Odessa, December 3, 2015; Edited by N.Kolisnichenko. Odessa: ORIPA NAPA. P. 8 – 11.

Rossokha, V. V. Pronko, L. M. (2017), "Association of rural communities as a factor in the development of land relations", Economics, finance, management: topical is sues of science and practice, No 9, pp. 124–135.

Milena M. Parent, Michael L. Naraine and Russell Hoye (2018), "A New Era for Governance Structures and Processes in Canadian National Sport Organizations", Journal of Sport Management, Volume 32, Issue 6, pp. 555-566. https://doi.org/10.1123/jsm.2018-0037

Novakovsky, L., Novakovska, I., Bredikhin, O., Stetsiuk, M., & Skrypnyk, L. (2019), "Risks and problems of forming united territorial communities in Ukraine", Agricultural Science and Practice, No. 6(2), pp. 66-75. https://doi.org/10.15407/agrisp6.02.066

Silva, C. N, Bucek, J. Local (2017), Government and Urban Governance in Europe introduction. Local Government and Urban Governance in Europe. Book Series: Urban book Series. Springer, Cham. 2017. pp. 1–5.

Published

2020-10-26

Issue

Section

Articles