Вдосконалення технічної підготовленості спортсменок художньої гімнастики засобами народно-сценічного танцю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-1.005

Анотація

Мета: експериментально обґрунтувати вдосконалення технічної підготовленості спортсменок художньої гімнастики віку 10-12 років засобами народно-сценічного танцю.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, метод експертних оцінок, методи  математичної статистики. У дослідженні бралии участь 14 гімнасток у віці 10-12 років. Поділено на дві групи: контрольну групу (КГ) 7 гімнасток та основну групу (ОГ) 7 гімнасток. 

Результати: виявлено, що рівень технічної підготовленості більш відчутно зріс у гімнасток основної групи, де в  навчально-тренувальному процесі застосовано засоби народно-сценічного танцю.

Висновки: встановлено позитивний вплив засобів народно-сценічного танцю на динаміку рівня технічної підготовленості спортсменок художньої гімнастики. Підтвердженням ефективності розробленої методики було статистично зміни у гімнасток основної групи. У гімнасток контрольної групи спостерігалася позитивна динаміка результатів, але статистично значущих змін не спостерігалося.

Ключові слова: художня гімнастика, спортсменки, технічна підготовленість, народно-сценічний танець

Посилання

Андрєєва Р. І. (2011), Технологія навчання техніки вправ з обручем на основі спеціальної фізичної підготовки юних гімнасток: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24.00.01. Харків, 20 с.

Борисенко С. И. (2000), Повышение исполнительского мастерства гимнасток на основе совершенствования хореографической подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец.: 13.00.04 . СПб., 21 с.

Винер И. А., Терехина Р. Н. (2010), «Система, определяющая соотношение сил в художественной гимнастике на мировом уровне», Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта, № 4. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sistemaopredelyayuschaya-sootnoshenie-sil-v-hudozhestvennoy-gimnastike-na-mirovom-urovne.

Гевара Перез Хорхе Энрике (1994), Содержание хореографических элементов в композиции упражнений спортсменок высокой квалификации в художественной гимнастике : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 РГАФК. Москва, 23 с.

Зайцев Є., Колесниченко Ю. (2007), Основи народно-сценічного танцю: навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІУ рівнів акредитації, а також для загальноосвітньої школи, позашкільних та професійних навчальних закладів, системи післядипломної педагогічної освіти. Вид. третє. Вінниця : Нова книга, 416 с.

Карпенко Л. А. (2007), «Организация многоуровневого функционирования современной художественной гимнастики», Ученые записки, №8(30), С. 46-49.

Колногузенко Б. М. (2018), Хореографічна композиція : метод. посіб. з курсу «Мистецтво балетмейстера»; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. осередок Нац. хореогр. спілки України. Харків : ХДАК, 207 с.

Муллагильдина А. Я. (2016), «Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 4(54). С. 79–83. doi:10.15391/ snsv. 4.014

Сергієнко Л. П. (2010), Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти. Київ: КНТ, 776 с.

Сосина В. Ю. (2009), Хореография в гимнастике: учеб. пособие для студ. Вузов. Киев: Олимп. литература, 135 с.

Таранцева О. (2002), «Історичні передумови розвитку національної народно-сценічної хореографії», Рідна школа, № 4. С. 71–73.

Шипилина И. А. (2004), Хореография в спорте: учеб. для студ. Ростов-на-Дону : Феникс, 224 с.

Фахриева И. А., Кузьменко М. В. (2011), «Пути совершенствования хореографической подготовки спортсменок 12–14 лет, занимающихся эстетической гимнастикой», Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, № 3. С. 62–64.

Aerobic gymnastics (2016), Code of Points 2017-2020. Federation Internationale de gymnastique, 203 p.

Rhythmic gymnastics (2018), Code of Points 2017-2020. Federation Internationale de gymnastique, 82 p.

Louppe Laurence (1997), Poetique de la danse contemporaine / Laurence Louppe. Paris: Contredanse, 336 p.

Todorova V. H. (2017), «Peculiarities of Objective Evaluation of Choreographic Preparedness at Different Stages of Long-Term Athletic Performance (Through the Example of Aerobic Gymnastics)», Science and Education, № 2. pp. 63–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті