ОСОБЛИВОСТІ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК 30-35 РОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНАЖЕРУ «ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕТЛІ TRX»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-4.003

Анотація

Мета: обґрунтувати ефективність використання вправ на підвісних петлях TRX для розвитку силових якостей жінок 30-35 років.

Матеріал і методи: дослідження проводилося протягом року з групою жінок 30-35 років (10 осіб), що займаються оздоровчим фітнесом. Для визначення ефективності використання вправ на підвісних петлях TRX для розвитку силових якостей жінок 30-35 років було використано аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати: аналіз результатів дослідження засвідчив, що після проведення експерименту середньогрупові  показники силових якостей жінок 30-35 років виявилися значно вищими у порівнянні з результатами  початкового тестування. Їх приріст склав від 4% до 33%. Також  порівняльний аналіз результатів жінок досліджуваної групи з використанням критерію Стьюдента показав достовірно кращі показники силової підготовленості майже у всіх тестах (p<0,05; 0,01), окрім тестів «Стрибок вгору з місця» та «Стрибок у довжину з місця», де результат також  кращий, проте, він не є статистично достовірним (p>0,05).

Висновки: отримані результати засвідчили ефективність використання вправ на функціональних петлях TRX для розвитку силових якостей жінок 30-35 років.

 Ключові слова: розвиток силових якостей, фітнес-програма, жінки 30-35 років, тренажер «Функціональні петлі TRX», вправи.

Посилання

Беляк Ю. І. (2014), «Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11. С. 3-7.

Біленька І. Г. (2019), «Використання допоміжних засобів у оздоровчому фітнесі», Актуальные научные исследования в современном мире, № 4 (48), Ч.3. С. 127-132.

Бойчук Ю. Д. (2017), Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія. Харків, 488 с.

Водлозеров В. Е. (2003), Тренажеры локально направленного действия. Киев: Издательский центр КГМУ, 102 с.

Головина В. В. (2016), Аэробика и активный отдых. Ч. 1 (TRX). Москва : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 123 с.

Дейнеко А. Х., Красова І. В. (2018), «Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері «Bоsu Balance Trainer»», Слобожанський науково-спортивний вісник, №. 4(66), C.19-24.

Демідова О., Лашина Ю. (2017), «Вплив занять фітнесом з використанням обладнання TRX на фізичний стан жінок першого зрілого віку», Спортивний вісник Придніпров'я, № 3, С. 33-36.

Зінченко В. Б., Усачов Ю. О. (2011), Фітнес-технології у фізичному вихованні: навчальний посібник. Київ: НАУ, 152 с.

Крупеня С. (2020), Оздоровчий фітнес: курс лекцій. Київ: Університет «Україна», 222 с.

Маляр Н. С. (2019), Оздоровчий фітнес: методичні рекомендації. Тернопіль: ТНЕУ : економічна думка, 41 с.

Огер С. В. (2019), «Особливості функціонального тренінгу з використанням тренажеру «функціональні петлі TRX»», Перспективи, проблеми та наявні здобутки розвитку фізичної культури і спорту в Україні: матеріали ІІ Всеукраїнської електронної конференції. Вінниця, 2019, С.82-86.

Осіпов В. М. (2012), «Оптимізація фізичного стану жінок зрілого віку засобами інноваційних фітнес-технологій», Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, № 4, С. 305-310. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_73

Сутула В., Луценко Л., Жадан А., Сутула А. (2018), «Фізичний фітнес як один з напрямків розвитку фізичної культури», Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(66), С. 63-66.

Чеховська Л. Я. (2020), Теоретико-методичні основи організаційного та кадрового забезпечення системи оздоровчого фітнесу в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фізичного виховання та спорту : спец. 24.00.02, Львів, 560 с.

Шипунова Д. Н., Тимохина Н. В. (2018), «Польза функциональных тренировок на петлях TRX», Наука-2020, №1(17) URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polza-funktsionalnyh-trenirovok-na-petlyah-trx

Darst P. W. (2009), «Dynamic physical education for secondary school students», Pearson Benjamin Cummings. San Francisco, XIV, 560 p.

Dwyer G. B., Davis S. E. (2008), «ACSM’s health-related physical fitness assessment manual American college of sport medicine», Philadelphia, XIV, 192 p.

Le Corre E. (2014), The History of Physical Fitness. URL: http://www.artofmanliness.com/2014/09/24/the-history-of-physical-fitness.

McKenzie J. F. (2009), «Planning, implementing, and evaluating health promotion programs», Pearson Benjamin Cummings, San Francisco. XVI, 464 p.

Sharkey B. J. (2007), Fitness and Health: aerobic fitness, muscular fitness, nutrition, weght control. Human Kinetics, 430 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-22

Номер

Розділ

Статті