Діяльність державного інституту фізичної культури України та українського науково- дослідного інституту фізичної культури у 30-40-х роках XX століття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2021-5.009

Анотація

Мета: узагальнити інформацію про діяльність Державного інституту фізичної культури України та Українського науково-дослідного інституту фізичної культури щодо розвитку освіти та науки у сфері фізичної культури і спорту в Українській соціалістичній радянській республіці.

Матеріал і методи: матеріалом дослідження була наукова література, де подається інформація стосовно питання, яке вивчається. Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних наукової літератури, історико-системний, логічний, проблемно-пошуковий.

Результати: визначено, що ДІФКУ розпочав свою діяльність у складних умовах формування державності республіки. Навчальний заклад займався підготовкою викладачів-тренерів, викладачів-методистів з фізичного виховання для навчальних закладів, організаційно-методичних працівників. Серед викладачів інституту були досвідчені спеціалісти-практики, які сприяли розвитку спорту вищих досягнень та спортивної науки. З`ясовано, що УНДІФК було створено на базі науково-дослідної кафедри Центрального будинку фізичної культури у Харкові. У структурі дослідного інституту було запроваджено п`ять функціональних підрозділів та випускались збірники наукових робіт.

Висновки: Державний інститут фізичної культури України вніс значний вклад у розвиток вітчизняної системи фізичного виховання завдяки наявності спеціалістів-практиків, досвідченого професорсько-викладацького складу; підготовки кваліфікованих фахівців, спортсменів високого класу. Діяльність Українського науково-дослідного інституту фізичної культури була вагомою для республіки. Саме у 30-ті роки XX століття було закладено підґрунтя для подальшого розвитку вітчизняної спортивної науки.

Ключові слова: інститут фізичної культури, науково-дослідний інститут фізичної культури, спортивна освіта, спортивна наука.

Посилання

Ажиппо О. Ю., Проценко У. М., (2020), «Історичні аспекти становлення вищої освіти фізкультурного профілю на теренах України (20-70 роки XX століття)», Інноваційна педагогіка, Випуск 24, Том 1, С.9-13.

Блях В. А., Привіс С. Л., (1935), Фізкультурний рух на Україні до ХІІІ всеукраїнського з’їзду рад. К., 32 с.

Буценко А. (1928), V-річчя Радянської фізкультури на Україні. Харків: Вісник фізичної культури, 40 с.

Вацеба О. (2003), «Діяльність Українського науково-дослідного інституту фізичної культури (1931-1939) як науково-організаційна основа формування та розвитку Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту в сучасній Україні», Актуальні проблеми фізичної культури і спорту No1, С. 39-45.

Вербицький В. А., (2014), Історія фізичної культури та спорту в Україні: навчальний посібник. Миколаїв, ЧДУ ім. Петра Могили, 340 c.

Грибан Г. П. (2012), «Тенденції розвитку методичної системи фізичного виховання студентів в освітній практиці у ХХ столітті», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, No8, С. 30-33.

Грот Ю., (2015), Этот непостежимый Блях. URL: https://volley-kharkiv.ucoz.ua/publ/ehtot_nepostizhimyj_bljakh/2-1-0-53

Літопис Національного університету фізичного виховання і спорту України (2005), Київ: Олімпійська література, С. 8-17.

Олейник Н. А., Грот Ю. И., (2002), История физической культуры и спорта на Харьковщине. Т.1. Харьков: ХДАФК, С. 65, 102-103, 115-117.

Платонов В. Н., (1990), Киевский инфизкульт: годы и люди. Киев: Здоровье, 215 с.

Платонов В. (2020), «Спортивная наука Украины: страницы истории», Наука в олимпийском спорте, С. 4-47. DOI:10.32652/olympic2020.3_1

Проценко У. М., (2013), «Становлення системи підготовки кадрів для фізичного виховання та спорту в Україні у другій половині XX століття», Наук. зап. Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова, Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Вип. 111, C. 133 –140.

Савченко Г., Хоменко Є. (2013), «Перебудова системи фізичної культури в УСРР наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років», Етнічна історія народів Європи, Випуск 39, С. 134-139.

Сазонова Ю., (2018), «Журнал «Вестник физической культуры» (1922–1929) як епохальне явище в історії харківської спортивної журналістики», Вісник книжкової палати, No10, С.41-46.

Сазонова Ю. О., (2020), Спортивна журналістика України: провідні персоналії та основні газетно-журнальні видання (ХІХ–ХХІ ст.): монографія. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 256 с.

Соловьев В. О., Сидоров В. И. (2013), Первая столица республики: Историко-публицистический очерк. Харьков, 116 с.

Тимошенко Ю. (2011), «Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної культури», Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, No.2 (14), С. 8-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21

Номер

Розділ

Статті