Strategic prospects of non-Olympic sports in Ukraine

Authors

  • (Yaroslav Leonov) Леонов Ярослав Володимирович Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine
  • (Galina Putiatina) Путятіна Галина Миколаївна Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2014-5.006

Keywords:

strategy, sustainable development, reform, reorganization processes, organizational and managerial techniques

Abstract

Purpose: to identify strategic prospects for the development of non-Olympic sports in Ukraine. Materials and Methods: the analysis of literary sources and documents, systems analysis, organizational analysis, marketing tools, SWOT – analysis, organizational modeling, methods of mathematical statistics. 57 representatives of the regional federations of non-Olympic sports participated in the survey. Results: the model of sustainable development of non-Olympic sports is proposed. Objective necessity of the implementation of the results obtained in the practice to the state, branch and regional management in the sphere of physical culture and sports is proven. Conclusions: the livelihoods and development of non-Olympic sport involves the development and application of organizational projects, management of technology, "integrators" of local resources, the study of internal resource of sport movement, the development program funding.

References

Vіsnik sportivnogo komіtetu Ukraіni [Journal of Sports Committee of Ukraine], Kyiv, 2012, pp. 21–24. (ukr)

Gasyuk І. L. Mekhanіzm derzhavnogo upravlіnnya fіzichnoyu kulturoyu ta sportom v Ukraіnі : avtoref. dis. ... d-ra nauk z derzhavnogo upravlіnnya [State administration mechanism to sport in Ukraine : Doctor of science thesis], Kiіv, 2013, 36 p. (ukr)

Geyеts V. M., Seminozhenko V. P. Іnnovatsіynі perspektivi Ukraіni [Innovative perspectives of Ukraine], Kharkіv, 2006, 272 p. (ukr)

Dolbysheva N. G., Savarets Ye. Yu. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2012, vol. 5(31), pp. 126–129. (rus)

Dolbisheva N. G. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 1(39), pp. 33–36. (ukr)

Kashuba V. O. Dutchak M. V. Olіmp. sport і sport dlya vsіkh : tezi dopovіd. KhІV Mіzhnar. nauk. kongr., prisvyach. 80-rіchchyu NUFVSU (Kiіv, 5–8 zhovtnya 2010 r.) [Olympus. sport and sport for all], Kyiv, 2010, pp. 613. (ukr)

Kontseptsіya pіdgotovki sportsmenіv Ukraіni do Vsesvіtnіkh іgor 2013 r. (m. Kalі, Kolumbіya) [The concept of training athletes Ukraine to the World Games 2013 (Cali, Colombia)], Kharkіv, 2010, 34 p. (ukr)

Leonov M. Ya. Materіali II regіonalnoі naukovo-praktichnoі іnternet-konferentsіі z mіzhnarodnoyu uchastyu «Strategіchne upravlіnnya rozvitkom galuzі «Fіzichna kultura і sport» [Materials II Regional Scientific and Practical Internet Conference with international participation "The strategic management of the sector" Physical Culture and Sports "], Kharkіv, 14.12.2014, pp. 48–51, Access mode : http://manadgment-fk.com/konferencii/regionalna-naukovo-praktichna-internet-konferenciya. (ukr)

Leonov Ya. V. Vasilеv V. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 5(38), pp. 151–154. (ukr)

Leonov Ya. V., Prikhodko I. I., Putyatina G. N. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture], vol. 3, 2013, S. 59–66. (rus)

Mіchuda Yu. P. Funktsіonuvannya ta rozvitok sferi fіzichnoі kulturi і sportu v umovakh rinku : avtoref. doktora nauk z fіz. vikhovannya і sportu [Operation and development of the sphere of physical culture and sports in the marketplace : Doctor of science thesis], Kyiv, 2008, 39 p. (ukr)

Ofіtsіyniy sayt Ministerstva molodі ta sportu Ukraіni [The official website of the Ministry of Youth and Sport of Ukraine], Access mode : http://dsmsu.gov.ua. (ukr)

Sportivniy komіtet Ukraіni [Sports Committee of Ukraine], Access mode : http://www.scu.org.ua. (ukr)

Tompson-ml. A. A., Striklend A. Dzh. Strategicheskiy menedzhment: kontseptsii i situatsii dlya analiza [Strategic Management], Moscow, 2005, 928 p. (rus)

Mironova T. L., Dobrovolska O. P., Protsay A. F., Kolodіy S. Yu. Upravlyannya rozvitkom regіonu [Management development in the region], Kyiv, 2006, 328 p. (ukr)

Popkov V. V., Berg D. B., Bolshakov B. Ye., Titov P. M. Ustoychivoye ekonomicheskoye razvitiye v usloviyakh globalizatsiii ekonomiki znaniy [Sustainable economic development in a globalized knowledge economy], Moscow, 2007, 295 p. (ukr)

Fenomen sotsіoprirodnikh sistem. Svіtoglyadno-metodologіchnі narisi [The phenomenon of social and natural systems], Kyiv, 2009, pp. 201–263. (ukr)

Sharp U., Oleksandr G., Beyli Dzh. Investitsii [Investments], Moscow, 1999, 1028 p. (rus)

Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: Issledovaniya predprinimatelskoy pribyli, kapitala, kredita i tsikla konyuktury [Theory of Economic Development], Moscow, 1982, 455 p. (rus)

SportAccord. International Federations Union [Electronic resource]. – Access mode : http://www.sportaccord.com/en.

Published

2014-10-31

Issue

Section

Articles