Improving matching techniques karate style "Kyokushin".

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-1.005

Keywords:

combination of techniques, complex tasks, improvement, boxing bag, boxing paws boxing pillow, "Kyokushin" karate

Abstract

 Purpose: to carry out the selection of systems to improve job matching technology karate-specific competitive activities. Material and Methods: analysis and compilation of scientific and methodological literature, interviews with coaches and instructors with "Kyokushin" karate teacher observations. Results: defined combination of techniques tailored specifically to competitive activity in "Kyokushin" karate. Conducted selection complexes jobs matching techniques to improve karate style "Kyokushin". Conclusion: there are five types of combinations corresponding to the specificity of competitive activity in the "Kyokushin" karate combination with a change in the sectors of defeat; with the action on the response of the enemy; with repeated blows; with the onslaught of the enemy; with the onslaught by the enemy. Selection of jobs held complexes to improve matching techniques karate style "Kyokushin" (with a partner and without a partner)

References

Alekseyev A. F., Romanenko V. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2004, vol. 9, pp. 92–94. (rus)

Ananchenko K. V. Tekhniko-takticheskaya podgotovka dzyudoistov vysokogo klassa na osnove analiza modelnykh kharakteristik : avtoref. dis. kandidata nauk po fizicheskomu vospitaniyu [Technical and tactical training judo high-end model based on the analysis of characteristics : PhD thesis], Kharkov, 2006, 20 p. (rus)

Busol V., Roshchіn І. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], 2006, vol. 2, pp. 52–57. (ukr)

Zagura F. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], 2004, vol. 1, pp. 154–158. (ukr)

Malkov O. B., Shorshorov S. A. Taktika sportivnykh yedinoborstv [The tactics of combat sports], vol. 2, Moscow, 2002, pp. 92–103. (rus)

Muntyan V. S. Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsialnostey [Physical training of students of creative disciplines], Kharkov, 2005, vol. 8, pp. 50–59. (rus)

Orekhov L. I., Spiridonov Ye. A. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury [Theory and Methodology of Physical Education], 2003, vol. 2, pp. 79–83. (rus)

Radchenko Yu. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], 2008, vol. 1, pp. 280–284. (ukr)

Sharikova A. F., Malkova O. B. Taktiko-tekhnicheskiye kharakteristiki poyedinka v sportivnykh yedinoborstvakh [The performance characteristics of the fight in combat sports], Moscow, 2007, 224 p. (rus)

Fomin Yu. Mіzhnar. konf. «Olіmpіyskiy sport і sport dlya vsіkh» [Intern. Conf. "Olympic sport and sport for all"], K. : NUFVSU, 2000, pp. 140. (rus)

Published

2015-02-28

Issue

Section

Articles