Studying the physical laws of moving ball at the power serve in jump.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-1.015

Keywords:

volleyball, trajectory, experiment, coordinates, target, efficiency

Abstract

Purpose: to study the dependence of the characteristics of the trajectory of moving ball, which determine the accuracy of the power serve in the jump, from the values of the relevant kinematics variables. Material and Methods: analysis of video filming, teacher observations, mathematical methods of processing the results. Results: the appropriate experiment, whose data were used to study the physical laws of moving ball, have been proposed and carried out. A detailed analysis of the characteristics of the ball trajectory, depending on the choice of the values of kinematics parameters such as speed, altitude and angle of moving ball relative to the playground at the initial time of performing serve, have been carried out. Conclusions: it is shown in particular that the precision of performing serve is substantially depended on the emission angle and the initial velocity of the ball

References

Gradusov V. O., Lіsyanskiy V. K., Melnik A. Yu. Pedagogіka, psikhologіya ta med.-bіol. problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, Psychology and med.-Biol. problems of physical education and sport], 2011, vol. 6, p. 26–30. (ukr)

Ivoylov A. V. Voleybol. Ocherki po biomekhanike i metodike trenirovki [Volleyball. Essays on the biomechanics and technique training], Moscow, 1981, 152 p. (rus)

Melnik A. Yu. Vivchennya vplivu kіnematichnikh kharakteristik rukhu m’yacha na tochnіst silovoі podachі u stribku v voleybolі : mezhdun. nauchn. konf. [Study of the influence of kinematic characteristics of the ball on the accuracy of the power feed to jump in volleyball: international exchange scientific conferences], 2015, pp. 112–114. (ukr)

Melnik A. Yu. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 3, pp. 185–189. (rus)

Melnik A.Yu. Pіdvishchennya tochnostі silovoі podachі u stribku v voleybolі : Mіzhnar. nauk.-prakt. konferentsіі «Fіzichna kultura, sport ta zdorov’ya» [Improving the accuracy of the power feed to jump in volleyball: international exchange scientific conferences], Kharkiv, 10–12.12.2014. (ukr)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [System of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Kyiv, 2004, 808 p. (rus)

Asai T. et al. Fundamental aerodynamics of a new volleyball / T. Asai et al. ./ Sports Technology. – 2010. – Vol. 3, №4. – P. 235–239.

Samson J. Biomechanical analysis of the volleyball spike / J. Samson, B. Roy // Biomechanics IB. University Park Press, Baltimore-London, Tokyo, 1976. – P. 332–336.

Published

2015-02-28

Issue

Section

Articles