Features of morphological and functional characteristics of young swimmers 14–18 years

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-1.018

Keywords:

athletes, young swimmers, models, morphological and functional characteristics

Abstract

Purpose: to develop the model of morphofunctional characteristics of the strongest young swimmers aged 14–18 years. Material and Methods: the anthropometric and functional measurements, questionnaires, testing of 60 swimmers aged 14–18 years, methods of mathematical statistics. Results: the characteristic features of the model of morphological and functional performance of young swimmers of different age groups were identified. Conclusions: taking the obtained results allow to determine the suitability of the sport and the prospects of young swimmers with higher probability, according to their age and stage of long-term preparation

References

Bulgakova N. Zh. Otbor i podgotovka yunykh plovtsov [Selection and training of young swimmers], Moscow, 1986, 191 p. (rus)

Volkov L. V. Teoriya sportivnogo otbora: sposobnosti, odarennost, talant [Theory of sports selection: ability, giftedness, talent], Kyiv, 1997, 128 p. (rus)

Davydov V. Yu., Avdiyenko V. B. Otbor i oriyentatsiya plovtsov po pokazatelyam teloslozheniya v sisteme mnogoletney podgotovki (Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty) [Selection and orientation of swimmers in terms of physique in the long-term preparation], Volgograd, 2012, 344 p. (rus)

Onopriyenko B. I. Plavaniye : Fizkultura i sport [Swimming: Physical Culture and Sports], 1971, pp. 36–38. (rus)

Platonov V. N. Plavaniye [Swimming], Kyiv, 2000, 496 p. (rus)

Politko Ye. V. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іm. T. G. Shevchenka [Journal of T. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University], Chernіgіv, 2013, vol. 112, iss.4, pp. 184–188. (rus)

Popov O., Partyka L. Nauka v olimpiyskom sporte [Science in Olympic sports], Kyiv, 2001, vol. 1, pp. 43–48. (rus)

Sergіеnko L. P. Sportivniy vіdbіr : teorіya ta praktika. U 2 kn, Kniga 1, Teoretichnі osnovi sportivnogo vіdboru [Sports selection: Theory and Practice], Ternopіl, 2009, 672 p. (ukr)

Filimonova I. Ye. Morfo-funktsionalnyye osobennosti plovtsov vysokogo klassa i ikh znacheniye dlya otbora i dalneyshego sportivnogo sovershenstvovaniya : avtoref. kand. ped. nauk [Morpho-functional features of the swimmers and their high-end value for the selection and the further improvement of sports :PhD thesis], Moscow, 1977, 25p. (rus)

Shinkaruk O. A. Otbor sportsmenov i oriyentatsiya ikh podgotovki v protsesse mnogoletnego sovershenstvovaniya (na materiale olimpiyskikh vidov sporta) [The selection of athletes and their orientation in the process of preparing a multi-year improvement (based on Olympic sports)], Kyiv, 2011, 360 p. (rus)

Published

2015-02-28

Issue

Section

Articles