DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.008

До питання прийняття рішень у фізичній реабілітації

(Andrii Hertsyk) Герцик Андрій Мирославович

Анотація


Мета: пошук шляхів вирішення завдання координації у складних ієрархічних системах і вивчення механізму прийняття рішень у фізичній реабілітації. Матеріал і методи: розглянуто сучасні підходи до управління у складних ієрархічних системах, проаналізовано посадові інструкції лікаря та інструктора з лікувальної фізичної культури. Результати: методом декомпозиції визначено центри та етапи прийняття рішень у фізичній реабілітації, запропоновано шляхи поліпшення координації при прийнятті рішень. Висновки: механізм прийняття рішень у фізичній реабілітації потребує вдосконалення.


Ключові слова


фізична реабілітація; лікувальна фізкультура; ієрархічна система; прийняття рішень; постулат сумісності

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Aliyev R. A., Liberzon M. I. Metody i algoritmy koordinatsii v promyshlennykh sistemakh upravleniya [Methods and algorithms for the coordination of industrial control systems], Moscow, 1987, 208 p. (rus)

Altunin A. Ye., Semukhin M. V. Modeli i algoritmy prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh [Models and algorithms for decision making in fuzzy conditions], Tyumen, 2000, 352 p. (rus)

Katrenko A. V., Savka І. V. Vіsnik Natsіonalnogo unіversitetu "Lvіvska polіtekhnіka". Serіya: Іnformatsіynі sistemi ta merezhі [Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Information Systems and Networks], Lvіv, 2008, pp. 156–166. (ukr)

Dubovoy V. M., Kovalyuk O. O. Modelі priynyattya rіshen v upravlіnnі rozpodіlenimi dinamіchnimi sistemami [Models of decision making in the management of distributed dynamic systems], Vіniitsya, 2008, 185 p. (ukr)

Mesarovich M., Mako D., Takakhara I., Shakhnova I. F. Teoriya iyerarkhicheskikh mnogourovnevykh sistem [The theory of hierarchical multilevel systems], Moscow, 1973, 344 p. (rus)

Plyuta N. V., Gomenyuk S. І. Vіsnik Zaporіzkogo natsіonalnogo unіversitetu. Serіya: Fіziko-matematichnі nauki [Journal of Zaporizhzhya National University. Series: Physical and Mathematical Sciences], 2010, vol. 1, pp. 104–109, Access mode : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/mat_2010_1/2010_1/104-109.pdf. (ukr)

Muzyka O. A. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii [Modern high technologies], 2011, vol. 1, pp. 87–91. (rus)

Nakaz MOZ Ukraіni vіd 29.03.2011 vol. 176 "Pro zatverdzhennya primіrnikh posadovikh іnstruktsіy ta kvalіfіkatsіynikh kharakteristik z metoyu polіpshennya lіkarsko-fіzkulturnoі sluzhbi v Ukraіnі" [MOH Ukraine of 29.03.2011 № 176 "On approval of sample job descriptions and qualification characteristics in order to improve medical and athletic life in Ukraine"],Access mode : http://www.moz.gov.ua/docfiles/N176_dod.pdf, Primіrna posadova іnstruktsіya lіkarya іz lіkuvalnoі fіzkulturi. (ukr)

Nakaz MOZ Ukraіni vіd 29.03.2011 vol. 176 "Pro zatverdzhennya primіrnikh posadovikh іnstruktsіy ta kvalіfіkatsіynikh kharakteristik z metoyu polіpshennya lіkarsko-fіzkulturnoі sluzhbi v Ukraіnі" [MOH Ukraine of 29.03.2011 № 176 "On approval of sample job descriptions and qualification characteristics in order to improve medical and athletic life in Ukraine"], Access mode : http://www.moz.gov.ua/docfiles/N176_dod.pdf, Primіrna posadova іnstruktsіya sestri medichnoі (іnstruktora) z lіkuvalnoі fіzkulturi. (ukr)

Kroo I. Distributed multidisciplinary design and collaborative optimization [Electronic resource] / I. Kroo // VKI lecture series on Optimization Methods & Tools for Multidisciplinary Design, 15-19 November, 2004. – Access mode : http://aero.stanford.edu/Reports/VKI_CO_Kroo_A.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Andrii Hertsyk) Герцик Андрій Мирославович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.