Dynamics of general and specially trained of women-weightlifters at the stage of specialized basic training

Authors

  • (Viktor Slobodyanuk) Слободянюк Віктор Олександрович Національний університет фізичного виховання та спорту, https://orcid.org/0000-0002-7082-385X

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.034

Keywords:

dynamometry, jump, load, stage of preparation, training, weight category, women-weightlifter

Abstract

Purpose: to determine the dynamics of the general and special training of women-weightlifters different groups weight categories for annual macrocycle at the stage of specialized basic training. Materials and Methods: indexes long jump, running 30 meters, push-ups, jumps on how Abalakova index and wrist strength athletes different schools of Ukraine. Results: found dynamic indicators of general and special training of women-weightlifters different groups weight categories at the stage of basic training six specialized schools in Ukraine. Conclusions: the results of the study provide an opportunity to consider certain indicators in planning differentiated training programs to improve the training process athletes for women-weightlifters at the stage of specialized basic training different groups weight categories in the annual macrocycle.

References

Antonyuk O. V. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka. Serіya: Pedagogіchnі nauki. Fіzichne vikhovannya ta sport [Journal of Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Physical education and sport], Chernіgіv, 2011, Vol. 86, p. 496. (ukr)

Dvorkin L. S. Tyazhelaya atletika : uchebnik dlya vuzov [Weightlifting], Moscow, 2005, 600 p. (rus)

Lutovinov Yu., Oleshko V., Lysenko V., Tkachenko K. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu sport [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], Kharkіv, 2012, vol. 10, p. 30–35. (rus)

Mochernyuk V. B. Moloda sportivna nauka Ukraіni : materіali ІІ Vseukr. nauk. konf. asp. [Young sports science Ukraine: Materials II All-Ukrainian. Science. Conf.], Lviv, 1998, vol. 2, p. 52–56. (ukr)

Oleshko V. G., Putsov O. І., Tkachenko K. V. Vazhka atletika : navch. progr. dlya DYuSSh, SDYuShOR, ShVSM, UOR [Strength Training: Training. App. for the Coach, SDUSHOR, SHVSM, ORM], Kyiv, 2011, 80 p. (ukr)

Oleshko V. G. Pіdgotovka sportsmenіv u silovikh vidakh sportu [Training athletes in power sports], Kyiv, 2011, 444 p. (ukr)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [System of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Kyiv, 2004, 808 p. (rus)

Putsov S. O. Pobudova trenuvalnogo protsesu vazhkoatletok visokoі kvalіfіkatsіі u rіchnomu makrotsiklі : avtoref dis. … kand. nauk, z fіz. vikhovannya і sportu [Construction of the training process vazhkoatletok qualifications in annual macrocycle :PhD thesis], Kyiv, 2008, 20 p. (ukr)

Rozrakhunok T-kriterіyu Vіlkoksona [Calculation Wilcoxon T-test], Access mode : http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon. (ukr)

Rozrakhunok kriterіya Manna-Uіtnі [Calculation of the Mann-Whitney],Access mode : http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney. (ukr)

Tovstonog O., Naumenko V. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2010, Vol. 14, p. 317–321, ISSN 1996-1448. (ukr)

Shimechko І., Maglovaniy A., Oleshko V. Fіzichna aktivnіst, zdorov’ya і sport [Physical activity, health and sport], 2011, vol. 4 (6), p. 40–45. (ukr)

Published

2015-04-30

Issue

Section

Articles