DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.034

Динаміка показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки

(Viktor Slobodyanuk) Слободянюк Віктор Олександрович

Анотація


Мета: визначення динаміки показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток різних груп вагових категорій протягом річного макроциклу на етапі спеціалізованої базової підготовки. Матеріали і методи: визначено показники стрибка у довжину, бігу 30 м, віджимань, стрибка у висоту за методикою Абалакова та індексу кистьової сили спортсменок різних важкоатлетичних шкіл України. Результати: встановлено динаміку показників загальної підготовленості, а також спеціальної підготовленості важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої базової підготовки шести важкоатлетичних шкіл України. Висновки: результати досліджень надають можливість враховувати визначені показники при плануванні диференційованих програм підготовки важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки різних груп вагових категорій у річному макроциклі для покращення тренувального процесу спортсменок.


Ключові слова


вагова категорія; важкоатлетка; етап підготовки; динамометрія; підготовленість; стрибок; навантаження

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Antonyuk O. V. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka. Serіya: Pedagogіchnі nauki. Fіzichne vikhovannya ta sport [Journal of Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Physical education and sport], Chernіgіv, 2011, Vol. 86, p. 496. (ukr)

Dvorkin L. S. Tyazhelaya atletika : uchebnik dlya vuzov [Weightlifting], Moscow, 2005, 600 p. (rus)

Lutovinov Yu., Oleshko V., Lysenko V., Tkachenko K. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu sport [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], Kharkіv, 2012, vol. 10, p. 30–35. (rus)

Mochernyuk V. B. Moloda sportivna nauka Ukraіni : materіali ІІ Vseukr. nauk. konf. asp. [Young sports science Ukraine: Materials II All-Ukrainian. Science. Conf.], Lviv, 1998, vol. 2, p. 52–56. (ukr)

Oleshko V. G., Putsov O. І., Tkachenko K. V. Vazhka atletika : navch. progr. dlya DYuSSh, SDYuShOR, ShVSM, UOR [Strength Training: Training. App. for the Coach, SDUSHOR, SHVSM, ORM], Kyiv, 2011, 80 p. (ukr)

Oleshko V. G. Pіdgotovka sportsmenіv u silovikh vidakh sportu [Training athletes in power sports], Kyiv, 2011, 444 p. (ukr)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [System of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Kyiv, 2004, 808 p. (rus)

Putsov S. O. Pobudova trenuvalnogo protsesu vazhkoatletok visokoі kvalіfіkatsіі u rіchnomu makrotsiklі : avtoref dis. … kand. nauk, z fіz. vikhovannya і sportu [Construction of the training process vazhkoatletok qualifications in annual macrocycle :PhD thesis], Kyiv, 2008, 20 p. (ukr)

Rozrakhunok T-kriterіyu Vіlkoksona [Calculation Wilcoxon T-test], Access mode : http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon. (ukr)

Rozrakhunok kriterіya Manna-Uіtnі [Calculation of the Mann-Whitney],Access mode : http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney. (ukr)

Tovstonog O., Naumenko V. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2010, Vol. 14, p. 317–321, ISSN 1996-1448. (ukr)

Shimechko І., Maglovaniy A., Oleshko V. Fіzichna aktivnіst, zdorov’ya і sport [Physical activity, health and sport], 2011, vol. 4 (6), p. 40–45. (ukr)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Viktor Slobodyanuk) Слободянюк Віктор Олександрович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge