DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.034

Динаміка показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки

(Viktor Slobodyanuk) Слободянюк Віктор Олександрович

Анотація


Мета: визначення динаміки показників загальної та спеціальної підготовленості важкоатлеток різних груп вагових категорій протягом річного макроциклу на етапі спеціалізованої базової підготовки. Матеріали і методи: визначено показники стрибка у довжину, бігу 30 м, віджимань, стрибка у висоту за методикою Абалакова та індексу кистьової сили спортсменок різних важкоатлетичних шкіл України. Результати: встановлено динаміку показників загальної підготовленості, а також спеціальної підготовленості важкоатлеток різних груп вагових категорій на етапі спеціалізованої базової підготовки шести важкоатлетичних шкіл України. Висновки: результати досліджень надають можливість враховувати визначені показники при плануванні диференційованих програм підготовки важкоатлеток на етапі спеціалізованої базової підготовки різних груп вагових категорій у річному макроциклі для покращення тренувального процесу спортсменок.


Ключові слова


вагова категорія; важкоатлетка; етап підготовки; динамометрія; підготовленість; стрибок; навантаження

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Antonyuk O. V. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka. Serіya: Pedagogіchnі nauki. Fіzichne vikhovannya ta sport [Journal of Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences. Physical education and sport], Chernіgіv, 2011, Vol. 86, p. 496. (ukr)

Dvorkin L. S. Tyazhelaya atletika : uchebnik dlya vuzov [Weightlifting], Moscow, 2005, 600 p. (rus)

Lutovinov Yu., Oleshko V., Lysenko V., Tkachenko K. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu sport [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], Kharkіv, 2012, vol. 10, p. 30–35. (rus)

Mochernyuk V. B. Moloda sportivna nauka Ukraіni : materіali ІІ Vseukr. nauk. konf. asp. [Young sports science Ukraine: Materials II All-Ukrainian. Science. Conf.], Lviv, 1998, vol. 2, p. 52–56. (ukr)

Oleshko V. G., Putsov O. І., Tkachenko K. V. Vazhka atletika : navch. progr. dlya DYuSSh, SDYuShOR, ShVSM, UOR [Strength Training: Training. App. for the Coach, SDUSHOR, SHVSM, ORM], Kyiv, 2011, 80 p. (ukr)

Oleshko V. G. Pіdgotovka sportsmenіv u silovikh vidakh sportu [Training athletes in power sports], Kyiv, 2011, 444 p. (ukr)

Platonov V. N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Obshchaya teoriya i yeye prakticheskiye prilozheniya [System of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications], Kyiv, 2004, 808 p. (rus)

Putsov S. O. Pobudova trenuvalnogo protsesu vazhkoatletok visokoі kvalіfіkatsіі u rіchnomu makrotsiklі : avtoref dis. … kand. nauk, z fіz. vikhovannya і sportu [Construction of the training process vazhkoatletok qualifications in annual macrocycle :PhD thesis], Kyiv, 2008, 20 p. (ukr)

Rozrakhunok T-kriterіyu Vіlkoksona [Calculation Wilcoxon T-test], Access mode : http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon. (ukr)

Rozrakhunok kriterіya Manna-Uіtnі [Calculation of the Mann-Whitney],Access mode : http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney. (ukr)

Tovstonog O., Naumenko V. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2010, Vol. 14, p. 317–321, ISSN 1996-1448. (ukr)

Shimechko І., Maglovaniy A., Oleshko V. Fіzichna aktivnіst, zdorov’ya і sport [Physical activity, health and sport], 2011, vol. 4 (6), p. 40–45. (ukr)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Viktor Slobodyanuk) Слободянюк Віктор Олександрович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.