DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-2.042

Біологічний вік як визначальний фактор індивідуалізації фізичного виховання дітей

(Volodymyr Ashanin) Ашанін Володимир Семенович, (Svetlana Pyatisotskaya) Пятисоцька Світлана Сергіївна, (Yana Zhernovnikova) Жерновнікова Яна Вікторівна

Анотація


Мета: вивчити існуючі способи визначення біологічного віку дітей і обґрунтувати вибір найбільш доступного для даного контингенту. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел. Результати: у статті представлено порівняльний аналіз різноманітних способів визначення біологічного віку. Якісне співвідношення компонентів структури тіла без урахування загального його обсягу і маси тіла є найбільш ефективним методом визначення показників біологічного віку. Висновки: основним показником біологічного віку необхідно вважати функцію масоутворення тіла, зіставленого за своїм значенням з середньостатистичним популяційним значенням.


Ключові слова


фізичне виховання; фізичний розвиток; біологічний вік; хронологічний вік; типи конституції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zhernovnikova Ya. Otsenka biologicheskogo vozrasta i obespecheniye nablyudayemogo v nem individualnogo razvitiya : Materiali IX mezhdunarodna nauchna konferentsiya, «Bdeshcheto vprosi ot sveta na naukata», tom. 39. Fizicheskaya kultura i sport [Evaluation of biological age and ensure it is observed in individual development : Materials IX International Conference, "Future issues of the world of science", Vol. 39. Physical Culture and Sport], Sofiya, 2013, pp. 32–39. (rus)

Raumberg. Anatomiya [Anatomy], Saint Petersburg, 1900, p. 59. (rus)

Zhofrua-Sent-Iler. Obshchaya i chastnaya istoriya anatomii teloslozheniya [General and particular history of anatomy body], Paris, 1836, 382 p. (rus)

Druz V. A., Artemyeva G. P., Buren N. V. at al. Teoreticheskiye i prikladnyye osnovy postroyeniya monitoringa fizicheskogo razvitiya, fizicheskoy podgotovlennosti i fizicheskogo sostoyaniya razlichnykh grupp naseleniya [Theoretical and practical bases for the construction of monitoring physical development, physical fitness and physical condition of the various population groups], Kharkov, 2013, 120 p. (rus)

Pugach Ya. I. Osnovnyye polozheniya postroyeniya semanticheskikh prostranstv dlya uporyadochennogo predstavleniya rezultatov issledovaniy : Materiali IX mezhdunarodna nauchna konferentsiya, «Bdeshcheto vprosi ot sveta na naukata», tom. 39. Fizicheskaya kultura i sport [The main provisions of the construction of semantic spaces for the orderly presentation of the results of research : Materials IX International Conference, "Future issues of the world of science", Vol. 39. Physical Culture and Sport], Sofiya, 2013, pp. 5–14. (rus)

Druz V. A., Buren N. V., Pyatisotskaya S. S. at al. Obzornyy analiz po probleme «Teoretiko-metodologicheskiye osnovy postroyeniya sistemy massovogo kontrolya fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya fizicheskoy podgotovlennosti razlichnykh grupp naseleniya» [Overview of the problem of "Theoretical and methodological bases of building a system of mass control physical development and physical fitness of the various groups of the population"], Kharkov, 2014, 130 p. (rus)

Ashanіn V. S., Druz V. A., Pugach Ya. І., Pyatisotska S. S., Tserkovna O. V. Pat. Ukraіna. Sposіb pobudovi antropometrichnoі modelі budovi tіla lyudini dlya dіagnostiki ta kontrolyu fіzichnogo rozvitku і fіzichnoі pіdgotovlenostі [Patent Ukraine. The method of construction of anthropometric model of the structure of the human body for the diagnosis and monitoring of physical development and physical fitness], № 77618 from 25.02.13. (ukr)

Breytman M. Ya. Klinicheskaya semiotika i differentsialnaya diagnostika endokrinnykh zabolevaniy [Clinical semiotics and differential diagnosis of endocrine diseases], Lviv, 1949, 568 p. (rus)

Panchev I. Endokrinno-obmennaya diagnostika [Endocrine and metabolic diagnosis], 1962, 500 p. (rus)

Gilbert D., Kon-Fosen S. Naglyadnaya geometriya [Visual geometry], Moscow, 1981, pp. 4–101. (rus)

Gikka M. Estetika proportsiy v prirode i iskusstve [Aesthetics proportions in nature and art], Moscow, 1936, 310 p. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Volodymyr Ashanin) Ашанін Володимир Семенович, (Svetlana Pyatisotskaya) Пятисоцька Світлана Сергіївна, (Yana Zhernovnikova) Жерновнікова Яна Вікторівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.