DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2015-3.003

Зміна рівня розвитку сили та витривалості школярів 5–6-х класів під впливом занять чирлідингом

(Tetyana Bala) Бала Тетяна Михайлівна

Анотація


Мета: визначити ступінь зміни рівня розвитку сили та витривалості школярів 5–6-х класів під впливом занять чирлидингом. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічний експеримент і методи математичної статистики. Результати: відображено показники рівня розвитку сили та витривалості, а також ступінь їх зміни під впливом занять чирлідингом у школярів 5–6-х класів загальноосвітньої школи. Висновки: використання вправ чирлідингу позитивно вплинуло на ступінь прояву сили та витривалості школярів середніх класів за всіма досліджуваними параметрами.


Ключові слова


сила; витривалість; чирлідинг; школярі середніх класів

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Bala T. M., Maslyak І. P. Vіsnik Chernіgіvskogo natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі T. G. Shevchenka, [Bulletin Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko],Vol. 118, T. III. Chernіgіv, 2014, p. 12–18. (ukr)

Bala T. M., Maslyak І. P. Chirlіding u fіzichnomu vikhovannі shkolyarіv [Cheerleading in physical education students], Kharkіv, 2014, 139 p. (ukr)

Grinova T. І., Mulik K. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 1, p. 22–27. (ukr)

Krivoruchko N. V., Maslyak I. P., Zhuravleva I. N. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sport], 2013, vol. 9, p. 38–42. (rus)

Krutsevich T. Yu. Fіzichne vikhovannya v shkolі [Physical education in school], 2012, vol.2, p. 9–11. (ukr)

Krutsevich T., Іshchenko O., Іmas T. Sportivniy vіsnik Pridnіprov’ya [Sports Bulletin Dnieper], 2014, vol.2, p. 68–72. (ukr)

Kuzmina S. V. Kompleksnoye vozdeystviye uprazhneniy fitbol-aerobiki na razvitiye fizicheskikh sposobnostey mladshikh shkolnikov : dis. kand. Ped. nauk [The combined effects of exercise fitball aerobics on the development of the physical abilities of younger schoolboys : PhD diss.], Sankt-Peterburg, 2011, 230 p. (rus)

Kuzmenko І. O. Moloda sportivna nauka Ukraіni [Young sports science Ukraine], Lvіv, 2015, Vipusk 19, T. 2, p. 137–140. (ukr)

Lukoyanova K. V. Otsіnka і korektsіya fіzichnogo rozvitku pіdlіtkіv 13–14 rokіv zasobami ukraіnskogo rukopashu «Spas» : avtoref. kand. nauk z fіzichnogo vikhovannya ta sportu [Evaluation and correction of physical development of adolescents 13-14 years of Ukrainian mass unarmed combat "Spas" : PhD thesis], KhDAFK, Kharkіv, 2012, 18 p. (ukr)

Maslyak І. P., Mameshina M. A., Zhuk V. O. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 6(44), p. 69–72, dx.doi.org/10.15391/snsv.2014-6.013. (ukr)

Sinyavskiy N. I., Beznosko N. N., Sadykov R. I. Fizicheskaya kultura : vospitaniye, obrazovaniye, trenirovka [Physical culture: education, education, training], 2014, vol. 6, p. 2–4. (rus)

Susolina Ye. S., Kravchuk T. A. «YuNOST ROSSII» : 60 let detsko-yunosheskomu fizkulturnomu dvizheniyu v Rossii ["YOUTH OF RUSSIA": 60 years Children and Youth sports movement in Russia], Yekaterinburg, 2003, p. 163–167. (rus)

Romanenko V. A. Diagnostika dvigatelnykh sposobnostey [Diagnostics of motor abilities], Donetsk, 2005, 290 p. (rus)

Sergiyenko L. P. Testuvannya rukhovikh zdіbnostey shkolyarіv [Testing of motor abilities of pupils], Kiіv, 2002, 438 p. (ukr)

Sergiyenko L. P. Osnovy sportivnoy genetiki [Fundamentals of Genetics sports], Kyiv, 2004, 631 p. (rus)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2015 (Tetyana Bala) Бала Тетяна Михайлівна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge