DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-2.012

Влияние гипоксических условий мало- и среднегорья Украины на функциональное состояние юных биатлонистов 14–16 лет

Вячеслав Володимирович Мулик

Анотація


Цель: выявить влияние условий мало- и среднегорья на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем юных биатлонистов.

Материал и методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогические наблюдения, медико-биологические методы определения функционального состояния юных биатлонистов.

Результаты: установлено воздействие гипоксических условий среднегорья на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем юных биатлонистов.

Выводы: определено, что период острой акклиматизации к горным условиям у юных биатлонистов проходит в течение 7–8 дней при правильном построении тренировочного процесса.


Ключові слова


юные биатлонисты; гипоксические условия; острая акклиматизация; функциональные показатели

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolchinska, A. Z. 1992, Intervalnaya gipoksicheskaya trenirovka. Effektivnost. Mekhanizmy deystviya [Interval hypoxic training. Efficiency. Mechanisms of action]. Kyiv, 159 p. (in Russ.)

Kolchinskaya, A. Z. 1993, [Interval hypoxic training. Efficiency. Mechanisms of action] Нурохiа Medical J, No 3, pp. 8–13. (in Russ.)

Madzhuga, V. I. 1981, Srednegorye kak sredstvo povysheniya rabotosposobnosti lyzhnika-gonshchika. V kn.: Lyzhnyy sport [Medium as a means to improve efficiency skiers. In book: Skiing]. Moscow: Fizkultura i sport, pp. 41–42. (in Russ.)

Mulik, V. V. 2000, [Adaptation of young biathletes biathletes and to hypoxic conditions high altitude] Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya i sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical training i sport]. Kharkіv: KhKhPІ, No 20, pp. 57–64. (in Russ.)

Mulik, V. V. 2001, Sistema mnogoletnego sportivnogo sovershenstvovaniya v uslozhnennykh usloviyakh sopryazheniya osnovnykh storon podgotovlennosti sportsmenov (na materiale lyzhnogo sporta) : avtoref. d-ra nauk po fiz. vosp. i sportu [The system of long-term sports perfection in difficult conditions conjugation main parties of athletes (on the skiing material) : doct. of sci. thesis]. Kharkiv, 40 p. (in Russ.)

Mulik, V. V. 2003, [Comparative characteristics of the means of special training skiers and biathletes used in the run] Fizicheskoye vospitaniye studentov tvorcheskikh spetsіalnostey [Physical training of students of creative specialties]. Kharkov: KhGADI, pp. 49–57. (in Russ.)

Platonov, V. N. 2004, Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte [The system of training athletes in Olympic sports. The general theory and its practical applications]. Kyiv: Olimpiyskaya literatura, 808 p. (in Russ.)

Ramenskaya, T. I. 2000, Tekhnicheskaya podgotovka lyzhnika [Technical training of the skier]. Moscow: Fizkultura i sport, 172 p. (in Russ.)

Suslov, F. P. 1999, Sportivnaya trenirovka v usloviyakh srednegorya [Sports training in conditions of middle]. Moscow, 202 p. (in Russ.)

Fedotov, A. V. 1974,. Issledovaniye osobennostey postroyeniya trenirovochnogo protsessa lyzhnika-gonshchika v usloviyakh srednegorya : avtoref. kand. ped. nauk [Research of features of construction of training process of cross-country racers in a midlands : PhD abstract]. Moscow, 30 p. (in Russ.)

Finogenov, V. S. 1993, [Features of adaptation to muscle activity in the conditions of middle] Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture]. No 7, pp. 34–36. (in Russ.)

Fomin, S. K. & Danilov, V. G. 1992, [On the preparation of skiers to start in the midlands] Teoriya i praktika fizicheskoy kultury [Theory and Practice of Physical Culture]. No 1, pp. 7–9. (in Russ.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Вячеслав Володимирович Мулик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge