DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.001

Підходи до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку

Варвара Акулова

Анотація


Мета: провести теоретичний аналіз та узагальнення досвіду організації профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку.

Матеріал і методи: у процесі проведення дослідження на теоретичному рівні було використано комплекс методів дослідження: аналіз і синтез, узагальнення і систематизація, індукція та дедукція.

Результати: проаналізовано інформацію щодо підходів до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку. Визначено засобі фізичного виховання, які використовуються в процесі занять із зазначеним контингентом.

Висновки: визначено провідну роль засобів оздоровчого фітнесу при організації профілактично-оздоровчої діяльності з контингентом жінок другого зрілого віку, встановлено відсутність підходів до планування фізичного навантаження в залежності від особливостей просторової організації тіла жінок.


Ключові слова


жінки; зрілий вік; профілактико-оздоровчі заняття; оздоровчий фітнес; просторова організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамова И. В. Влияние комбинированных занятий ритмической гимнастикой и плаванием на коррекцию форм тела у женщин зрелого возраста / И. В. Адамова, Е. А. Земсков // Сб. науч. тр. молодых ученых и студентов РГАФК. – М., 2000. – С. 72–76.

Бурцева Е. В. Методические основы физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с женщинами среднего возраста / Е. В. Бурцева, Н. В. Игошина, В. Ю. Игошин // Фундаментальные исследования. – № 2–24, 2015. – С. 5503–5507.

Гончарова Н. Морфофункциональный статус женщин второго зрелого возраста с различным соматотипом / Наталья Гончарова // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал ; уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Волин. нац. унт. ім. Лесі Українки, 2012. − Вип. 7. − С. 53–56.

Грец И. А. Основные требования, предъявляемые к методике проведения физкультурно-оздоровительных занятий по мини-футболу с женщинами 30–40 лет / И. А. Грец, И. М. Силованова // Вестник спортивной науки. – № 1. – 2009. – С. 39–40.

Евграфов И. Е. Теоретическое обоснование методики оздоровительной тренировки женщин зрелого возраста с учетом соматотипа / И. Е. Евграфов, Е. В. Бурцева, В. А. Бурцев // Известия тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – № 4. – 2014. – С. 15–20.

Исламова А. В. Влияние занятий аквааэробикой на организм женщин зрелого возраста / А. В. Исламова // Апробация. – № 5. – 2014. – С. 88–89.

Кашуба В. А. Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом / В. А. Кашуба, Т. В. Ивчатова, А. Торгунский // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2013. – № 4. – С. 69–73.

Кучеренко В. В. Організація профілактико-оздоровчих занять з жінками другого зрілого віку при проведенні персональних тренувань / В. В. Кучеренко // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – № 1. – С. 107–112.

Медведкова Н. И. Эффективность занятий женщин зрілого возраста средствами физической культуры / Н. И. Медведкова, Е. Г. Селиванова // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – № 3(109). – 2014. – С. 103–106.

Мерзликин А. С. Особенности влияния физических упражнений различной направленности на двигательно-координационные способности женщин второго периода зрелого возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мерзликин Алексей Сергеевич. – М., 2001. – 236 с.

Назмутдинова В. И. Влияние занятий скандинавской ходьбой на морфофункциональное состояние лиц второго зрелого и пожилого возраста в условиях социально-оздоровительного центра тюменского района / В. И. Назмутдинова, З. Н. Мухаматуллина-Анварова // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. – № 3. – 2015. – С. 34–40.

Науменко Ю. В. Рекреационные возможности использования скандинавской ходьбы в системе оздоровительных занятий с женщинами / Ю. В. Науменко, А. С. Орлан // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2015. – № 2(12). – С. 50–52.

Опришко Н. Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції / Н. Опришко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 69–71.

Родина М. В. Принципы построения индивидуального двигательного режима в оздоровительной физической культуре женщин второго зрелого возраста / М. В. Родина, Р. Б. Цаллагова // Фундаментальные исследования. – № 12–2. – 2012. – С. 355–359.

Сапожникова О. В. Оздоровительная технология применения физических упражнений с отягощениями для женщин второго зрелого возраста : дис. ... к. пед. н. : 13.00.04 / Сапожникова Ольга Владимировна; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2010. – 144 с.

Скидан А. А. Динамика морфофункционального состояния женщин зрелого возраста в процессе занятий шейпингом / А. А. Скидан, Е. П. Врублевский // Известия тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2014. – № 2. – С. 73–79.

Effects of Nordic walking and Pilates exercise programs on blood glucose and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women in an experimental, nonrandomized, open-label, prospective controlled trial / Hagner-Derengowska, M., Kaіuїny, K., Kochaсski, B., et al. // Menopause. – 2015. – Now; 22(11). – P. 1215–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Варвара Акулова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.