DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.001

Підходи до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку

Варвара Акулова

Анотація


Мета: провести теоретичний аналіз та узагальнення досвіду організації профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку.

Матеріал і методи: у процесі проведення дослідження на теоретичному рівні було використано комплекс методів дослідження: аналіз і синтез, узагальнення і систематизація, індукція та дедукція.

Результати: проаналізовано інформацію щодо підходів до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку. Визначено засобі фізичного виховання, які використовуються в процесі занять із зазначеним контингентом.

Висновки: визначено провідну роль засобів оздоровчого фітнесу при організації профілактично-оздоровчої діяльності з контингентом жінок другого зрілого віку, встановлено відсутність підходів до планування фізичного навантаження в залежності від особливостей просторової організації тіла жінок.


Ключові слова


жінки; зрілий вік; профілактико-оздоровчі заняття; оздоровчий фітнес; просторова організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамова И. В. Влияние комбинированных занятий ритмической гимнастикой и плаванием на коррекцию форм тела у женщин зрелого возраста / И. В. Адамова, Е. А. Земсков // Сб. науч. тр. молодых ученых и студентов РГАФК. – М., 2000. – С. 72–76.

Бурцева Е. В. Методические основы физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с женщинами среднего возраста / Е. В. Бурцева, Н. В. Игошина, В. Ю. Игошин // Фундаментальные исследования. – № 2–24, 2015. – С. 5503–5507.

Гончарова Н. Морфофункциональный статус женщин второго зрелого возраста с различным соматотипом / Наталья Гончарова // Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал ; уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Волин. нац. унт. ім. Лесі Українки, 2012. − Вип. 7. − С. 53–56.

Грец И. А. Основные требования, предъявляемые к методике проведения физкультурно-оздоровительных занятий по мини-футболу с женщинами 30–40 лет / И. А. Грец, И. М. Силованова // Вестник спортивной науки. – № 1. – 2009. – С. 39–40.

Евграфов И. Е. Теоретическое обоснование методики оздоровительной тренировки женщин зрелого возраста с учетом соматотипа / И. Е. Евграфов, Е. В. Бурцева, В. А. Бурцев // Известия тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – № 4. – 2014. – С. 15–20.

Исламова А. В. Влияние занятий аквааэробикой на организм женщин зрелого возраста / А. В. Исламова // Апробация. – № 5. – 2014. – С. 88–89.

Кашуба В. А. Характеристика вертикальной устойчивости тела женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом / В. А. Кашуба, Т. В. Ивчатова, А. Торгунский // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. – 2013. – № 4. – С. 69–73.

Кучеренко В. В. Організація профілактико-оздоровчих занять з жінками другого зрілого віку при проведенні персональних тренувань / В. В. Кучеренко // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. – 2013. – № 1. – С. 107–112.

Медведкова Н. И. Эффективность занятий женщин зрілого возраста средствами физической культуры / Н. И. Медведкова, Е. Г. Селиванова // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – № 3(109). – 2014. – С. 103–106.

Мерзликин А. С. Особенности влияния физических упражнений различной направленности на двигательно-координационные способности женщин второго периода зрелого возраста : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мерзликин Алексей Сергеевич. – М., 2001. – 236 с.

Назмутдинова В. И. Влияние занятий скандинавской ходьбой на морфофункциональное состояние лиц второго зрелого и пожилого возраста в условиях социально-оздоровительного центра тюменского района / В. И. Назмутдинова, З. Н. Мухаматуллина-Анварова // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. – № 3. – 2015. – С. 34–40.

Науменко Ю. В. Рекреационные возможности использования скандинавской ходьбы в системе оздоровительных занятий с женщинами / Ю. В. Науменко, А. С. Орлан // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2015. – № 2(12). – С. 50–52.

Опришко Н. Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції / Н. Опришко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – № 2. – С. 69–71.

Родина М. В. Принципы построения индивидуального двигательного режима в оздоровительной физической культуре женщин второго зрелого возраста / М. В. Родина, Р. Б. Цаллагова // Фундаментальные исследования. – № 12–2. – 2012. – С. 355–359.

Сапожникова О. В. Оздоровительная технология применения физических упражнений с отягощениями для женщин второго зрелого возраста : дис. ... к. пед. н. : 13.00.04 / Сапожникова Ольга Владимировна; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2010. – 144 с.

Скидан А. А. Динамика морфофункционального состояния женщин зрелого возраста в процессе занятий шейпингом / А. А. Скидан, Е. П. Врублевский // Известия тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2014. – № 2. – С. 73–79.

Effects of Nordic walking and Pilates exercise programs on blood glucose and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women in an experimental, nonrandomized, open-label, prospective controlled trial / Hagner-Derengowska, M., Kaіuїny, K., Kochaсski, B., et al. // Menopause. – 2015. – Now; 22(11). – P. 1215–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Варвара Акулова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge