Interaction of a physician and a specialist on physical rehabilitation at violations of activity of the musculoskeletal system

Authors

  • Андрій Герцик Львівський державний університет фізичної культури, Львів, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1764-5625

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2016-4.006

Keywords:

physical rehabilitation, musculoskeletal system, coordination signal

Abstract

Hertsyk, A.  

Purpose: the improvement of cooperation and the interaction of an attending physician and a specialist on physical rehabilitation at violations of activity of musculoskeletal system.

Material & Methods: physical rehabilitation is considered as a difficult system with the hierarchically-ordered structure. The analysis of references and the system analysis are applied.

Results: the modern approaches to coordination of centers of decision-making and the management in hierarchical systems are analyzed. The ways of the interlevel coordination in organizational systems are revealed. The need of coordination of activity of an attending physician and a specialist on physical rehabilitation is proved. The content and the direction of coordination signals for the system of physical rehabilitation at violations of activity of the musculoskeletal system are determined.

Conclusions: the coordination of activity of an attending physician and a specialist on physical rehabilitation at violations of activity of the musculoskeletal system has to occur in certain ways: on purposes, on restrictions, in time, on input and output parameters.

References

Pliuta, N. V. & Homeniuk, S. I. (2010), “Recent trends of development of the mathematical theory of coordination in complex hierarchical systems”, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Fizyko-matematychni nauky, No 1, pp. 104–109, available at: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/mat_2010_1/2010_1/104-109.pdf. (in Ukr.)

MOH Ukraine, (29.03.2011) No 176 “On approval of sample job descriptions and qualification characteristics to improve medical and physical service in Ukraine”, available at: http://www.moz.gov.ua/docfiles/N176_dod.pdf, Prymirna posadova instruktsiia likaria iz likuvalnoi fizkultury. (in Ukr.)

MOH Ukraine, (29.03.2011) No 176 “On approval of sample job descriptions and qualification characteristics to improve medical and physical service in Ukraine”, available at: http://www.moz.gov.ua/docfiles/N176_dod.pdf, Prymirna posadova instruktsiia sestry medychnoi (instruktora) z likuvalnoi fizkultury. (in Ukr.)

Hertsyk, A. M. (2015), “On the issue of decision-making in physical rehabilitation”, Slobozhans’kij naukovo-sportivnij vіsnik, Kharkiv, KhDAFK, Vol. 46 No 2, pp. 48–52, dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-2.008 (in Russ.)

Popechytelev, E. P. (1997), Metody medyko-byolohycheskykh yssledovanyi [Methods for biomedical research. System aspects], Zhytomyr, ZhYTY, 186 p. (in Russ.)

Sharapov, O. D., Derbentsev, V. D. & Semonov, D. Ie. (2003), Systemnyi analiz [System analysis], Kyiv, KNEU, 154 p. (in Ukr.)

Katrenko, A. V. & Savka, I. V. (2008), “Mechanisms of coordination in complex hierarchical systems”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Informatsiini systemy ta merezhi, Lviv, Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», pp. 156–166. (in Ukr.)

Kolpakov, V. K. (1999), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative Law Ukraine], Kyiv, Yurinkom Inter, 736 p. (in Ukr.)

Lyseniuk, V. P., Samosiuk, I. Z., Samosiuk, N. I. & Tkalina, A. V. (2012), “Rehabilitation Medicine: basic concepts and definitions”, Mezhdunarodnyi nevrolohycheskyi zhurnal, No 8(54), available at : http://www.mif-ua.com/archive/article/34537. (in Ukr.)

Altunin, A. Ye. & Semukhin, M. V. (2000), Modeli i algoritmy prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh [Models and algorithms of decision-making in fuzzy terms], Tyumen, Izdatelstvo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 352 p. (in Russ.)

Mesarovich, M. & Takakhara, Ya. (1978), Obshchaya teoriya sistem [General Systems Theory], Moskow, Mir, 312 p. (in Russ.)

Nachane, D. M. (1985), Optimization methods in multilevel systems: a methodological survey, Eur. J. Oper. Res, No 1, pp. 25–38.

Findeisen, W. & Malinowski, K. Two-level control and coordination for dinamisal systems, Archiwum automatiki i telemechaniki, T. XXlV, Р. 3–27.

Hertsyk, A. M. (2007), “On the construction of the rehabilitation process and monitor its effectiveness”, Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh spetsialnostеy, Kharkov, KhGADI, No 5, pp. 55–62. (in Russ.)

Aliev, R. A. & Liberzon, M. I. (1987), Metody i algoritmy koordinatsii v promyshlennykh sistemakh upravleniya [Methods and coordination algorithms in industrial control systems], Moskow, Radio i svyaz, 208 p. (in Russ.)

Shumyhai, D. A. (2012), “Systematic approach to the problem of coordination in complex technological complexes”, Avtomatyka, Automatics 2012 : materialy XIX mizhnarodnoi konferentsii z avtomatychnoho upravlinnia [Automation, Automatics 2012: Materials XIX International Conference on Automatic Control], Kyiv, NUKhT, pp. 289–290. (in Ukr.)

Published

2016-08-31

Issue

Section

Articles