DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-2.006

Динаміка рівня професійно-прикладної психофізичної та психофізіологічної підготовленості студентів залізничних спеціальностей

Анжеліка Єфремова, Людмила Шестерова

Анотація


Мета: дослідити вплив експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки на динаміку психофізичних та психофізіологічних якостей студентів залізничних спеціальностей.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь 50 студентів (юнаки) І курсу УкрДУЗТ, факультету «Автоматика, телемеханіка та зв’язок». Використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, педагогічний експеримент, тестування професійно важливих психофізичних та психофізіологічних якостей, методи математичної статистики.

Результати: наводяться результати тестування психофізичних і психофізіологічних якостей студентів експериментальної та контрольної груп. Під час первинного тестування виявлено низький рівень вищезазначених якостей. Досліджено вплив експериментальної програми на показники професійно важливих психофізичних і психофізіологічних якостей.

Висновки: встановлено позитивний вплив експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом ППФП на професійно-прикладну психофізичну та психофізіологічну підготовленість студентів. 


Ключові слова


психофізична підготовленість; психофізіологічна підготовленість; професійно-прикладна фізична підготовка; психофізичні якості; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Amanzhol, I.A., Zharylkasyn, Zh. Zh. & Otarov, Ye. Zh. (2005), “Evaluation of working conditions of some professions of railway enterprises”, Aktualnye problemy transportnoy meditsiny, No 1, pp. 64–66. (in Russ.)

Batechko, D. P. (2012), “Analysis of the curriculum of physical education departments of universities in the mining profile”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 2, pp. 7–11. (in Ukr.)

Boltеnkova, O. M. (2012), “Peculiarities of professionally applied physical training of girls in high school economic direction”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 4, pp. 16–19. (in Ukr.)

Yevseeva, I.V. (2002), Mediko-sotsialnaya otsenka zdorovya zheleznodorozhnikov razlichnykh professionalnykh grupp : avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. med. nauk: 14.00.33 “Obshchestvennoe zdorove i zdravookhranenie” [Medical and social assessment of the health of railwaymen of various professional groups: PhD abstact thesis],Moscow, 22 p. (in Russ.)

Еfremova, A. Ya. (2012), “Determining the level of physical training of future specialists electrical railway transport”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, № 2, pp. 15–18. (in Ukr.)

Kolinenko, Ye. A. (2001), Povyshenie urovnya fizicheskogo sostoyaniya rabotnikov zheleznodorozhnogo transporta sredstvami fizicheskoy kultury: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. ped. nauk: spets. 13.00.04. «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury» [Raising the level of physical condition of workers in railway transport means of physical culture: PhD abstract thesis],Khabarovsk, 23 p. (in Russ.)

Maslyuk, V. V. (2002), Obhruntuvannya kriterііv profesіynogo psikhofіzіologіchnogo vіdboru mashinіstіv lokomotivіv: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. med. nauk: 14.02.01. “Gіgіеna” [Justification professional psycho-physiological selection criteria locomotive driver: PhD abstract thesis], Kyiv, 26 p. (in Ukr.)

Pilipey, L. P. (2009), Profesіyna prikladna fіzichna pіdgotovka studentіv [Professional applied physical preparation of students], DVNZ UABS NBU, Sumi. (in Ukr.)

Pilipey, L. P. (2006), “Professiogram banking experts as a model-based description of the physical training of students”, Zbіrnik statey Kharkіvskogo khudozhno-promislovogo іnstitutu, No 9, pp. 9. (in Ukr.)

Raevskiy, R. T. & Kanishevskiy, S. M. (2010), “Actual problems of professionally applied physical training and methodology for their solution”, Aktualnye problemy professionalno-prikladnoy fizicheskoy podgotovki: nauchno-metodicheskiy zhurnal, No 1(1). pp. 6–11. (in Russ.)

Sadovskiy, V. A. (2010), “Psychological and pedagogical conditions of professional physical training of students of railway universities”, Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, № 10(68), pp. 79–84. (in Russ.)

Tsibulska, V. V. (2014), “Organizational-methodical conditions of formation of motivation of students distance learning pedagogical skills to professionally-applied physical training”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 6(44), pp. 120–125, doi: 10.15391/snsv.2014-6.023 (in Ukr.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Анжеліка Єфремова, Людмила Шестерова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.