DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-2.008

Сучасні підходи до реалізації відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи

Володимир Лизогуб, Віталій Пустовалов, Вікторія Супрунович, Сергій Гречуха

Анотація


Мета: на основі характеристик нейродинамічних та сенсомоторних властивостей розробити технологію відбору футболістів високої кваліфікації.

Матеріал і методи: дослідження нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи футболістів-професіоналів проводили за допомогою комп’ютерного пристрою «Діагност-1М». Визначали функціональну рухливість, силу та врівноваженість нервових процесів (ФРНП, СНП та ВНП), а також латентні періоди простих і складних сенсомоторних реакцій (ПЗМР, РВ2-3).

Результати: за показниками нейродинамічних властивостей та сенсомоторних реакцій футболістів високого рівня кваліфікації виявлено відмінності. Футболісти, які мали кращі показники нейродинамічних властивостей, характеризувалися вищими експертними оцінками ефективності ігрової діяльності.

Висновки: розроблені та обґрунтовані оціночні шкали нейродинамічних властивостей та визначено критерії придатності футболістів високої кваліфікації для здійснення відбору до клубних та збірних команд. 


Ключові слова


футбол; відбір; ефективність ігрової діяльності; нейродинаміка; сенсомоторика; генетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ylin, V. M., Drozdovska, S. B., Lyzohub, V. S. & Bezkopylnyi, O. P. (2013), Osnovy molekuliarnoi henetyky m’iazovoi diialnosti [Fundamentals of Molecular Genetics of muscular activity], Olimp, Kyev. (in Ukr.).

Kozina, Zh. L. (2011), Sistema individualizatsii podgotovki sportsmenov v igrovykh vidakh sporta [The system of individualization of the training of athletes in the game sports], Lambert Academic Publishing Russia.

Korobeinykov, H. V., Prystupa, Ie., Korobeinikova, L. & Briskyn, Iu. (2013), Otsiniuvannia psykhofiziolohichnykh staniv u sportsmeniv [Evaluation of physiological conditions of athletes], LSUPC, Lviv. (in Ukr.).

Kostyukevich V.M. (2006), Upravlenie trenirovochnym protsessom futbolistov v godichnom tsikle podgotovki [Management of the training process of football players in the annual cycle of training], Planer, Vinnitsa. (in Ukr.).

Lyzogub, V. S., Pustovalov, V. A., Suprunovych, V. O. & Koval, Yu. V. (2015), “Іnterconnection between special preparedness and state of bio-energy players 13–14 years with typological properties of CNS”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 1, pp. 70–74. (in Ukr.).

Lysenchuk, H. A. (2003), Upravlenye podhotovkoi futbolystov [Management of the training of football players], Olymp. Lyt, Kyev. (in Ukr.).

Makarenko, M. V. (2011), Ontohenez psykhofiziolohichnykh funktsii liudyny [Ontogenesis of physiological functions of human], Vertykal, Cherkasy. (in Ukr.).

Nikolaenko, V. V. (2014), Ratsionalnaya sistema mnogoletney podgotovki futbolistov k dostizheniyu visshego sportivnogo maysterstva [Rational system of long-term preparation of football players for achievement of the higher sports mastership], Sammit-kniga, Kyev. (in Ukr.).

Nikolaenko, V. V. & Shamardin, V. N. (2015), Mnogoletnyaya podgotovka yunikh futbolistov. Put k uspekhu [Long-term training of young football players. Way to success], Sammit-kniga, Kyev. (in Ukr.).

Pat. 96496 Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy, MPK A 61V5/16. Sposib psykhofiziolohichnoi otsinky funktsionalnoho stanu slukhovoho analizatora [Method of psychophysiological assessment of the functional state of the auditory analyzer], Makarenko, M. V., Lyzohub, V. S., Halka, M. S., Yukhymenko, L. I. & Khomenko, S. M., No a 2010 02225; zaiavl. 01.03.2010; opubl. 10.11.2011, Biul. No 21.

Platonov, V. N. (2013), Periodizatsiya sportivnoy podgotovki. Obshchaya teoriya i ee prakticheskoe primenenie [Periodization of sports training. General theory and its practical application], Olimpiyskaya literatura, Kyev. (in Ukr.).

Rovnyi, A .S., Ilin, V. M., Lyzohub, V. S. & Rovna, O. O. (2015), Fiziolohiia sportyvnoi diialnosti [Physiology of sports activities], KhNADU, Kharkiv. (in Ukr.).

Sergienko, L. P. (2004), Osnovy sportivnoy genetiki [Fundamentals of sports genetics],Vyssh. shk.,Minsk.

Shamardin, V. M. (2013), Tekhnolohiia upravlinnia systemoiu bahatorichnoi pidhotovky futbolnykh komand vyshchoi kvalifikatsii sportu: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora nauk z fiz. vykhovannia i sportu [Technology of management of long-term preparation of high qualification football teams], Lviv, 35 p. (in Ukr.).

Bastias, G., Villarroel, L. & Zuniga, D. [et all.] (2000), Academic performance of medical students: a predictable result?,Vol. 128, No 6, pp. 671–678.

Sato, N. & Miyake, S. (2004), Cardiovascular reactivity to mental stress: relationship with menstrual cycle and gender, J. Physiol. Anthropology Appl. Human. Sci., Vol. 23, No 6, pp. 215–223.

Yeung, R. R.(1996), The effect of exercise on mood state, Journal of Psychosomatitic Research, Vol. 40 (2), pp. 123–141.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Володимир Лизогуб, Віталій Пустовалов, Вікторія Супрунович, Сергій Гречуха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.