№ 16 (2017)

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
title page
О некоторых особенностях криптовалют и их роли в современном финансовом мире. PDF PDF (English)
Вячеслав Степанович Волошин, Андрей Александрович Лямзин
Мотивація праці персоналу промислових підприємств на основі вдосконалення системи соціально-трудових відносин. PDF PDF (English)
Олена Вікторівна Тарасевич
Капітальні інвестиції як основний елемент розвитку НТП на підприємствах машинобудівної галузі України. PDF PDF (English)
Інна Володимирівна Кулько-Лабинцева
Механізм стратегічного управління збалансованим розвитком промислового підприємства. PDF PDF (English)
Микола Григорович Белопольський, Олена Валеріївна Кузьміна
Система оперативних індикаторів оцінки економічного розвитку України. PDF PDF (English)
Віктор Валерійович Галасюк
Проблеми сталого розвитку підприємств галузі автомобільного транспорту. PDF PDF (English)
Вікторія Ровенська, Ганна Красножон
Взаємозв’язок ролей учасників крос-функціональної команди персоналу підприємства з етапами її життєвого циклу. PDF PDF (English)
Володимир Миколайович Красноступ
Нерівномірність економічного розвитку в аспекті ентропійних оцінок використання потенціалу національного господарства. PDF PDF (English)
Олена Анатоліївна Паршина, Юрій Іванович Паршин
Еколого-економічні аспекти якості життя населення України. PDF PDF (English)
Раїса Ананіївна Александрова, Марія Володимирівна Дробязко
Планування виробничої програми на забезпечення беззбиткової діяльності підприємств. PDF PDF (English)
Олена Вікторівна Хаджинова
Аналіз структури товарного асортименту будмаркету. PDF PDF (English)
Ірина Володимирівна Перевозова, Ірина Романівна Попадинець, Дарія Дмитрівна Перевозова
Контурування загроз економічній безпеці газотранспортних підприємств шляхом їх класифікації. PDF PDF (English)
Ліліана Тарасівна Гораль, Михайло Іванович Прокопів
Особливості функціонування вітчизняного ринку золота та його вплив на формування золотого запасу держави. PDF PDF (English)
Петро Іванович Коренюк
Визначення цільової групи регіонів України для впровадження програм розвитку екологічного житлового будівництва. PDF
Євген Сергійович Орловський
Резерви ефективності функціонування транспортної системи гірночо-збагачувальних комбінатів. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар
Державна політика управління міграційними процесами в контексті стабілізації національної економіки. PDF PDF (English)
Андрій Васильович Лісовий, Зінаїда Василівна Смутчак
Формування механізму управління фінансовим забезпеченням в контексті розвитку промислових підприємств. PDF PDF (English)
Інна Володимирівна Котькалова-Литвин
Інноваційна політика в інфраструктурному секторі регіону. PDF PDF (English)
Олена Володимирівна Димченко, Вікторія Володимирівна Белявцева
Особливості інтелектуального потенціалу підприємства. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець
Використання існуючих методів розрахунку періоду повернення інвестицій для розрахунку окупності витрат служби економічної безпеки підприємства. PDF PDF (English)
Тетяна Олегівна Меліхова
Стратегічні напрями розвитку промислових підприємств України. PDF PDF (English)
Дмитро Анатолійович Горовий, Ксенія Олександрівна Горова
Теорії регіонального розвитку у генезисі економічної думки. PDF PDF (English)
Ростислав Володимирович Тульчинський
Комунікаційний аспект якості облікового забезпечення управлінських рішень. PDF PDF (English)
Олексій Увіналійович Безчасний
Оцінювання якості виробничих процесів промислових підприємств. PDF PDF (English)
Антоніна Віталіївна Шостаковська
Бухгалтерский учет как профессиональная деятельность. PDF PDF (English)
Галина Павловна Бессонова, Виктория Яновна Козлова
Облік ресурсозберігаючих інновацій в ланцюгах створення вартості підприємств Приазов'я. PDF PDF (English)
Ірина Миколаївна Майорова
Методический подход к моделированию финансовой модели экономической безопасности строительных предприятий. PDF PDF (English)
Екатерина Сергеевна Дяченко
Дослідження тенденцій розвитку аутсорсингових фінансових послуг, послуги фінансового аутсорсингу і цифрових технологій в міжнародній практиці, позиції України. PDF PDF (English)
Ольга Юхимівна Лактіонова
Роль основних засобів у діяльності промислових підприємств та сучасні тенденції їх обліку. PDF PDF (English)
Світлана Іванівна Бессонова
Пріоритетні напрямки розвитку інноваційної складової в енергетиці. PDF PDF (English)
Наталія Олексіївна Рязанова
Новые подходы к решению информационных задач в экономике и коммерции. PDF PDF (English)
Борис Борисович Каргин
Кадрові ресурси підприємств машинобудування в умовах кризи. PDF PDF (English)
Валентина Миколаївна Гельман
Важливі напрями оптимізації оподаткування України в умовах згоди з ЄС. PDF PDF (English)
Юлія Василівна Бондарук
Розвиток екологічного менеджменту на підприємствах морської галузі. PDF PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдинов, Алла Вікторівна Кравченко
Відновлення кредитування як ключовий пріоритет діяльності банків України в посткризовий період. PDF PDF (English)
Таїсія Дмитрівна Кравченко
Дослідження зарубіжного досвіду розвитку інноваційної інфраструктури. PDF PDF (English)
Ганна Володимирівна Величко
Обгрунтування системного підходу до позиціонування торговельної марки. PDF PDF (English)
Діана Сергіївна Файвішенко
Особливості формування інвестиційної політики промислових підприємств в межах стратегії сталого економічного розвитку. PDF PDF (English)
Лілія Михайлівна Філіпішина, Олександр Володимирович Калінін
Удосконалення системи управління ефективністю підприємства в контексті стратегії енергоефективності. PDF PDF (English)
Олена Антонівна Зінченко, Анатолій Михайлович Турило, Даріуш Олесь Павліщій, Джемалі Нодарович Ріонідзе
Молодіжне безробіття: тенденції, проблеми, перспективи. PDF PDF (English)
Світлана Олегівна Міщенко
Сучасні тенденції енергозбереження та ефективності діяльності підприємств. PDF PDF (English)
Костянтин Степанович Жадько
Динамика доходов государственного бюджета в Азербайджане. PDF PDF (English)
Пюстя Орудж кызы Фархади
Приоритетные направления по привлечению иностранного капитала в экономику Азербайджана. PDF PDF (English)
Эльмира Магомед кызы Годжаева
Анализ формирования бюджетных доходов и их состояния в современных условиях. PDF PDF (English)
Флора Гамандар кызы Алескерова
Дослідження взаємозв’язку понять «інтелектуальна власність», «нематеріальні активи», «інтелектуальний капітал» в сучасних економічних умовах. PDF PDF (English)
Марта Юріївна Манухіна
Мотивація як фактор ефективного управління персоналом підприємства: теоретико – методологічні аспекти. PDF PDF (English)
Юрій Володимирович Макогон, Максим Андрійович Капранов
История возникновения понятия промышленной собственности. PDF PDF (English)
Світлана Олександрівна Білоус-Сергєєва, Людмила Сергіївна Сорокіна
Економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності морського порту. PDF PDF (English)
Крістіна Володимирівна Новікова
Удосконалення методологічних підходів щодо оцінки забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування. PDF PDF (English)
Алла Василівна Череп, Ліна Володимирівна Худолєй
Екологічне підприємництво в Україні: сутність поняття, сучасний розвиток і перспективи цього виду діяльності в країні. PDF PDF (English)
Марина Сергіївна Кравченко, Валерій Миколайович Погорелов
Дослідження сучасного інноваційно-інвестиційного стану підприємницької діяльності в Україні. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Павло Васильович Солошенко
Зарубіжний досвід та особливості корпоративної культури на підприємствах України. PDF PDF (English)
Євгенія Василівна Маказан
Вплив мотивації праці на підвищення конкурентоспроможності підприємства. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова, Максим Андрійович Капранов
Зміст PDF PDF (English)
Content Content