Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Пам’ятка для авторів

Вельмишановні автори!

Звертаємо Вашу увагу, що до збірника приймаються для розгляду й подальшого подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування тільки ті статті, в яких міститься психологічний предмет дослідження згідно з проблематикою цього наукового видання.

За умовами редакційної політики Збірника автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску. Приймаються до розгляду статті не більше трьох співавторів.

Умови подання і опублікування рукописів

Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або російською, або англійською) в онлайн-поданні на веб-сайті Збірника.

Якщо стаття написана англійською мовою, необхідно представити до Редакції її переклад (українською або російською мовами)!

Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування.

Оформлення рукописів статей

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
 • Завдання статті.
 • Методи та методики дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного та/або експериментального дослідження).
 • Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Обсяг основного тексту статтті (без анотацій, таблиць, діаграм, рисунків та літератури) має становити від 0,5 др. арк. / від 12 стор. / 21600-22000 знаків з пробілами. 

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Поля: нижнєверхнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см.

Редактор: МS Word.

Гарнітура: TimesNewRoman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5.

Текст набирається без переносів.

Стаття оформлюється за такою структурою:

По лівому краю:

 • Шифр УДК;
 • Назва статті (англ. мовою);
 • Назва статті (укр. або рос. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (англ. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада (англ. мовою);
 • Ім’я та прізвище автора (ів) (укр. або рос. мовою);
 • Вчене звання, науковий ступінь, посада, E-mail, ORCID (Researcher ID, Scopus ID - якщо автор має) - (укр. або рос. мовою);
 • Місце роботи, поштова адреса установи (англ. мовою);
 • Місце роботи, поштова адреса установи (укр. або рос. мовою);
 • Анотація англійською мовою(1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова англійською мовою(5-8 слів).

 

 • Текст статті
 • Література (вирівнювання по центру)
 • References (вирівнювання по центру)

 

 • Анотація українською мовою(1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова українською мовою;
 • Прізвище, ім’я автора (ів) та назва статті російською мовою;
 • Анотація російською мовою(1800 знаків без пробілів (230-250 слів);
 • Ключові слова російською мовою.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 159.923

 

Назва статті англ.мовою Problems of modern psychology

Назва статті укр.мовою Проблеми сучасної психології

 

Ivanenko Ivanna

Ph.D. in Psychology, Assistant Professor

 

Іваненко Іванна

кандидат психологічних наук, доцент

E-mail: ivanenko75@ukr.net

orcid.org/0000-0007-9454-3281

Researcher ID: F-9093-2018

 

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiіenko University, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.

61, Ohiienka street, Kamianets-Podilskyi, Khmelnytskyi region, 32300

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна.

вул. Огієнка 61, Кам’янець-Подільський Хмельницька обл. 32300

 

ABSTRACT (англійською1800 знаків без пробілів (230-250 слів))

Key words:  (англійською 5-8 слів)

 

Текст статті:

Вступ

Мета статті

Завдання статті

Методи та методики дослідження

Результати та дискусії

Висновки

 

Література

Зразок оформлення за ДСТУ 8302:2015 приклад додається

 

References

(оформлюється згідно стандарту APA (Приклади у файлі «АРА Транслітерація»)) Транслітераційний список використаної літератури, приклад додається

Прізвище, ім’я автора (авторів). НАЗВА СТАТТІ.  українською мовою

АНОТАЦІЯ українською

Ключові слова:

 

Прізвище, ім’я автора (авторів). НАЗВА СТАТТІ.  російською мовою

АННОТАЦИЯ російською

Ключевые слова:

 

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Максименко, 2015); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Максименко, 2015: 234).

Оформлення літератури

Література оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що вступив в дію 01.07.2016.

References оформлюється згідно стандарту APA

Файли називати прізвищем автора та надсилати на e-mail kpnu_lab_ps@ukr.net Іваненко_стаття        

Іваненко_заявка             

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ (Word)

Умови отримання авторського примірника збірника наукових праць

Пересилка Збірника здійснюється Новою поштою за рахунок автора.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

1 сторінка статті становить ??? грн. Можлива максимальна вартість публікації - 2.500 грн. (вартість публікації покриває витрати, пов'язані з  редагуванням і рецензуванням статті, послугами видавничих служб, наприклад, коректура, макет, верстка, друк, обслуговування Веб-сайту Журналу тощо).

Редакція зв'яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку та її оплату.

Положення про конфіденційність

Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних

Автори та Рецензенти

Після того, як Автори довіряють редакції результати своєї наукової діяльності, від яких може залежати їхня репутація та кар’єра, подані рукописи рецензуються відповідно до вимог із належною повагою до конфіденційності авторів. Рецензенти забезпечують права Авторів щодо непорушення конфіденційності в разі розкриття особистої і наукової інформації під час рецензування рукописів. Самі ж рецензенти також користуються правом на конфіденційність, що підтримується Редактором. Порушення конфіденційності допускається, якщо зі сторони Автора виявляється нечесність або шахрайство.

Забороняється розголошення інформації стосовно рукописів (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику Рецензентів або остаточний стан) іншим особам, окрім Авторів та Рецензентів. Це включає запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій. Редакція постійно доводить до відома Рецензентів і роз’яснює їм, що рукописи, які подаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю Авторів. Тому Рецензенти та Члени редколегії поважають права Авторів, публічно не обговорюють їхню роботу та не привласнюють їхні ідеї до публікацій свого рукопису. Рецензентам забороняється робити копії рукописів для своїх файлів та передавати їх іншим особам, лише як виняток, за наявності дозволу редактора. Рецензенти зобов’язані повернути або знищити копії рукописів після підготовки і подання експертних висновків. Редакція не несе відповідальності за зберігання копій відхилених рукописів.