DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2011-11.%p

Психолінгвістичні чинники негативної дії у процесі навчання німецької мови як другої іноземної

Л.О. Іванова, В.П. Халупко

Анотація


У статті описуються загальні психолінгвістичні закономірності, що
перешкоджають ефективному оволодінню іноземною мовою і які слід
враховувати у процесі навчання німецької мови, як другої іноземної мови,
на базі англійської мови, як першої іноземної мови.


Ключові слова


інтерференція; позитивний перенос; мовна норма; комунікативна помилка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бим И.Л. Некоторые особенности обучения немецкому языку

как второму иностранному на базе английского / И.Л.Бим //

ИЯШ. – № 4. – 1997. – С. 6.

Бородулина М.К. Обучение иностранному языку как спе&

циальности (нем. язык) / М.К.Бородулина. – Москва: Высшая

школа, 1975. – 260 с.

Готлиб К.&Г.М. Немецко&русский и русско&немецкий словарь

“Ложных друзе переводчика” / К.&Г.М.Готлиб. – М: Советская

энциклопедия, 1972. – 447 с.

Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной компетенции /

Д.Б.Гудков. – М.: Гнозис, 2003. – 287 с.

Калашнікова Л.О. Вправи для навчання німецької мови як

другої іноземної після англійської / Л.О.Калашнікова// ІМ. –

№ 2. – 2005. – С. 31&37.

Красных В.В. Основы психолингвистики теории коммуникации.

Лекционный курс / В.В.Красных. – М., 2001. – 269 с.

Новикова Н.С. Коммуникативная норма и лингвистические

проблемы межкультурной коммуникации / Н.С.Новикова. –

Филол. науки. – № 2. – 2006. – С. 93&100.

Стеріополо О.І. Система фонем сучасної німецької мови та її

реалізація в мовленні / О.І.Стеріополо// Науковий вісник

Чернівецького університету. – Випуск 165&166. – Германська

філологія. – Чернівці, 2003. – С.207&218.

Трофимова Т.А. Некоторые особенности обучения иностранному

языку как третьему иностранному в гуманитарно&линг&

вистической гимназии / Т.А.Трофимова // ИЯШ. – № 2. –

– С. 37&48.

Gardt A. Zur Bewertung der Fremdwörter im Deutschen (von 16. bis 20.

Jh.) // Deutsch als Fremdsprache. – Nr 3. – 2001. – S. 133-142.

Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartsprache. – München:

Wilhelm Fink Verlag, 2004. – 303 S.

Neuner G. Deutsch nach Englisch. Übungen und Aufgaben für den

Anfangsunterricht // Fremdsprache Deutsch. – 1999. – Nr. 8. – S. 16-21.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.