DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Ціннісно–мотиваційні аспекти професійного самовизначення студентства

О.П. Ляска

Анотація


У статті розглядаються сучасні підходи до проблеми професійного
самовизначення як процесу самоздійснення особистості. Представлено
результати експериментальних досліджень мотиваційної сфери як
передумови ціннісного професійного самовизначення студентів. Визначено
проективну програму психологічного супроводу професійного формування
спеціаліста в умовах вишу.


Ключові слова


професійне самовизначення; ціннісні орієнтації; мотиваційна сфера; установка; професійні плани.

Повний текст:

PDF

Посилання


Толок В., Васильєва О. Професійна орієнтація молоді: про

блеми та умови// Новий колегіум. – 2003. – № 2. – С. 33 37.

Климов Е.А. Психология профессионального самоопре

деления. – Ростов н/Д., 1996.

Кон И.С. В поисках себя: личность и самосознание. – М., 1984.

Дубровин Д.Н. Профессиональное саоопределение в подрост

ковом и раннем юношеском воздасте как психологический

феномен и психолого педагогическая проблема// Журнал

прикладной психологии. – 2004. – № 4 5. – С.7 11.

Кудрявцев Т.В., Сухарев А.В. Влияние характерологи

ческих особенностей личности на динамику профессиональ

ного самоопределения// Вопросы психологии. – 1985. – № 1.

Super D. E., et al. Vocational Development: A Framework of

Research. N.Y. 1957.

Вайсбург А.А. Организация профориентационной работы

школы, ПТУ, предприятия : Пособие для учителя / А.А. Вайс

бург ; Под ред. М.И. Махмутова. – М. : Просвещение, 1986.

http://career.vdu.edu.ua/index.php?id=212


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.