DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p

Проблеми самостійної роботи студентів у процесі оволодіння іноземною мовою (на дослідженні студентів немовних спеціальностей вишу)

І.Л. Онуфрієва, Л.А. Онуфрієва

Анотація


Стаття розкриває проблему самостійної роботи студентів у процесі
оволодіння ними іноземною мовою. Реформа загальноосвітньої, професійної
та вищої школи передбачає підвищити питому вагу самостійної
пізнавальної діяльності в процесі навчання, яка є важливою передумовою
подальшої самоосвіти. Мета навчально виховного процесу у виші –
здатність студента до самостійної діяльності як риси особистості.


Ключові слова


самостійна робота; самоконтроль; навчальна діяльність; самоорганізація; самокерування; особистість; самостійність; іноземна мова; оволодіння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров Д.Н. Самоконтроль, самокоррекция и форми

рование учебно познавательной активности // Контроль в

обучении иностранным языком в средней школе / Под ред.

В.А. Слободчикова. – М.: Просвещение, 1986.

Гальперин П.Я. Центральное звено в психологическом

механизме речи на иностранном языке // Проблемы

повышения эффективности преподавания иностранных

языков. – Львов: Издательство Л Г У, 1973.

Есипович К.Б. Управление познавательной деятельностью

при изучении иностранных языков в средней школе. – М.:

Просвещение, 1988. – 191 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в

школе. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с.

Каспарова М.Г. О самоконтроле студента в учебном процессе//

Психология и методика обучения иностранным языком / Под

ред.В.А. Артемова и Н.И. Гез. – М.: Издательство МГПИИЯ,

– Т. 44.

Леонтьев А.А. Язык, речь и речевая деятельность. – М.:

Просвещение, 1969. – 212 с.

Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства

обучения. – М.: Педагогика, 1974. – 239 с.

Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність до самостійної

іншомовної діяльності // Актуальні проблеми психології.

Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Ко

стюка АПН Укрїни / За ред.С.Д.Максименка. – К., 2008. –

Т.10, Вип. 7. – С. 362 371.

Пассов Е.И. Теоретические основы обучения иноязычному

говорению в средней школе: Автореф. дис. д ра психол. наук:

00.02 /Моск. гос. ин т. – М., 1981. – 34 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.