DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Залежність змісту ціннісних орієнтацій від рівня професійно−педагогічної спрямованості майбутнього вчителя

Н.П. Максимчук

Анотація


У статті визначено зміст ціннісних орієнтацій та рівень
професійно педагогічної спрямованості, встановлено вплив змісту
ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення майбутнього
вчителя.


Ключові слова


Професійно-педагогічна спрямованість; ціннісні орієнтації; професійне самовизначення; особистісно професійне становлення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Долинська Л.В. Психолого педагогiчнi умови осо

бистiсно – професiйного зростання майбутнього

вчителя // Психологiя. Збiрник наукових праць. –

Вип.3. – К.,1998. – C. 65.

Зарукина А.М. Вопросы педагогики высшей школы. –

Иркутск, 1986. – С.154.

Семиченко В.А. Психолого педагогiчнi проблеми

пiдготовки майбутнiх учителiв // Методичнi реко

мендацiї до вивчення спецкурсу “Психологiчна струк

тура професiйної дiяльностi вчителя”. – К.: КДПI,

– 69 с.

Семиченко В.А. Психологические основы процесса

профессиональной подготовки студентов вуза: Учебное

пособие. – Полтава, 1991. – 78 с.

Социология: Наука об обществе: Уч. пособие / Под общ.

ред. проф. В.П. Андрущенко, проф. Н.И. Горлача. –

Харьков, 1990. – С. 369 371.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.