DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Особливості спілкування під час введення змін в освітніх організаціях

Г.Л. Федосова

Анотація


Статтю присвячено аналізу різних аспектів спілкування в
освітніх організаціях під час введення змін – вивченню основних
його форм, які використовуються для введення змін, впливу цих
змін на спілкування, особливостям використання інноваційних форм
спілкування і наслідків цього процесу, а також впливу організаційно
професійних та соціально демографічних чинників на особливості
спілкування в організації в процесі введення змін у системі середньої
та вищої освіти.


Ключові слова


освітні організації; введення змін; інноваційні форми спілкування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брюховецька О.В. Специфіка управлінського спіл

кування керівників освітніх навчальних закладів //

Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Організаційна

психологія. Економічна психологія. Соціальна пси

хологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім.

Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д.,

Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Част. 15 –

С.21 25.

Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у

системі середньої освіти: Навч. посібник.– К.:ІЗМН,

– 180 с.

Рудницкая Т. Интернетизация как начальный этап

вхождения Украины в мировое глобализирующееся

сообщество: позитивы и риски // Социология: теория,

методы, маркетинг. – № 1. – 2004. – С. 78 85.

Федосова Г.Л. Особливості ділового спілкування в

організації в умовах соціально психологічних змін //

Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Організаційна

психологія. Економічна психологія. Соціальна психо

логія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.

Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д.,

Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2005. – Част. 16 – С.

88.

Федосова Г.Л. Аналіз змін форм комунікації в Україні

в умовах інформатизації суспільства // Актуальні

проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія.

Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб.

наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка

АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки

Л.М. – К.: Міленіум, 2006. – Част. 17 – С. 26 30.

Федосова Г.Л. Підготовка менеджерів та персоналу

організацій до роботи з інформаційними технологіями //

М ли ІV науково практичної конференції з органі

заційної та економічної психології “Психологічні

основи ефективної діяльності організацій в умовах

соціально економічних змін” (23 24 листопала 2006 р.,

м.Київ) / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: “Нау

ковий світ”, 2006. – С. 104 105.

Федосова Г.Л. Забезпечення інформаційної рівності в

організації в умовах інформатизації українського су

спільства // М ли V Міжнародної науково практичної

конференції “ХХІ століття: альтернативні моделі

розвитку суспільства. Третя світова теорія” (26 27 травня

р., м. Київ). – К.: Фенікс, 2006. – С. 165 167.

Furnham,Adrian. The psychology of behaviour at work.

The individual in the organization. – Psychology Press,

Hove East Sussex, 1999. – 722 p.

Huff,C., Sproull, L., & Kiesler, S. Computer communica

tion and organizational commitment: Tracing the relation

ship in a city government. Journal of Applied Social Psy

chology, 19 (1989). – P. 1371 1391.

Osaralli, Nurdan, (2005). Communication, Attitude To

ward Change, and Perceived Organization Change Cli

mate // XII European Congress of Work and Organiza

tional Psychology (May 12 15, 2005, Istanbul, Turkey)

(Abstract 108 1, CD ROM).

Reeves, B.,& Nass, C. The media equation. New York,:

Cambridge University Press, 1995. – 512 p.

Smith, Eliot R., Mackie, Diane M. Social Psychology. 2nd

Edition, Psychology Press, Hove East Sussex, 2000. –

p.

Yiltalo, Yari, (2005). Transformation through Dialogue:

A Case Study // XII European Congress of Work and Or

ganizational Psychology (May 12 15, 2005, Istanbul,

Turkey) (Abstract 157 3, CD ROM)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.