DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Психолого–педагогічні проблеми становлення та розвитку єврейської радянської загальноосвітньої школи 20–х – початку 30–х рр. ХХ ст.

В.О. Савчук

Анотація


Автор у статті аналізує психолого педагогічні проблеми
розвитку радянської етнонаціональної загальноосвітньої школи 20
х – початку 30 х рр. ХХ ст. Він підкреслює, що ці чинники служили
гальмом у процесі навчання і виховання через необ’єктивно
зневажливе ставлення тогочасних владних структур, насамперед
політичних, до розробки теоретичних проблем психології та
педагогіки загальноосвітньої школи в цілому.


Ключові слова


національні меншини; етнонаціональна школа; політичний тиск; Інститут єврейської пролетарської культури; спеціальна педагогіка; психологічні особливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Мартинюк І.І. Національно культурне будівництво

серед етнічних меншин Донеччини (20 ті – початок 30 х

рр. ХХ ст.): Дис….канд.іст.наук: 07.00.01 – Донецьк,

– 175 с.

Бистрицька О.Б. Розвиток системи освіти національних

меншин в Україні у 1917 1939 рр.: Дис… канд.іст.наук:

00.01 – Харків, 1998. – 280 с.

Войналович О.О. Організація шкільної освіти для

національних меншин України: 20 30 ті рр. – Київ

Полтава: Рідний край, 1992. – 149 с.

Обидньова О.В. Національні меншини Донбасу в 20

ті рр. ХХ ст.: Дис…канд.іст.наук: 07.00.01 –

Донецьк, 2000. – 243 с.

Рудницька Н.В. Становлення і розвиток системи освіти

євреїв на Волині у ХІХ на початку ХХ ст.: Дис…

канд.іст.наук: 07.00.01. – Київ, 2002. – 261 с.

Кротік Н.Л. Становлення і розвиток єврейської освіти

в Україні (20 30 ті рр. ХХ ст.): Дис. … канд..пед.наук:

00.01. – Київ, 2006. – 299 с.

Якубова Л.Д. Національно культурне життя етнічних

меншостей України (20 30 ті роки): коренізація і

денаціоналізація // Укр. іст. журн. – 1998. – № 6.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. – М., 1930. –

Т.28.

Итоги работы среди национальных меньшинств на

Украине. – Харьков, 1927.

Гитлянский А. Ленинская национальная политика в

действии (национальные меньшинства на Украине) //

Революция и национальности. – 1931. – №9. – С.35

Про заходи рівноправності мов і про допомогу роз

виткові української мови // Збірник Узаконень УСРР. –

– № 29.

Козерод О.В. Боротьба Радянської влади проти вжи

вання мови іврит в Україні: 1921 1929 // Еврейская

мысль сквозь века. – Киев. – 2001. – Вып. 17. – С.171

Державний архів Дніпропетровської області. – ф.1,

оп.1, спр.1526.

Про питання релігії, староєврейську мову і приватних

вчителів // Червоний край. – 1925. – 11 березня.

Центральний Державний архів вищих органів влади

України (ЦДАВО). – ф.413, оп.1, спр.103. – Арк. 1 71.

Дальтон план // “Учительская газета”. – 1927 р. –

лютого

Державний архів Хмельницької області. – ф.Р 308,

оп.1, спр. 27.

Резнік Й. Боротьба проти основного недоліку у

шкільній праці. Зб. наук. праць (єврейською мовою). –

Київ, 1931. – 208 с.

Гольдфайн Б. Організація педпроцесу у школі (на основі

дослідження) // Боротьба проти основних недоліків у

шкільній праці. Зб. статей / За ред. Й. Резніка. – Київ,

– С.109 143.

Горохов Г. Школи Київщини у боротьбі за рішення ЦК

про початкову і середню школи // Боротьба проти

основних недоліків у шкільній праці. Зб. статей / За

ред. Й. Резніка. – Київ, 1932. – с. 50 108.

ДАХМо. – Р 422, оп.1, спр.16.

Саф’янц Г. Про другорічництво в школі // Боротьба

проти основних недоліків у шкільній праці. Зб. статей

За ред. Й. Резніка. – Київ, 1932. – С.202 210.

Єрмолов Є. Відсталі учні – хвороба нашої школи //

Радянська школа. – 1929. – № 67.

Гурьянов В.В. Учет школьной успеваемости: школьные

тесты и стандарты. Издание 4. – Москва: Работник

просвещения, 1929. – 180 с.

Про Всеукраїнську метод. нараду по лінії єврейських

освітніх установ ДНМК. До всіх окр. Інспекторів нар

освіти. Копія НКО АМ СРР. 9.ІІІ 30р. № СК 17 //

Бюлетень НКО. – 1930. – № 12. – С.9 10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.