DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.128-151

Самоставлення як психологічний компонент особистісного розвитку сучасного підлітка

Наталія Дмитріюк, Наталія Кордунова

Анотація


У статті представлено результати емпіричного дослідження пробле-
ми самоставлення як психологічного компонента особистісного роз-
витку сучасного підлітка. Охарактеризовано основні особливості та
передумови розвитку самоставлення. З’ясовано, що внутрішній досвід
людини наповнює внутрішня картина уявлень особистості про себе, що
необхідно для якісного її існування у середовищі, власне, це і наповнює її
зовнішній досвід. Доведено, що проблема підліткового самоставлення
заслуговує особливої уваги, оскільки неадекватне прийняття власної
особистості, саме у цей віковий період, може негативно позначитися
на особистісному розвитку молодої людини. Виявлено, що у більшості
досліджуваних підлітків переважає адекватний рівень розвитку само-
ставлення. Доведено, що у підлітковому віці у розвитку самоставлен-
ня відбуваються суттєві зміни. Обґрунтовано, що особливістю під-
літкового віку є формування самостійних уявлень про самого себе і про
навколишніх. Емпірично підтверджено, що підлітки загалом прийма-
ють власну особистість і досить адекватно ставляться до себе. У них
спостерігається неабиякий інтерес до себе, бажання пізнати себе та
вдосконалитися. Показано, що саморозвиток у підлітковому віці від-
бувається на тлі прийняття себе і цілісного позитивного ставлення
до себе. Виявлено підлітків, які схильні приписувати відповідальність
за всі події зовнішнім чинникам. Показано, що це призводить до роз-
витку почуття нерозуміння себе, неприйняття, що порушує процеси
збалансованості психічного розвитку, провокує внутрішні конфлікти
особистості. Емпірично виявлено, що самоставлення підлітків зале-
жить від ставлення до них дорослих, перш за все, батьків. З’ясовано,
що підліток засвоює цінності, параметри оцінок і самооцінок, за якими
його оцінюють батьки та за якими він починає оцінювати себе сам, а
також образ себе, який володіє або не володіє тими чи іншими якостя-
ми і рисами. Показано, що слабкі прояви позитивного ставлення дорос-
лих зменшують потребу підлітків у позитивному прийнятті власної
особистості. Доведено важливість дорослих у розумінні та прийнятті 

підлітків такими, якими вони є, враховуючи їх досягнення та помилки.
Діагностовано прояви заниженої самооцінки та недостатньо обґрун-
тованого уявлення про власні риси. Усе це створює ситуацію нерозумін-
ня себе та детермінує потребу в особистісних самозмінах. Формуван-
ня позитивного ставлення підлітків до себе передбачає можливість
відчувати особистісний комфорт, почуття гордості, власної гідності,
поваги. Становлення власного «Я», саморозвиток відбуваються на тлі
прийняття себе і цілісного позитивного ставлення до себе.


Ключові слова


особистість; самоставлення; особистісний розвиток; підліток; самооцінка; саморозвиток; позитивне ставлення; збалансованість психічного розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Anan’ev, B. G. (1980). Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. (Vol. 1). Moskva : Pedagogika [in Russian].

Bozhovich, L. I. (1968). Lichnost’ i eje formirovanie v detskom vozraste [Personality and its formation in childhood]. Moskva : Prosveshchenie [in Russian].

Hniezdylova, M. U. (2002). Spіlkuvannia ta povedіnka pіdlіtkіv [Com-munication and behavior of adolescents]. Psykholoh – Psychologist, 38–39, 42–45 [in Ukrainian].

Holdshtein, A. (2003). Trenіnh umіn spіlkuvannia: yak dopomohty problemnym pіdlіtkam [Training of communication skills: how to help problem teens]. Kyiv : Lybіd [in Ukrainian].

Horbatykh, V. V. (2010). Samostavlennia osobystostі yak emotsіinyi komponent samosvіdomostі [Self-attitude as an emotional component of self-consciousness]. Vіsnik Zaporіzkoho natsіonalnoho unіversytetu. Seriia «Pedahohіchnі nauky» – Newsletter of Zaporizhzhia National University. «Pedagogical Sciences», 2 (13), 48–52 [in Ukrainian].

Dryhus, M. T. (2016). Problema osobystisnoi efektyvnosti u konteksti naukovoi spadshchyny H. S. Kostiuka [The issue of personal efficiency in the context of scientific heritage of G. S. Kostiuk]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 33, 148–161. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Jerikson, Je. (1996). Identichnost’: junost’ i krizis [Identity: youth and crisis]. Moskva : Progress [in Russian].

Kozub, Ya. V. (2016). Spetsyfika stavlennia do navchannia u vstyhaiuchykh ta nevstyhaiuchykh studentiv z dominuvanniam riznykh vydiv motyvatsii dosiahnennia [Specifics of the high and low level academic progress students’ attitude to the learning with domination of differ ent types of achievement motivation]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 32, 218–234. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Kon, I. S. (1989). Roditeli i deti [Parents and children]. Moskva : Prosveshchenie [in Russian].

Kolyshko, A. M. (2004). Psihologija samootnoshenija [Psychology of self-relationship]. Grodno [in Russian].

Kolodiazhna, A. V. (2012). Vzaiemozviazok komponentіv samostavlennia z emotsіinymy vlastyvostiamy osobystostі zalezhno vіd yii tvorchykh proiavіv [Interconnection of components of self-attitude with emotional properties of a personality depending on its creative manifestations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Maksymenko, S. D. (2006). Geneza rozvytku osobystosti [Genesis of personality development]. Kyiv : TOV «KMM» [in Ukrainian].

Makushina, O. P. (2006). Metody psihologicheskogo izuchenija deviantnogo povedenija [Methods of psychological study of deviant behavior]. Voronezh : Juniti-dana [in Russian].

Matsevko, N. (2010). Fenomen samostavlennia v psykholohіi [The phenomenon of self-attitude in psychology]. Psykholohіia osobystostі – Psychology of personality, 1, 202–210 [in Ukrainian].

Moskalenko, V. V. (2013). Sotsializatsiia osobystosti [Socialization of personality]. Kyiv : Feniks [in Ukrainian].

Mjasishchev, V. N. (1998). Psihologija otnoshenij: izbr. psihol. trudy [Psychology of Relationships: Selected Psychological Works]. Voronezh : In-t prakt. psihologii [in Russian].

Pavelkiv, R. V. (2015). Vikova psykholohiia [Age-related psychology].

Kyiv : Kondor [in Ukrainian].

Petrovskij, A. V., & Jaroshevskij, M. G. (2003). Teoreticheskaja psihologija [Theoretical psychology]. Moskva : Akademija [in Russian].

Prakhova, S. A. (2016). Rol іndyvіdualno-typolohіchnykh ta sotsіalno-psykholohіchnykh chynnykіv u determіnatsіi frustratsіinykh stanіv uchnіv rіznykh vіkovykh hrup [The role of individual typological and socio-psychological factors in determining the frustration of students of different age groups]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 32, 454–464. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. Y. (Ed.). (2006). Psykholohіchnі zakonomіrnostі rozvytku hromadianskoi spriamovanostі osobystostі [Psychological regularities of the development of the civic orientation of the personality]. Kyiv : Mіlenіum [in Ukrainian].

Rajgorodskij, D. Ja. (2000). Psihologija samosoznanija [Psychology of self-consciousness]. Samara : Izd. dom «Bahrah-M» [in Russian].

Titarenko, T. M. (2001). Samootnoshenie. Psihologija lichnosti [Self-relationship. Psychology of Personality]. Kyiv : Ruta [in Ukrainian].

Frejd, A. (2004). Vvedenie v detskij psihoanaliz. Norma i patologija detskogo razvitija. «Ja» i mehanizmy zashchit [Introduction to child psychoanalysis. Norm and pathology of child development. «I» and defense mechanisms]. Minsk : OOO «Popurri» [in Russian].

Chamata, P. R. (1965). Samosvіdomіst ta yii rozvytok u dіtei [Self-consciousness and its development in children]. Kyiv : Nauka [in Ukrainian].

Chudnovskij, V. E. (2006). Stanovlenie lichnosti i problema smysla zhizni [The formation of the personality and the problem of the meaning of life]. Voronezh [in Russian].

Cohen, A. K, & Chaffee, B. W. (2013). The relationship between adolescents’ civic knowledge, civic attitude, and civic behavior and their self-reported future likelihood of voting. Education, Citizenship and Social Justice, 8 (1), 43–57.

Hart, D., Richardson, C., & Wilkenfeld, B. (2011). Civic Identity. Hand-book of Identity. Theory and Research.

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of personality and social psychology, 3 (5), 551–558.

Taljunaite, M. (2013). From ethnic and civil identity towards state identity. Philosophy-Sociology, 24 (4), 187–192.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.