Стратегії ресурсної насиченості особистості

Автор(и)

  • Олена Штепа Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5396-3279

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.313-338

Ключові слова:

стратегії ресурсної насиченості, психологічні ресурси, системна рефлексія, можливості життєвого самоздійснення, мудрість, стратегування психологічних ресурсів.

Анотація

Мета дослідження – емпірично визначити напрями стратегування ресурсної насиченості особистості. Методи. Застосовано психологічне опитування з використанням таких методик, як: опитувальник персональної ресурсності, опитувальник психологічної ресурсності, тест-опитувальник діагностики поазників екзистенційних ресурсів, опитувальник чеснот і сил характеру, опитувальник стратегій подолання кризового стану, опитувальник психологічного благополуччя, шкала когерентності, методика визначення інтолерантності до невизначеності, методика оцінки та прогнозування психологічного розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії. Застосовано такі методи математико-статистичного аналізу, як однофакторний дисперсійний аналіз, кластерний аналіз, класифікаційний аналіз. Дослідження реалізовано за моделлю Голдмарка, що передбачає висунення альтернативних гіпотез і визначення практичної й теоретичної значущості результатів дослідження. Реалізовано метод верифікації й інтерпретації. Результати дослідження. За результатами верифікації виокремлено такі стратегії ресурсної насиченості, як: особистісна здійсненність, особистісна зрілість, екзистенційна здійсненність, екзистенційна мотивація, базові переконання (коректність дискримінування становить 65,5% за значення Wilks’ Lambda 0,68). Показано, що життєстійкість сумнівно допускати стратегією саме ресурсної насиченості особистості. За результатами класифікаційного аналізу встановлено, що найвагоміше визначає можливість життєвого самоздійснення особистості саме стратегія особистісної здійсненності (ранг предиктора 100%). Аналіз співвідношення представленості стратегій ресурсної насиченості у структурі життєвого самоздійснення особистості вказує на те, що стратегія особистісної здійсненності має у ній частку лише 5%, водночас стратегія екзистенційної здійсненності – 55%, а її ранг як предиктора складає 23%. Результати кластерного аналізу методом k-середніх показали, що можна охарактеризувати два типи можливості життєвого самоздійснення особистості, які різняться за показником стратегії екзистенційної здійсненності. Висновок. Стратегування ресурсної насиченості схарактеризовано як рефлексивно зумовлений розподіл психологічних ресурсів за напрямами інтенційного досвіду, що охоплюється мудрістю людини. Емпіричними показниками стратегування ресурсної насиченості визначено системну рефлексію, мудрість, психологічні ресурси особистості. Проінтерпретовано, що кожна з визначених стратегій характеризує певні функції в рефлексивно створюваному людиною образі власного можливого життєвого самоздійснення. Характеристика функцій психологічних ресурсів є актуальною для прогнозування й аналізу ефективності функціонування особистості.

Біографія автора

Олена Штепа, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Иванова Т., Леонтьев Д., Осин Е., Рассказова Е., Кошелева Н. Совре-менные проблемы изучения личностных ресурсов в профессио¬нальной деятельности. Организационная психология. 2018. Т. 8, № 1. С. 85–121. URL : https://www.orgpsyjournal.hse.ru.

Капустин С. А. Вклад У. Джемса в представления о личности как пси-хологической реальности. Национальный психологический жур¬нал. 2017. № 1 (25). С. 62– 69. DОІ 10.11621/npj.2017.01.08.

Квинт В. Л. Поиск и исследование философских корней теории стра¬тегии. Взаимосвязь философского и стратегического мышления. Управленческое консультирование. 2016. № 1. С. 15–21.

Леонтьев Д. А. Перспективы неклассической психодиагностики. Пси-хологические исследования: электронный научный журнал. 2010. № 4 (12). URL : http://psystudy.ru.0421000116/0031.

Леонтьев Д. А. Развитие личности в норме и в затрудненных условиях. Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10, № 3. С. 97–106.

Леонтьев Д. А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал. Си-бирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37.

Низовских Н. А. Человек как автор самого себя: психосемантическое исследование личностного развития: монография. Москва – Бер¬лин : Директ-Медиа, 2014. 405 с.

Прохоров А. О., Артищева Л. В. Образ психического состояния: ди-намические и структурные характеристики. Экспериментальная психология. 2012. Т. 5, № 2. С. 63–73.

Пушкарев Ю. И. Личность как субъект адаптации и субъект интерпре-тации: системно-герменевтический подход к изучению личности: монография. Белгород : ИД «Белгород», 2012. 209 с.

Рязанцева О. Ю. Экзистенциальные ресурсы лиц, переживающих пси-хологический кризис: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Одес¬са : Ужноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского, 2012. 343 с.

Савчин М. Здатності особистості: монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2016. 288 с.

Титов И. Г. Принципы постнеклассической психологии. Теоретичні до-слідження у психології: монографічна серія / укл. В. О. Мєдінцев. 2019. Т. VII. С. 150–176. DOI 10.24411/2616-6860-2019-00005.

Хазова С. А. Ментальные ресурсы субъекта: природа, функции, дина¬мика. Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2014. Т. 20, № 41. С. 47–53.

Черникова И. B. Постнеклассическая наука и философия процесса. Томск : Изд-во НТЛ, 2007. 252 с.

Штепа О. С. Ресурсна насиченість особистості. Проблеми сучасної пси-хології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максимен¬ка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. Вип. 47. C. 231–252. URL : doi.org/10.32626/2227- 6246.2020-47.231-252.

Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості: наук. мо-нографія / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 512 с.

Collis, David J., & Rukstad, Michael J. (2008). Can you say what your strategy is? Harvard Business Review. April. (Reprint R0804E), (рр. 1–10). URL : www.hbr.org.

May, R. (1969). Love and Will. New York : W. W. Norton & Co. 352 p. URL : http://goodreads.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-11

Як цитувати

Штепа, О. (2020). Стратегії ресурсної насиченості особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (48), 313–338. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.313-338