Збірник наукових праць «Мистецтвознавчі записки»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2001

Галузь та проблематика: У збірнику висвітлюється різноманітна історична та теоретична проблематика з мистецтвознавства. Теми статей пов’язані як із сучасною мистецькою практикою, так і з художньою культурою минулих епох.

ISSN 2226–2180 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №&nbsp21135-10935 ПР від 08.12.2014 р.

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  від 02.07.2020 р. № 886 як фахове видання категорії Б зі спеціальностей: 022 Дизайн; 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 026 Сценічне мистецтво.

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних системах: International Impact Factor Services; Google Scholar; Scientific Indexing Services; Science Index (РІНЦ), Research Bible; Global Impact Factor; Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Афоніна&nbspО.С., доктор мистецтвознавства
Відповідальний секретар: Зосім&nbspО.Л., доктор мистецтвознавства
Редакційна колегія: Шульгіна В. Д., доктор мистецтвознавства, професор – заступник головного редактора (Україна); Андросова Д. В., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Гливинський В. В., доктор мистецтвознавства, доцент (США); Донченко Н. П., засл. діяч мистецтв України, професор (Україна); Жуковін О. В., к. мистецтвознавства (Україна); Карпов В. В., доктор історичних наук (Україна); Кафтанджиєв Х., доктор габіліт., професор (Болгарія); Клаус Кайл, доктор філософії в галузі мистецтвознавства, габілітований (Німеччина); Маркова О. М., доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Погребняк Г. П., кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна); Прищенко С. В., д. мистецтвознавства, доцент (Україна); Роготченко О. О., доктор мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України (Україна) Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua


Том 34 (2018): Мистецтвознавчі записки

Зміст

Питання культурології, теорія та історія культури

ЦИКЛІЧНА ДИНАМІКА МОДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГНОЗУВАННЯ НА ЗЛАМІ ХХ – ХХІ ст. PDF
Ліана Білякович 3-11
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КУЛЬТУРИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Єлена Коваленко 11-24
СПОКУТУВАННЯ «МУЗЕЙНИХ ГРІХІВ» Т. ШОЛИ ЯК НАПРЯМ ІНЖЕНЕРНОЇ МУЗЕОЛОГІЇ PDF
Сергій Руденко 24-32
СВЯТКОВА НАРОДНА КУЛЬТУРА ФРАНЦІЇ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ PDF
Вікторія, Ірина Стрельчук, Іващенко 33-42
СУТНІСНІ ОСОБЛИВОСТІ АКТОРСЬКОГО ПЕРЕВТІЛЕННЯ PDF
Олена Хлистун 43-51
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ: «ПОЕЗОМАЛЯРСТВО» ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Світлана Холодинська 51-59
СТАНОВЛЕННЯ МОДЕЛІ МАСОВОГО СВЯТА В ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Світлана Куцак 60-70
КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ ГЕРОЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КІНО ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Дмитро Воронік 71-78

Проблеми пластичного та ужиткового мистецтва

СТАНОВЛЕННЯ «УКРХУДОЖПРОМУ»В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАДИЦІЙНИХ НАРОДНИХ МИСТЕЦТВ PDF
Анастасія Варивончик
УКРАЇНСЬКИЙ РАДЯНСЬКИЙ ПЛАКАТ 1945–1989 РР.: СТИЛІСТИЧНІ ЗМІНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Василь Косів
ІКОНОГРАФІЯ ПРОРОЧОГО ЯРУСУ ІКОНОСТАСІВ РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ (1680–1760-І РР.) PDF
Роксолана Косів
ХУДОЖНІ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИШИВКИ ОПІЛЛЯ ТА БОЙКІВСЬКОГО ПІДГІР’Я КІНЦЯ ХІХ – ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Галина Лосик
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ДО МИСТЕЦТВА PDF
Микола, Олександр Моженко, Прядко
ІВАН ДРЯПАЧЕНКО: ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА ТА ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ PDF
Тетяна Мячкова
ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СВИТ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ДОМІНІКА ДЕ ЛЯ ФЛІЗА (середина XIX ст.) PDF
Надія,Тетяна Паранько, Ніколаєва

Театр та екранні мистецтва

ПРОБЛЕМАТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПРОЦЕСІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО СТИЛЮ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ PDF
Тетяна Павлюк
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ «ГОПАК»: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ХУДОЖНЬО-КРИТИЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
Аліна Підлипська
СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО: ЛОГІКА АКТУАЛЬНОГО ОСМИСЛЕННЯ PDF
Свiтлана Шумакова
РОЛЬ СЦЕНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕОНОРИ СТЕБЛЯК У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БАЛЕТНОГО МИСТЕЦТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ PDF
Ольга Білаш
РОЛЬ ТВОРЧОСТІ ОЛЕГА СТАЛІНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ ЧОЛОВІЧОГО БАЛЕТНОГО ВИКОНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Людмила Вишотравка
СЕМІОТИКА САУНД-ДИЗАЙНУ В КІНО PDF
Наталія Домбругова
НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ PDF
Ганна Перова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕЖИСУРИ ОПЕРНИХ ВИСТАВ PDF
Іван Пономаренко
ТВОРЧІСТЬ ПАВЛА ВІРСЬКОГО В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ PDF
Вікторія Шумілова
ВИСТАВА «В САДУ СВІТЛА» ТЕАТРУ-СТУДІЇ «МІСТ» ЗА ТВОРАМИ Г. СКОВОРОДИ: СМИСЛОВІ КОНЦЕПТИ ТА МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНЕ РІШЕННЯ PDF
Олена Левенко
ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПОЗИТОРА ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ В ОСМИСЛЕННІ ОЛЕКСАНДРА РАДЧЕНКА PDF
Христина Новосад

Музикознавство

ПОНЯТТЯ «СУКУПНОСТІ» І «СПЕКТРАЛЬНОСТІ» У ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ С. КУСЕВИЦЬКОГО PDF
Віктор Батанов
КОНЦЕРТИ Л. БЕТХОВЕНА ЯК РЕПЕРТУАРНИЙ СТРИЖЕНЬ ПРОГРАМ ПІАНІСТІВ ОДЕСИ PDF
Лілія Шевченко
НАПРЯМКИ ТА СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ БУКОВИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Ірина Ярошенко
ПЕРЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ PDF
Олександр Злотник
СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРТЕПІАННИХ МІНІАТЮР МИКОЛИ СІЛЬВАНСЬКОГО PDF
Tетяна Борисенко
ХРИСТИЯНСЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ЮРІЯ ІЩЕНКА PDF
Ірина Гарькава
КОНЦЕПЦІЯ ЦИКЛІЧНОСТІ У ХОРОВИХ ТВОРАХ З НАЗВОЮ «ПОРИ РОКУ» (НА МАТЕРІАЛІ МУЗИКИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Анастасія Бакумець
ГІТАРНИЙ ОРКЕСТР: ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Світлана Гриненко
ВІДЕОКЛІПИ УКРАЇНСЬКИХ ПОП-РОК-ВИКОНАВЦІВ: ВІД ГЛАМУРУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ PDF
Вячеслав Овсянніков
ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ ДИТЯЧОЇ ОПЕРИ ІГОРЯ ЩЕРБАКОВА «ПАСТКА ДЛЯ ВІДЬМИ» PDF
Дар’я Романец
МУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ: ОГЛЯД РОЗВИТКУ ЖАНРУ У ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ ТА ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ PDF
Богдана Шевчук
ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ В РОЗВИТОК ДИТЯЧО- ЮНАЦЬКОЇ МУЗИКИ В ХХ СТОЛІТТІ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ФОРТЕПІАННОГО КОНЦЕРТУ В. КОСЕНКА) PDF
Олена Хіль
МАСОВА КУЛЬТУРА ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕСТРАДНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Маріанна Дружинець