Oleksandr Prystemskyi

Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Entrepreneurship, Accounting and Finance

Scopus profile: link
Researcher ID: AAX-6141-2021
Google Scholar profile: link
ID ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-9743-3563

Selected Publications:

 1. Zbarsky, V. K., Prystеmskyi, O. S., Konovalenko, A. S., Demko, V. S., Skidanov, O. A. (2023). Safe Development of the Tourism Industry in the European Space. RIVAR, 10 (29). doi: https://doi.org/10.35588/rivar.v10i30.5686 
 2. Sakun, A., Pylypenko, K., Skrypnyk, S., Prystemskyi, O., Shepel, I. (2023). Accounting and analytical space of providing the depreciation policy of Ukrainian enterprises. RIVISTA DI STUDI SULLA SOSTENIBILITA’, 12 (2), 247–270. doi: https://doi.org/10.3280/riss2022-002015 
 3. Shpychak, O., Varchenko, O., Svynous, N., Semysal, A., Ostapenko, S., Prystеmskyi, O. (2022). Foreign Economic Priorities for the Development of Agro-Food Enterprises in European Integration Business Partnership. Scientific Horizons, 25 (4), 75–88. doi: https://doi.org/10.48077/scihor.25(4).2022.75-88 
 4. Trusova, N., Polishchuk, N., Sakun, A., Prystеmskyi, O., Morozov, R. (2021). Anti-Crisis Stability of Break-Even Development Potential and its Resource Support in Agribusiness. Scientific Horizons, 24 (6), 62–80. doi: https://doi.org/10.48077/scihor.24(6).2021.62-80 
 5. Babenko, V., Perevozova, I., Prystemskyi, O., Anisimova, O., Fedorchuk, A., Balabanova, I. (2021). E-Commerce in Ukraine: Place, Range of Problems, and Prospects of Development. Lecture Notes in Networks and Systems, 423–433. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-16-2275-5_26 
 6. Prystеmskyi, O., Krukovska, A., Khelemeria, N. (2021). Stadiyi avtomatyzatsiyi elektronnoho dokumentoobihu. II International Science Conference on Science and practical Technologies. Luxembourg, 116–118. Available at: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/II-Conference-January-26%E2%80%93292021-book.pdf
 7. Prystеmskyi, O., Domaratskyi, V. (2021). Problemy vykorystannia prohrammnoho zabezpechennia dlia vedennia obliku. I International Science Conference on Multidisciplinary Research. Berlin, 276–278. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/5751/Пристемський%20О.С..pdf?sequence=1&isAllowed=y
 8. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Synchak, V. P., Prystеmskyi, O. S., Tereshchenko, M. A. (2020). State Support of Agro-Insurance of Agricultural Risks in the Market of Goods Derivatives of Ukraine. Industrial Engineering & Management Systems, 19 (1), 93–102. doi: https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.093 
 9. Trusova, N. V., Cherniavska, T. A., Pasieka, S. R., Hranovska, V. H. et. al. (2020). Innovative clustering of the region in the context of increasing competitive positions of the enterprises of the tourist-recreational destination. GeoJournal of Tourism and Geosites, 31 (3), 1126–1134. doi: https://doi.org/10.30892/gtg.31326-549 
 10. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Cherniavska, T. A., Prystеmskyi, O. S., Yeremenko, D. V., Demko, V. S. (2020). Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services. Journal of Environmental Management and Tourism, 11 (4), 890–902. doi: https://doi.org/10.14505//jemt.v11.4(44).13 
 11. Trusova, N. V., Kyrylov, Y. Y., Hranovska, V. Hr., Krykunova, V. M., Sakun, A. Zh. (2020). The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites, 29 (2), 565–582. doi: https://doi.org/10.30892/gtg.29215-490
 12. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Prystеmskyi, O. S., Hryvkivska, O. V., Advokatova, N. O. (2019). Determinants of the development venture financing of the subjects of Agrarian market of Ukraine. Asia Life Sciences, 1, 377–398. Available at: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/11059/1/2.pdf
 13. Trusova, N. V., Hryvkivska, O. V., Tanklevska, N. S., Prystеmskyi, O. S., Skrypnyk, S. V. (2019). Regional aspect of formation: The potential of financial safety in Agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences, 1, 169–186. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/3566/4646_ALS_21%281%29_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 14. Prystеmskyi, O., Pastukh, K. (2020). Dzherela finansovoi bezpeky pidpryiemnytskykh struktur. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsiyi uchniv, studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh kafedry pidpryiemnytstva i marketynhu Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: Innovatsiynyi rozvytok ta bezpeka pidpryiemstv v umovakh neoindustrialnoho suspilstva. Lutsk, 558–559. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/5202/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.,%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20..pdf?sequence=1
 15. Prystеmskyi, O., Kyrychenko, Yu. (2020). Osnovni aspekty podannia zvitnosti v elektronniy formi dlia pidpryiemstv-platnykiv yedynoho podatku. Zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi (z mizhnarodnoiu uchastiu): Bukhhalterskyi oblik, kontrol ta analiz v umovakh instytutsionalnykh zmin. Poltava, 782–784. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/5137/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20..pdf?sequence=1