State of the level of physical preparedness of students of the Kiev National University of Culture and Art

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.002

Keywords:

physical preparedness, strength, speed, endurance, flexibility, physical education, students, youth

Abstract

Purpose: analysis of physical fitness of students of the Kyiv National University of Culture and Arts. Material and Methods: the study involved students I-st and II-nd courses of Kiev National University of Culture and Arts studying in institutions: "Film and Television", "hotel and restaurant business", "journalism and international relations." The total number of students was 136 persons aged 17–18 years, of which 107 girls and 29 boys. We used methods of theoretical analysis and synthesis of scientific and methodical literature, conducted testing of motor abilities of students to determine their level of physical preparedness; found the average test results. Results: found that the most physically fit at the time of study, students (boys and girls) 2nd year of Kiev National University of Culture and Arts, level of physical preparedness of students of 1st year is sufficient and appropriate assessment "satisfactory". Defined low level in terms of strength training at students and students of 1st course. Conclusions: the findings suggest the need to improve physical fitness of student’s I-st and II-nd courses of Kiev National University of Culture and Arts on discipline "Physical Education".

References

Voronov V. M. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2012, vol. 3, pp. 21–24. (ukr)

Gakh R. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2014, vol. 3 (41), pp. 36–39. (ukr)

Zhuravleva I. N., Shesterova L. Ye. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2006, vol. 10, pp. 27–29. (rus)

Zakon Ukraіni «Pro vnesennya zmіn do Zakonu Ukraіni «Pro fіzichnu kulturu і sport» ta іnshikh zakonodavchikh aktіv Ukraіni» («Uryadoviy kur’er» № 2 vіd 06.01.2010 r.) [Law of Ukraine "On Amending the Law of Ukraine" On Physical Culture and Sports "and other legislative acts of Ukraine"]. (ukr)

Krutsevich T. Yu. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya [Theory and Methodology of Physical Education], Kyiv, 2003, 392 p. (rus)

Lutsenko L. S., Prikhodko G. І. Programa navchalnoі distsiplіni «Fіzichne vikhovannya» [The program of the course "Physical Education"], Kharkiv, 2008, 7 p. (ukr)

Muntyan V. S. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2011, vol. 3, pp. 22–24. (rus)

Noskov V. І. Osnovi psikhogіgіеnіchnogo zabezpechennya gumanіstichnoі orіеntovanoі profesіynoі pіdgotovki studentіv : avtoreferat d-ra psikhol. Nauk [Fundamentals psychogigienic providing humanistic oriented training students : Doctor of Science thesis], Kiіv, 2002, 30 p. (ukr)

Ostapenko Yu. O., Ostapenko V. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2011, vol. 2, p. 41–43. (ukr)

Ostroushko S. V. Professionalnaya napravlennost v fizicheskom vospitanii studentov v finansovo-ekonomicheskikh spetsialnostey : avtoref. kand. ped. nauk [Professional orientation in physical education students in the financial and economic disciplines : PhD thesis], Khabarovsk, 1999, 24 p. (rus)

Pilipey L. P. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkov, 2012, vol. 5, pp. 79–84. (rus)

Sergіеnko L. P. Sportivna metrologіya: teorіya і praktichnі aspekti [Sports metrology: theory and practical aspects], Kyiv, 2010,776 p. (ukr)

Shiyan B. M. Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya shkolyarіv [Theory and methods of physical education in schools], Ternopіl, 2001, Ch. 1, 272 p. (ukr)

Published

2014-12-31

How to Cite

Батєєва Наталія Петрівна (Nataliya B. (2014). State of the level of physical preparedness of students of the Kiev National University of Culture and Art. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(44), 11–14. https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.002

Issue

Section

Articles