The Cartographic providing of recreations and tourist activity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.004

Keywords:

cartography, cartographic methods, recreations estimation of territories, topographical maps, scale, tourist resources

Abstract

Purpose: to rotting the expedient necessity of the wide use of cartographic methods of estimation of recreations territories, that promotes their value for rest and tourism. Material and Methods: theoretical analysis, generalization of information of the special literature. Results: the questions of application of cartography are considered in recreations and sporting tourism. Conclusions: cartographic methods allow to conduct researches in different directions and in combination with descriptive-comparative and mathematical methods it is possible to get valuable material for recreation, tourism and ecology.

References

Berlyant A. M. Kartograficheskiy metod issledovaniya [Cartographic research method], Moscow, 1978, 255 p. (rus)

Bolshaya Sovetskaya Entsiklopediya [Great Soviet Encyclopedia], vol. 3, T. 11, Moscow, 1973, 608 p. (rus)

Bredikhin A. V. Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University], 2007, vol. 1, p. 34–38. (rus)

Brokgauz F. A., Efron I. A. Illyustrirovannyy entsiklopedicheskiy slovar. Sovremennaya versiya [Illustrated Encyclopedic Dictionary], Moscow, 2007, 959 p. (rus)

Bulashev A. Ya. Sportivnyy turizm [Sport tourism], Kharkov, 2009, 332 p. (rus)

Ganopolskiy V. I. Gumanіtarniy vіsnik. Spets. vip. Pedagogіka [Humanitarian Bulletin. Spec. vol. pedagogy], Pereyaslav-Khmelnitskiy, 2010, pp. 25–27. (rus)

Gritsik V. V., Markіtant Yu. P. Pratsі Mіzhnar. kongr. 23–28 travnya 2000 r. «Problemi іnformatizatsіi rekreatsіynoi ta turistskoi dіyalnostі v Ukrainі: perspektivi kulturnogo ta yekonomіchnogo rozvitku» [Proceedings of the Intern. Congré. 23-28 May 2000 "Problems of Information recreational and tourism activities in Ukraine: Prospects for cultural and economic development"], Truskavets, 2000, pp. 66–73. (ukr)

Zabelina N. M. Rekreatsionnyye resursy i metody ikh izucheniya [Recreational resources and methods of their study], Moscow, 1981, pp. 129–132. (rus)

Prasul Yu. І. Naukovі osnovi sistemnogo kartografuvannya regіonіv Ukraini dlya potreb turizmu (na prikladі Kharkіvskoi oblastі) : avtoref. dis. … k. geograf. n. [Scientific basis of a systematic mapping of regions of Ukraine for tourism purposes (for example, Kharkiv region) : PhD thesis], Kyiv, 2004, 18 p. (ukr)

Salishchev K. A. Kartovedeniye [Cartography], Moscow, 1976, pp. 285–319. (rus)

Filipkovich L. S. Kartograficheskoye modelirovaniye pri izuchenii territorialnykh rekreatsionnykh sistem : avtoref. dis. … k. geograf. n. [Cartographic modeling in the study of territorial recreation systems : PhD thesis], Moscow, 1980, 21 p. (rus)

Yakovenko I. M. Atlasnoye kartograficheskoye modelirovaniye v geograficheskikh issledovaniyakh Krymskoy territorialnoy rekreatsionnoy sistemy : avtoref. dis. … k. geograf. n. [Satin cartographic modeling in geographical research Crimean territorial recreation system : PhD thesis], L., 1982, 18 p. (rus)

Published

2014-12-31

How to Cite

Булашев Олександр Якович (Alexander B. (2014). The Cartographic providing of recreations and tourist activity. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(44), 19–23. https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.004

Issue

Section

Articles