The formation of physical culture traditions in Ukrainian scouting

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.010

Keywords:

scout system of bodyeducation, traditions of physical cultivation, physical education of youth

Abstract

Purpose: determine the features of formation of the Ukrainian Scouting and Scout body training system. Material and Methods: the studied problems studied by theoretical analysis and synthesis of scientific literature, organizing, logical conclusions. Results: we analyzed healthforming means and methods that were established by the founders of the scout movement in Ukraine and abroad. Conclusions: it was figured out that scout methods of physical development are formed on profound scientific and methodological works of famous Ukrainian pedagogues and scholars, who were the founders of the scout movement in Ukraine.

References

Bodnar Ya. B. Teoretichnі ta metodologіchnі zasadi fіzichnogo vikhovannya molodі Galichini kіntsya XІX – pochatku XX stolіttya (do 1939 r.) : avtoref. kand. fіz. vikh. [Theoretical and methodological foundations of physical education of youth in Galicia late XIX - early XX century (until 1939) : PhD Thesis], Lviv, 2002, 18 p. (ukr)

Vatseba O. M. Narisi z іstorіі sportivnogo rukhu v Zakhіdnіy Ukraіnі [Essays on the history of the sport movement in Western Ukraine], Іvano-Frankіvsk, 1997, 232 p. (ukr)

Vinnichuk O. T. Іstoriko-pedagogіchnі aspekti rozvitku fіzichnoі kulturi [Historical and pedagogical aspects of physical culture], Ternopіl, 2001, 404 p. (ukr)

Gakh R. V. Sistema fіzichnogo vikhovannya molodі v ukraіnskikh і polskikh zagalnoosvіtnіkh shkolakh (druga polovina XІX – pochatok XX st. : avtoref. kand. ped. nauk [The system of physical education of youth in Ukrainian and Polish secondary schools (second half of XIX - early XX century : PhD Thesis], Ternopіl, 2012, 23 p. (ukr)

Zharskiy E. Sportoviy almanakh [The Sports Almanac], Lvіv, 1933, 214 p. (ukr)

Chmola І. Batkam uchnіv Ukraіnskoі gіmnazіі u Yavorovі pro Plast [Parents of students in Ukrainian school Javoriv of Plast], Access mode : http://100krokiv.info/2012/07/ivan-chmola-batkam-uchniv-ukrajinskoji-himnaziji-u-yavorovi-pro-plast/. (ukr)

І. Chmola. Entsiklopedichniy dovіdnik [Encyclopedic Reference], Kyiv, 2008, Access mode : http://www.ukrainians-world.org.ua/peoples/67b9d22977ac4c94/. (ukr)

Lord Baden-Pauyel of Gіlvel. Plastuvannya dlya khloptsіv [Plast for boys], Іvano-Frankіvsk, 2007, 304 p. (ukr)

Mironyuk R. D., Ostap’yak Z. M. Naukoviy chasopis Natsіonalnogo pedagogіchnogo unіversitetu іmenі M. P. Dragomanova. Serіya 15 : Naukovo-pedagogіchnі problemi fіzichnoі kulturi (fіzichna kultura і sport) [Scientific journal of the National Pedagogical University MPDragomanov. Series 15: Research and pedagogical problems of physical culture], 2011, vol. 13, pp. 385–388. (ukr)

Okarinskiy V. M. Ukraіnskiy skautskiy rukh (1911–1944) : avtoref. kand. іstor. Nauk [Ukrainian Scouting (1911-1944) : PhD thesis], Kyiv, 2001, 12 p. (ukr)

Pauk O. P., Boberskiy І. Vikhovannya novogo ukraіntsya – osnovne zavdannya sportu [Education of a new Ukrainian - the main task of Sports], Access mode : http://www.ufk.lviv.ua/ua-category-other-news2016.html. (ukr)

Popovich O. І. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2012, № 5(2), p. 152–156. (ukr)

Pristupa Е. N. Narodna fіzichna kultura ukraіntsіv [Folk Physical Culture of Ukrainian], Lvіv, 1995, 254 p. (ukr)

Tisovskiy O. Zhittya v Plastі. Posіbnik dlya ukraіnskogo plastovogo yunatstva [Life in Plast], Toronto, 1997, 352 p. (ukr)

Kirichenko S. V. Traditsіі fіzichnoі kulturi v Ukraіnі [Tradition Physical Culture in Ukraine], Kyiv, 1997, 254 p. (ukr)

Franko T. І. Іstorіya ta teorіya rukhanki [History and theory of active games], Kolomiya-Lvіv, 1923, 200 p. (ukr)

Tsos A. V. Rozvitok fіzichnogo vikhovannya na teritorіі Ukraіni z naydavnіshikh chasіv do pochatku KhІKh st. : avtoref. kand. nauk z fіz. vikhovannya і sportu [The development of physical education in Ukraine from ancient times to the early nineteenth century], Kh., 2005, 42 p. (ukr)

Published

2014-12-31

How to Cite

Кемінь Олег Олександрович (Oleg K. (2014). The formation of physical culture traditions in Ukrainian scouting. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(44), 53–56. https://doi.org/10.15391/snsv.2014-6.010

Issue

Section

Articles