Development of common principles for the evaluation of quality characteristics of motor activity in the fitness and sports aerobics aesthetic orientation

Authors

  • (Galyna Artemyeva) Артем’єва Галина Павлівна Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3121-2754
  • (Valeriy Druz) Друзь Валерій Анатолійович Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4628-6791
  • (Albert Lysenko) Лисенко Альберт Олексійович Харківська державна академія фізичної культури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7235-9985

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.002

Keywords:

speed indicator, the relative intensity of physical load, efficiency of work, versatility of preparation, competitive reliability

Abstract

Purpose: to develop and validate methods for quantifying qualitative indicators special physical preparedness of sportsmen in fitness-aerobics and sports aesthetic orientation. Materials and Methods: an analytical synthesis of these scientific and methodical literature, the use of the theory of similarity and dimensionality, biomechanical analysis of motor activity, processing of video. Results: based on the use of similarity theory presents the methods of quantitative evaluation of qualitative characteristics of motor activity in special physical training, which allow an assessment of motor talent of the athlete and to provide objective guidance to training in particular sport. Conclusions: the presented methods quantify the qualitative indicators of the special motor preparation allow us to estimate a measure of motor gifted individual and his susceptibility to training in particular sport

References

Artemyeva G. P., Cherednichenko M. A. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkov, 2014, vol. 2, p. 46–49. (rus)

Artemyeva G. P., Pugach Ya. I., Druz V. A. Problema adaptatsii strukture nauchnykh issledovaniy sistemy olimpiyskogo obrazovaniya [The problem of adaptation of the structure of scientific research system of Olympic education], Kharkov, 2014, 148 p. (rus)

Druz V. A., Cherednichenko M. A., Shishka V. V., Gorina V. V. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2015, vol. 5 (49), p. 40–45. (rus)

Malakhov V. A., Pugach Ya. I., Serebryakov A. M., Druz V. A. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkov, 2014, vol. 2, p. 25–31. (rus)

Dushkov B. A., Lomov B. F., Rubakhin V. F., Smirnov B. A. Osnovy inzhenernoy psikhologii pod redaktsiyey B. F. Lomova [Fundamentals of Engineering Psychology, edited by B.F.Lomov], Moscow, 1986, 448 p. (rus)

Platonov V. N. Obshchaya teoriya podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte [The general theory of training of athletes in Olympic sports], Kyiv, 1997, p. 229–246. (rus)

Pugach Ya. A., Cherednichenko M. A., Shishka V. V., Gorina V. V. Moloda sportivna Ukraіny [Young sports Ukraine], Vol. 19, Lvіv, 2015, p. 196–201. (rus)

Pugach Ya. A., Cherednichenko M. A., Druz V. A. Materіali ІІ Vseukraіnskoі naukovo-praktichnoі konferentsіі «Problemi ta perspektivi rozvitku sportivno-tekhnіchnikh і prikladnikh vidіv sportu ta yekstremalnoі dіyalnostі» [Materials of II All-Ukrainian scientific-practical conference "Problems and prospects of sports-technical and applied sports and extreme activities"], Vizhnitsya, Lvіv, 2014, p. 18–22. (rus)

Pugach Ya. I. Vpliv yemotsіynogo stanu sportsmenіv rіznoі kvalіfіkatsіі na uspіshnіst zmagalnoі dіyalnostі : dis. kand. nauk z fіzichnogo vikhovannya і sportu [The impact of the emotional state of athletes of different skills to the success of competitive activity : diss. PhD], Kharkіv, 2014, 198 p. (ukr)

Trofimets Yu. I. Motokross [Motokross], Patriot, 1990, 142 p. (rus)

Published

2015-12-31

How to Cite

Артем’єва Галина Павлівна (Galyna A., Друзь Валерій Анатолійович (Valeriy D., & Лисенко Альберт Олексійович (Albert L. (2015). Development of common principles for the evaluation of quality characteristics of motor activity in the fitness and sports aerobics aesthetic orientation. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 20–24. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.002

Issue

Section

Articles