Correlation analysis of the level of physical fitness, the physical condition of the students and the success of the summer internship

Authors

  • (Vitali Kirpenko) Кирпенко Віталій Миколович Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3682-7352

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.014

Keywords:

cadet, flight training, control, correlation analysis, physical fitness

Abstract

Purpose: to estimate the density of the correlation between the measures of the quality of students in summer training. Material and Methods: the monitoring of cadets at the stages of flight training, the method of correlation analysis. Results: It was found that for the assessment of the nature and extent of communication between all pairs of managerial and controlled process variables control the quality of training of pilots, should be, along with the correlation statistical analysis of grade distribution laws studied random variables and statistical hypothesis testing of their belonging to a particular type. Conclusions: with a high degree of reliability of the result obtained on the weak relationship between the level of physical fitness, the physical condition of the students and the successful passing of cadets flight experience

References

Gorelov A. A., Makarov R. N., Marishchuk V. L., Strelets V. G. Vestnik MNAPChAK [Journal MNAPCHAK], 2003, vol. 1 (10), p. 17–42. (rus)

Gorelov A. A., Lotonenko A. A. Nauchno-metodicheskiy zhurnal «Kultura fizicheskaya i zdorovye» [Scientific-methodical magazine "Physical culture and health"], Voronezh, vol. 4 (18), 2008, pp. 3–7. (rus)

Kernitskiy O. M. Metodika formuvannya psikhofіzіologіchnoі gotovnostі kursantіv-lotchikіv do lotnoі dіyalnostі : dis. … kand. ped. nauk [Methods of forming the psychophysiological readiness cadet pilots to flying activity : PhD diss.], Kharkiv, 2004, 194 p. (ukr)

Kirpenko V. M., Pіddubniy O. G., Bozhko S. A. Pedagogіka, psikhologіya ta mediko-bіologіchnі problemi fіzichnogo vikhovannya і sportu [Pedagogy, psychology and medical-biological problems of physical education and sports], Kharkiv, 2008, vol. 12, pp. 14–18. (ukr)

Kirpenko V. M. Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education students], Kharkiv, 2013, vol. 4, pp. 73–78. (ukr)

Kirpenko V. M. Slobozans’kij nauk.-sport. visn. [Slobozhanskyi science and sport bulletin], Kharkіv, 2013, vol. 2, pp. 169–174. (ukr)

Korolchuk M. S. Psikhofiziologiya dіyalnostі: pіdruchnik [Psychophysiology activity], Kyiv, 2004, 397 p. (ukr)

Lyamets V. I., Tevyashev A. D. Sistemnyy analiz [System Analysis], Kharkiv, 1998, 252 p. (rus)

Makarov R. N., Furduy Ya. O. Nauchnyye osnovy fizicheskoy podgotovki letnogo sostava [Scientific bases of physical training of flight crews], Moscow, 2007, 685 p. (rus)

Oleksіеnko B. M. Teoretichnі osnovi vіyskovoі kvalіmetrіі [The theoretical basis of military qualimetry], Khmelnitskiy, 2000, 140 p. (ukr)

Popov F. I., Marakushin A. I. Ozdorovitelnyye tekhnologii po fizicheskoy kulture i sportu v uchebnykh zavedeniyakh [Improving technology for physical education and sport in schools], Belgorod, 2004, p. 221–226. (rus)

Pirogova Ye. A. Sovershenstvovaniye fizicheskogo sostoyaniya cheloveka [Improving the physical condition of the person], Kyiv, 1989, 168 s. (rus)

Sidorenko Ye. V. Metody matematicheskoy obrabotki v psikhologii [Mathematical Methods in Psychology], Sankt-Peterburg, 1996, 350 p. (rus)

Alkov R. А. Pilot error as a symptom of inadequate stress coping / R. А. Alkov, J. A. Gaynar, М. S. Borovsky // Aviat, Space and Environ.Med. – 2005. – v.56. – №3. – p. 244-247.

Douville D. R. A study of the flight environment component of aircrew fatigue in student navigators / D. R. Douville // STAR. 2001. – v. 26. – №9. – p. 51-58.

Eyrand M. J. Age and pilot performance / M. J. Eyrand , M. S. Borovsky // Aviat., Space and Environ. Med 2000. – v. 57. – № 3. – p. 144–147.

Thorton R. The energy expenditure of pilots / R. Thorton, C. Brown, C. Higenbottam // Aviat., Space and Environ. Med. – 2004. – № 8. – p. 746–750.

Published

2015-12-31

How to Cite

Кирпенко Віталій Миколович (Vitali K. (2015). Correlation analysis of the level of physical fitness, the physical condition of the students and the success of the summer internship. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (6(50), 81–85. https://doi.org/10.15391/snsv.2015-6.014

Issue

Section

Articles