Інтерсуб’єктність та мотиваційна сфера в юнацькому віці

Автор(и)

  • М. М. Наконечна
  • С. Р. Міняйло

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.185-194

Ключові слова:

психологія, інтерсуб’єктність, мотиви, юнацький вік, особистість, кореляція, прагнення до успіху, страх невдачі.

Анотація

У статті розглянуто особливості інтер суб’єктності та мотиваційної сфери в ранній юності. Здійснено аналіз поняття інтерсуб’єктності через призму культурно-історичного (Л. С. Виготський), суб’єктного (С. Л. Рубінштейн, Л. І. Анциферова, А. В. Брушлінський) та вчинкового (В. А. Роменець) підходів. Інтерсуб’єктність розуміється як така особлива форма людської взаємодії, що має у своєму процесі та результаті потенціал для особистісного розвитку. Аргументовано позицію, що у механізмі інтеріоризації лежить значний пояснюючий потенціал для розуміння психологічної природи розвитку психічного, а поняття інтерсуб’єктності окреслює конкретні межі й умови розвитку, викликаного взаємодією між людьми. Доведено, що природа інтерсуб’єктності пов’язана з розвитком людського потенціалу завдяки джерелам активності, які людина відкриває у взаємодії з іншими людьми. Наголошено, що принциповим для інтерсуб’єктності є те, що це такий вид взаємодії, який призводить до зростання рівня суб’єктності учасників інтеракції. Зауважено, що дуже важливо досліджувати взаємозв’язок інтерсуб’єктності з мотиваційною сферою особистості. Проведене емпіричне дослідження охопило 131 учня ліцею (період ранньої юності). Указано, що дослідження включало в себе методику дослідження інтерсуб’єктності (М. М. Наконечна), яка зараз знаходиться на етапі стандартизації, але попередні дослідження з використанням методики показали її задовільний рівень придатності (альфа Кронбаха α = 0,777). Зазначено, що кореляційний аналіз даних засвідчив зв’язок інтерсуб’єктності з мотивацією досягнення успіху та комунікативними мотивами. Виявлено, що негативна кореляція існує між інтерсуб’єктністю та шкалою «Мотиваційний полюс невизначений».

Посилання

Знаков В. В. Аналитичность и холистичность во взглядах А. В. Брушлинского и О. К. Тихомирова / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – 2013. – № 4. – С. 135–146.

Мушинський В. Адаптація учнів і випускників / В. Мушинський, О. Попова, О. Бондар ; упоряд. Т. Червонна. – К. : Вид. група «Шк. світ», 2015. – 168 с.

Наконечна М. М. Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 34. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – C. 365–374.

Роменець В. А. Вчинок і постання канонічної психології / В. А. Роменець // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософськопсихологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. – К. : Либідь, 2006. – С. 11–36.

Тітов І. Г. Теоретико-методологічні засади дослідження суб’єктності / І. Г. Тітов // Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір : монографія / І. Г. Тітов, О. Д. Кравченко, Л. С. Москаленко ; за ред. І. Г. Тітова. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – С. 5–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Як цитувати

Наконечна, М. М., & Міняйло, С. Р. (2017). Інтерсуб’єктність та мотиваційна сфера в юнацькому віці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 185–194. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.185-194