Каузальні орієнтації оптимістичних і песимістичних студентів із різними рівнями навчальної успішності

Автор(и)

  • М. М. Кузнецова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

оптимізм, стратегічний (світоглядний) оптимізм, операційно-тактичний оптимізм, навчальна діяльність студента, саморегуляція навчальної діяльності, каузальні орієнтації, автономна, зовнішня і безособова каузальні орієнтації, рівень успішності.

Анотація

У статті оптимізм студентів розглянуто як ресурс саморегуляції навчальної діяльності. Виділено два рівні оптимізму – стратегічний (рівень світогляду, диспозицій особистості) та операційно-тактичний (оптимістичний атрибутивний стиль суб’єкта при обробці поточної інформації). Зроблено припущення про те, що оптимізм і успішність студентів у навчанні пов’язані не безпосередньо, а опосередковано – через типи переконань суб’єкта про природу причинності (каузальні орієнтації). В емпіричному дослідженні за участю 290 студентів виявлено взаємозв’язки між показниками оптимізму і трьома видами каузальних орієнтацій (автономною, зовнішньою і безособовою).

Зовнішня каузальна орієнтація з оптимізмом (як стратегічним, так і операційно-тактичним) не пов’язана. При вираженій автономній каузальній орієнтації у студентів оптимізм (як стратегічний, так і операційно-тактичний) перетворюється на важливий психологічний ресурс саморегуляції навчальної діяльності. При високих показниках безособової каузальної орієнтації студенти не можуть ефективно використати свій оптимізм для саморегуляції навчальної діяльності. Успішні студенти перевершують неуспішних у можливостях використання оптимізму для подолання негативних проявів безособової і зовнішньої каузальних орієнтацій у навчальній діяльності (зниження самодетермінації в навчанні, орієнтація лише на зовнішні зразки і критерії, відсутність мотивації, прояв вивченої безпорадності).

Неуспішним студентам для формування автономної каузальної орієнтації потрібен оптимізм як світоглядного рівня (тобто рівня особистісних диспозицій), так і оптимістичний атрибутивний стиль. На відміну від них, для повноцінного функціонування автономної каузальної орієнтації в регуляції навчальної діяльності в успішних студентів досить прояву оптимістичного атрибутивного стилю в обробці поточної інформації. Доведено, що оптимізм (як диспозиційного рівня, так і рівня атрибуцій) в успішних студентів функціонує в структурі самодетермінації і саморегуляції навчальної діяльності значно ефективніше і системно порівняно зі студентами, що відстають у навчанні.

Посилання

Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура ; пер. с англ. – СПб. : Евразия, 2000. – 320 с.

Бреслав Г. М. Психология эмоций / Г. М. Бреслав. – М. : Смысл ; Изд. центр «Академия», 2004. – 544 с.

Гордеева Т. О. Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач: Опросник СТОУН / Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин, В. Ю. Шевяхова. – М. : Смысл, 2009. – 152 с.

Гордеева Т. О. Разработка русскоязычной версии теста диспозиционного оптимизма (LOT) / Т. О. Гордеева, О. А. Сычев, Е. Н. Осин // Психологическая диагностика. – 2010. – № 2. – С. 36–64.

Дергачева О. Е. Личностная автономия как предмет психологического исследования : дисс. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности и история психологии» / Ольга Евгеньевна Дергачева. – М. : МГУ имени М. В. Ломоносова, 2005. – 162 с.

Дергачева О. Е. Русскоязычная адаптация опросника каузальных ориентаций / О. Е. Дергачева, Л. Я. Дорфман, Д. А. Леонтьев // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. – 2008. – № 3. – С. 91–106.

Еттінген Г. Перегляд позитивного мислення: на основі нової науки про мотивацію / Г. Еттінген ; пер. с англ. – К. : Наш Формат, 2015. – 208 с.

Замышляева М. С. Оптимизм и пессимизм в совладающем поведении в юношеском возрасте : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.03 «Психология развития, акмеология» / Марина Сергеевна Замышляева. – М., 2006. – 237 с.

Изард К. Психология эмоций / К. Изард ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 1999. – 464 с.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.

Ильин Е. П. Психология надежды: оптимизм и пессимизм / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер.

Когнитивная терапия депрессии / А. Бек, А. Раш, Б. Шо и др. ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2003. – 304 с.

Кузнецов М. А. Эмоциональная память / М. А. Кузнецов. – Х. : Крок, 2005. – 568 с.

Кузнєцов М. А. Психічні стани студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / М. А. Кузнєцов, К. І. Фоменко, О. І. Кузнецов. – Х. : ХНПУ, 2015. – 338 с.

Кузнєцов М. А. Студентські страхи: види, структура, динаміка та шляхи корекції / М. А. Кузнєцов, В. С. Шаповалова. – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2016. – 334 с.

Кузнєцов М. А. Емоційне ставлення студентів до навчання / М. А. Кузнєцов, Я. В. Козуб. – Х. : Вид-во «Діса плюс», 2017. – 284 с.

Кузнецова М. М. Особенности самоорганизации учебной деятельности у успевающих и слабоуспевающих студентов с разными уровнями оптимизма / М. М. Кузнецова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. – 2017. – Вип. 3. – Том 2. –С. 41–49.

Куль Ю. Сила собственного Я. Семь психогимнастик для бессознательного / Ю. Куль, М. Шторх ; пер. с нем. – Х. : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. – 324 с.

Лазарус Р. С. Эмоция как процесс защиты / Р. С. Лазарус // Психология эмоций / авт.-сост. В. К. Вилюнас. – СПб. : Питер, 2004. – С. 225–231.

Макклелланд Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с.

Мартенс Й.-У. Самомотивация. Искусство мотивировать себя / Й.-У. Мартенс, Ю. Куль ; пер. с нем. – Х. : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. – 324 с.

Никольская О. С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма / О. С. Никольская. – М. : Центр лечебной педагогики, 2000. – 364 с.

Росс Л. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт ; пер. с англ. – М. : АспектПресс, 1999. – 429 с.

Селигман М. Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь / М. Селигман ; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 338 с.

Bower G. H. How might emotions affect learning // S.-A. Christianson (Ed.), The handbook of emotion and memory: Research and theory. – Hillsdale, N. J. : Erlbaum, 1992. – P. 3–31.

Deci E. L. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior / E. L. Deci, R. M. Ryan. – New York : Plenum, 1985. – 371 p.

Deci E. L. The General Causality Orientation Scale: self-determination in personality / E. L. Deci, R. M. Ryan // Journal of Res. in Person. – 1985. – Vol. 19. – Р. 109–134.

Forgas J. On Being Happy and Mistaken: Mood Effects on The Fundamental Attribution Error / J. Forgas // Journal of Personality and Social Psychology. – 1998. – Vol. 75. – № 2. – P. 298–354.

Isen A. M. Positive affect facilitates creative problem solving / A. M. Isen, K. A. Daubman, G. P. Nowicki // Journal of Personality and Social Psychology. – 1987. – Vol. 52. – P. 1122–1131.

Scheier M. F. Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test / M. F. Scheier, C. S. Carver, M. W. Bridges // Journal of Personality and Social Psychology. – 1994. – V. 67. – P. 1063–1078.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-18

Як цитувати

Кузнецова, М. М. (2017). Каузальні орієнтації оптимістичних і песимістичних студентів із різними рівнями навчальної успішності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p