Психологічні засади формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців соціономічних професій

Автор(и)

  • L. A. Onufriieva

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

оволодіння, спілкування, мовленнєва діяльність, іншомовна культура, комунікативна культура, іншомовна компетенція, мовленнєва взаємодія, комунікативний метод навчання, майбутні фахівці соціономічних професій.

Анотація

Аналіз підходів до проблеми визначення критеріїв сформованості іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців соціономічних професій показав, що всі вони тією чи іншою мірою відображають компонентний склад іншомовної комунікативної культури і характеризується кількома показниками, які виділені в процесі формування іншомовної комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних професій. Показано, що іншомовна комунікативна компетенція є важливим компонентом у процесі підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій та є складним інтегрованим поняттям, у структуру якого входять когнітивний, емоційно-ціннісний і діяльнісний компоненти. Зазначено, що іншомовна комунікативна компетенція майбутніх фахівців соціономічних професій може виступати об’єктом цілеспрямованого впливу освітнього процесу з метою підвищення якості підготов-ки майбутнього професіонала, а шляхи її формування будуть багато в чому визначатися обраною спеціальністю. З’ясовано, що за відповідної організації занять з іноземної мови не лише забезпечується вищий рівень оволодіння майбутніми фахівцями соціономічних професій іншомовною комунікативною компетенцією на початковому етапі навчання у виші вміннями і навичками іншомовної комунікації, але також створюються умови для самостійного оволодіння. Узагальнено, що процес навчання іншомовному спілкуванню стає значно ефективнішим за умови введення до програми навчання змісту, який відповідає фаховому спрямуванню і сприяє більш високому рівню оволодіння студентами засобами іншомовного спілкування, забезпечує можливість творчої свободи та самовираження, дає змогу реалізувати діалог рідної культури й культури країни, мова якої вивчається, тобто надає можливість вступати у міжкультурне спілкування з метою підготовки майбутніх висококваліфікованих та компетентних фахівців соціономічних професій.

Посилання

Андрієвська В. В. Навчальний діалог: основні характеристики / В. В. Андрієвська. // Діалогічна взаємодія у навчальновиховному процесі загальноосвітньої школи. – Київ : ІЗМН, 1997. – С. 47–61.

Киричук О. В. Діалог у контексті педагогічної взаємодії / О. В. Киричук // Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. – Київ : ІЗМН, 1997. – С. 31–46.

Ковальчук І. В. Іншомовна комунікативна культура особистості студента в процесі професійної підготовки / І. В. Ковальчук / Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 16. – С. 513–523.

Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1986. – 157 с.

Онуфрієва Л. А. Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів – майбутніх випускників немовних спеціальностей ВНЗ / Л. А. Онуфрієва, І.Л. Онуфрієва // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 12. – С. 727–739.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Русский язык, 1989. – 275 с.

Піроженко Т. О. Мовленнєва здібність людини та її формування в освітніх закладах / Т. О. Піроженко // Обдарована особистість – пошук, розвиток, допомога. – К. : Гнозис, 1998. – С. 423–427.

Finkenstädt Thomas. Sprachen im Europa von Morden / Thomas Finkenstädt, Konrad Schröder. – Berlin und München, 1992.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-16

Як цитувати

Onufriieva, L. A. (2017). Психологічні засади формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців соціономічних професій. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p