Ціннісні орієнтації як показник соціалізації студента в процесі професійної підготовки

Автор(и)

  • Н. П. Панчук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

соціалізація, інтерналізація, адаптація, цінності, ціннісні орієнтації, соціальні цінності, життєві орієнтації, самосвідомість, саморозвиток, активність, самоактивність.

Анотація

Проведене дослідження дало змогу проаналізувати психологічні особливості соціалізації особистості першокурсника, зокрема становлення ціннісних орієнтацій особистості юнацького віку в процесі оволодіння майбутньою діяльністю. Саме ціннісні орієнтації впливають на загальне ставлення особистості до професійних цілей, завдань та вимог, можливість професійної самореалізації. Досліджено, що основним чинником, який формує найпоширеніші ціннісні орієнтації, є суспільство. Кожен етап у розвитку суспільства характеризується своєю системою цінностей, визначається найбільш поширеною їх ієрархією, яка виступає щодо індивіда як нормативна, з якою він має співвіднести свої особистісні цінності. Проаналізовано, що компонентом ціннісної самосвідомості є життєві орієнтації. Вони виконують функцію включення особистості в ті чи інші форми соціальної діяльності й виступають як відносно самостійні, функціонально єдині підсистеми ціннісних уявлень про певні сфери діяльності та пов’язані з ними соціальні цінності. Установлено, що процес засвоєння цінностей життя і їх перетворення в змістовні елементи ціннісних уявлень виступає психологічною основою формування ціннісних орієнтацій особистості юнака. Ціннісні орієнтації виступають як результат саморозвитку особистості, структурування відносно зовнішньої діяльності процесу реалізації і процесу розгортання особистісних цінностей і смислів. Визначено, що ціннісні орієнтації розглядаються в контексті поняття «життєві орієнтації особистості». Виявлено, що зростає суб’єктивна цінність соціалізації, тобто оволодіння нормами взаємодії з іншими людьми, підготовка до вступу в певне соціальне оточення. Рівень «відкриття» студентами цього аспекту свого подальшого життя навіть перевищує актуальність професіоналізації. Зроблено висновок, що в ході професійного становлення особистості вчителя у навчально-виховному процесі вишу процес формування цінностей та ціннісних орієнтацій є соціальним за своєю природою, пов’язаний із характером діяльності, опосередкований оцінюванням та спілкуванням і відображає смисложиттєву активність індивіда. 

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 2000. – 290 с.

Боришевський М. Й. Духовнi цiнностi як детермiнанта громадянського виховання особистостi / М. Й. Боришевський // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / ред. О. В. Сухомлинська. – К. : Вид-во АПН України, 1997. – С. 21–25.

Долинська Л. В. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя : навч. посіб. / Л. В. Долинська, Н. П. Максимчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2008. – 124 с.

Леонтьев А. Д. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности / А. Д. Леонтьев // Вестник МГУ. – Сер. 14 : Психология. – 1996. – № 4. – C. 35–44.

Мороз О. Г. Професiйна адаптацiя молодого вчителя : навч. посіб. / О. Г. Мороз. – К. : Вища школа, 1980. – 96 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1976. – 424 с.

Семиченко В.А. Порiвняльний аналiз цiнностей педагогiчної дiяльностi та професiйної пiдготовки вчителів / В. А. Семиченко // Цiнностi освiти i виховання / за заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 135–200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-21

Як цитувати

Панчук, Н. П. (2017). Ціннісні орієнтації як показник соціалізації студента в процесі професійної підготовки. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p