Когнітивний компонент профідентичності у студентів-психологів

Автор(и)

  • Г. В. Попова
  • О. М. Грінченко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

професійне самовизначення, професійна ідентичність, студенти, майбутні психологи, когнітивний компонент, особистісні уявлення, вища освіта, навчання у виші.

Анотація

У статті представлено результати дослідження динаміки формування професійної ідентичності майбутніх психологів під час навчання у виші за допомогою опитувальника професійної ідентичності студентів – майбутніх психологів (авторська розробка У. С. Родигіної). Проаналізовано зміст когнітивного компонента професійної ідентичності студентів-психологів в уявленнях щодо обраної професії з першого по п’ятий курси навчання за допомогою контент-аналізу рефлексивних творів на тему «Я і моя майбутня професія».

Показано, що під час навчання у студентів-психологів відбуваються зміни як у поглядах на професію психолога, так і у власному розумінні себе в цій професії. З’ясовано, що уявлення майбутніх психологів щодо професійної діяльності відрізняються на кожному етапі навчання. Образ професії у студентів-першокурсників характеризується переважанням ідеалізованих уявлень про зміст діяльності психологів, однак студенти старших курсів глибше розуміють сенс роботи психолога і демонструють знання конкретних видів психологічної діяльності. Початковий етап навчання характеризується визначенням власних професійних намірів, відбувається ознайомлення з професійно важливими якостями психолога-професіонала. Завершальний етап професійного навчання характеризується розвитком уявлень про себе як суб’єкта професійної діяльності, визначенням шляхів та способів самореалізації бажаного професійного майбутнього. Зроблено висновок, що у процесі професійного навчання уявлення про своє професійне майбутнє в студентів стають більш глибокими і диференційованими, такими, що відображають об’єктивні й суб’єктивні уявлення щодо праці психолога.

Посилання

Абдуллаева М. М. Профессиональная идентичность личности: психосемантический подход / М. М. Абдуллаева // Психологический журнал. – 2004. – № 2. – С. 86–95.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание : пер. с англ. / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 420 с.

Буякас Т. М. О проблемах становления чувства самоидентичности у студентов-психологов / Т. М. Буякас // Вестник Московского университета. Серия 14 : Психология. – 2000. – № 1. – С. 56–62.

Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : БГУ, 1976. – 176 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – М. : Академический проект, 2003. – 336 с.

Иванова Н. Л. Профессиональная идентичность в социальнопсихологических исследованиях / Н. Л. Иванова // Вопросы психологии. – 2008. – № 1.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.

Ложкін Г. Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта / Г. Ложкін, Н. Волянюк // Соціальна психологія. – 2008. – № 3.

Лукіянчук А.М. Проблема ідентифікації у професійному становленні студентів вищого навчального закладу I–II рівнів акредитації педагогічного профілю [Електронний ресурс] / А. М. Лукіянчук. – Режим доступу : www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/3/statti/2lukiyanchuk/lukiyanchuk.htm.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального становления человека / Ю. П. Поваренков. – М. : УРАО, 2002. – 160 с.

Попова Г. В. Профессиональное самосознание будущих психологов в условиях выбора специализации / Г. В. Попова // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2014. – № 3.

Родыгина У. С. Диагностика профессиональной идентичности студентов-психологов / У. С. Родыгина // Современные технологии и активные методы обучения в вузе как условие подготовки специалиста : материалы IV межрегиональной межвузовской научно-методической конференции. – Киров : МГЭИ, 2006. – С. 45–50.

Черкашин А. І. Дефініція «професійна індивідуальність» у працях вітчизняних та зарубіжних вчених / А. І. Черкашин // Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід : матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовтня 2015 р., м. Харків / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін.]. – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2015. – С. 271–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-04

Як цитувати

Попова, Г. В., & Грінченко, О. М. (2017). Когнітивний компонент профідентичності у студентів-психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p