Детермінанти професійної зрілості особистості як готовність до професійного становлення

Автор(и)

  • L. A. Onufriieva

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

професійна зрілість, особистість, розвиток, майбутні фахівці соціономічних професій, детермінанти, професіоналізм, психологічна зрілість, професійна компетентність, професійне становлення.

Анотація

На підставі теоретико-методологічного аналізу проблеми становлення образу «Я-професіонала» як складової особистості «Я-концепції» обґрунтовано поняття професійної зрілості як механізма професійного становлення особистості фахівців соціономічних професій. Виходячи з досліджень сучасних учених, зазначається, що особиста зрілість розглядається як динамічне явище, яке є результатом безперервного та природного прагнення особистості досягти самореалізації та особистої зрілості. Структура значущих характеристик професійної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій включає в себе характеристики внутрішньоособистісних конструктивних дій, що виражають прояви вдосконалення структури та функцій особистості (саморегуляція, самостійність, творчість, інтелект); вдосконалення методів міжособистісного спілкування та конструктивних особистих проявів (спілкування, співпереживання, моральність, відповідальність); вдосконалення структури самоідентифікації (его-ідентичність, самоактуалізація). Зроблено теоретичне узагальнення та вирішення завдання про психологічно важливі детермінанти професійної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій. Визначено, що професійна зрілість є характерною рисою розвитку особистості, яка відображається у високому рівні професійної конструктивної діяльності та професійної функціональної продуктивності особистості. Вважається, що питання про професійну самореалізацію є важливим у багатьох сучасних концепціях розвитку людини. Нагальна потреба у саморозвитку, самовдосконаленні є важливою та є визначальним фактором особистої зрілості і в той же час є умовою її досягнення. Зроблено висновок, що постійне прагнення до саморозвитку приносить і закріплює успіх у професійній діяльності та сприяє професійному довголіттю особистості. Наголошено, що професіоналізм і професійна компетентність є важливими чинниками соціального розвитку особистості та виступають невід’ємними складовими її психологічної зрілості.

Посилання

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: учеб. пособие для вузов / В.А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.

Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогене- Божович Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Л. И. Божович // Вопросы психологии. – 1979. – № 4. – С. 23–24.

Гладкова В.М. Профорієнтація: навч. посібник / В.М. Гладкова. – Львів, 2002. –156 c.

Дубовницкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов / Т.Д. Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 2. – С. 82–86.

Зеєр Е. Ф. Психология профессий. / Е. Ф. Зеєр. – М . : Акаде- Зеєр Е. Ф. Психология профессий. / Е. Ф. Зеєр. – М . : Академический Проект. – Екатеринбург, 2003. – 244 c.

Келен Л.М. Особливості трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації вчителів: автореф. дис. канд. психол. наук / Л.М. Келен. – К., 1998. – 24 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М., 1996. – 308 с.

Маслоу А. Дальние грани людской психики /А. Маслоу. – СПб. : 1997. – 408 с.

Онуфрієва Л.А. Psychological principles of future professional’s personality development: methodological and theoretical aspects / Л.А.Онуфрієва // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред.. С.Д.Максименка, Н.Ф.Шевченко, М.Г.Ткалич. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – №2 (8) – С. 176–182.

Онуфрієва Л.А. Ґенеза професіоналізації студентської молоді: психологічний аспект / Л.А. Онуфрієва // Rodzina – centrum swiata / [Pod redakcja naukowa Urszuli GrucyMiasik]. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowkiego, 2014. – S. 347–358.

Онуфрієва Л.А. Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій / Л.А. Онуфрієва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 10(91), Серія «Психологічні науки». – Миколаїв:

МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С. 227–233.

Онуфрієва Л.А. Формування психологічної готовності до професійної діяльності випускників педагогічних ВНЗ / Л.А. Онуфрієва // Edukacja wobec wyzwan wspolczesnosci : Rodzina – Szkola – Region – Kultura / [Redakcja : Barbara Lulek, Kazimierz Szmyd]. – Krosno, 2014. – S. 341–350.

Палюх Марек. Освіта в суспільстві, яке змінюється / За ред. Беата Зємба, Дорота Пстронг, Вибрані проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 74–75.

Ракович Н.К. Практикум по психодиагностике личности / отв. ред. Ракович Н. К. – Мн. : БГПУ, 2002. – 248 с.

Френкин Р. Мотивация поведения : биологические, когнитивные и социальные аспекты / Р. Френкин. – СПб. : Питер, 2003. – 650 с.

Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость / О. В. Хухлаева. – М. : Издательский центр Академия, 2002. – 208 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-12

Як цитувати

Onufriieva, L. A. (2017). Детермінанти професійної зрілості особистості як готовність до професійного становлення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p