Організаційно-професійні чинники гендерної толерантності педагогічних працівників

Автор(и)

  • В. І. Полякова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

гендер, толерантність, інтолерантність, гендерна толерантність, педагогічні працівники, гендерна рівність, гендерний підхід.

Анотація

Статтю присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження гендерної толерантності педагогічних працівників та її організаційно-професійних чинників. Наведено результати емпіричного дослідження, за якими виявлено недостатній рівень гендерної толерантності у понад двох третин досліджуваних вчителів. Констатовано, що лише третина педагогів здатна повною мірою прийняти власну та іншу гендерну ідентичність; характеризується відсутністю гендерної упередженості щодо переваг однієї статі по відношенню до іншої; вмінням установити партнерські стосунки з особами іншої гендерної ідентичності на основі активної моральної позиції. Досліджено організаційно-професійні чинники гендерної толерантності педагогічних працівників: предмет викладання, стаж професійної діяльності та тип навчального закладу. Виявлено, що вищий рівень гендерної толерантності властивий вчителям, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу, ніж тих, хто викладає предмети природничо-математичного циклу. Установлено, що зі стажем педагогічної діяльності рівень гендерної толерантності зростає. Показано, що вищим рівнем гендерної толерантності характеризуються педагогічні працівники, які працюють у традиційних загальноосвітніх закладах, ніж у ліцеях і гімназіях. Відзначено доцільність розроблення диференційованих програм розвитку гендерної толерантності вчителів із урахуванням виявлених тенденцій.

Посилання

Андрєєв М. В. Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. В. Андрєєв. – Харків, 2009. – 23 с.

Бардиер Г. Л. Социальная психология толерантности : дис. ... доктора психол. наук : спец. : 19.00.05 / Г. Л. Бардиер; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2007. – 457 с.

Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / С. Бем. – М. : РОССПЭН, 2004. – 336 с.

Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Наук. світ, 2008. – 318 с.

Гендерный подход в социальном познании и образовании: монографія / О. И. Ключко. – М.-Берлін : Директ-медиа, 2015. – 301 с.

Говорун Т. В. Ґендерна психологія : навч. посібник / Т. В. Говорун, О.М. Кікінежді. – К. : Академія, 2004. – 308 с.

Горностай П. П. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності / Основи теорії гендеру : навч. посіб. – К. : К.І.С., 2004. – С. 132–156.

Леонтьев Д. А. К операционализации понятия «толерантность» / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2009. – №5. – С. 3–16.

Маслова Г. Г. Воспитание толерантности как фактор развития личности дис. … канд. пед. наук ; спец.: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования / Г. Г. Маслова. – Псков, 2006. – 234 с.

Методики и критерии оценки толерантности учителей, класса и родителей // Справочник классного руководителя 2010 – № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.resobr.ru/article/5340-metodiki-i-kriterii-otsenkitolerantnosti-uchiteley-klassa-i-roditeley.

Мотуз Т. В. Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект / Т. В. Мотуз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 8 (52). – С 316–372.

Нежинська О. О. Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. ... канд. психол. наук; спец. : 19.00.07 – пед. та вікова психологія / О. О. Нежинська; Університет менеджменту освіти НАПН України, 2011. – 21 c.

Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессиональной толерантности учителя / Ю. П Поваренков // Вестник ТГПУ. – 2005. – Вып. 1(45). – Серия: Психология. – С. 66–70.

Практикум по ґендерной психологии / ред. И.С. Клецина. – СПб. : Питер, 2003. – 480 с.

Проскурка Н. М. Особливості особистісного компоненту автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій / Н. М. Проскурка // Вісник Чернігівського пед. ун-ту. Серія «Психологічні науки», 2014. – №121. – Т. ІІ. – С. 124–128.

Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипл. освіти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. – К. : Міленіум, 2004. – С. 66–79;

–99.

Солдатова Г. Практическая психология толерантности, или как сделать так, чтобы зазвучали лучшие струны человеческой души? // Век толерантности: науч.-публ. вестник. – Вып. 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/tolerance.ru/p-mag-last.shtml. – Назва з екрану.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

Уэйн К. Образование и толерантность / К. Уэйн // Высшее образование в Европе. – 1997. – Т. ХХI, №2. – С. 14–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-24

Як цитувати

Полякова, В. І. (2017). Організаційно-професійні чинники гендерної толерантності педагогічних працівників. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p