Загальна характеристика психологічних напрямків першої третини XX століття у поглядах Л. С. Виготського

Автор(и)

  • І. В. Данилюк
  • Д. І. Ларін

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

психологічні напрямки, історико-психологічне дослідження, період «відкритої психологічної кризи», історичний смисл.

Анотація

У статті подано загальну характеристику психологічних напрямків періоду «відкритої психологічної кризи, таких як психоаналіз та біхевіоризм. Л. С. Виготський описує розвиток психології згідно з декарто-локківським розумінням предмета і метода психології, яка велася видатними представниками зарубіжної та вітчизняної психологічної науки Автори наголошують на значенні висновків вченого стосовно побудови методологічних засад психологічної науки та «фактичного матеріалу», який накопичується з кожним новим напрямом. Відповідно, звернення до аналізу архівних джерел у дослідженні періоду «відкритої психологічної кризи» полягає в аналізі спадкоємності висловлюваних ідей вчених, які безпосередньо передували стадії загострення протиріч між представниками психологічних шкіл у розвитку історико-психологічного дослідження. Погляди Л. С. Виготського відіграють вирішальне значення у становленні сучасної психологічної науки, поєднуючи теоретичні та прикладні аспекти. Врахування культурно-історичного погляду у працях вченого є пріоритетним у нашому історико-психологічному дослідженні. Як висновок, виникнення психологічних шкіл періоду «відкритої психологічної кризи» обумовлюють історичний смисл трансформації методологічних засад у становленні сучасної психологічної науки.

Посилання

Анциферова Л. И. Развитие и современное состояние зарубежной психологии / Л. И. Анциферова, М. Г. Ярошевский. – Москва : Азбука-Классика, 1974. – 376 с.

Бехтерев В. М. Субъективный и объективный метод в изучении личности / В. М. Бехтерев. –№ 11. – 2013. – С. 34–54.

Венгер Л. А. Вклад А. В. Запорожца в развитие идей школы Л. С. Выготского – А. Н. Леотьєва / Л. А. Венгер // Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии / Л. А. Венгер. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1998. – С. 124– 130.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса / Л. С. Выготский // 3-е. – 2008. – №1. – С. 56–65.

Выготский Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – Москва : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 312 с.

Выготский Л. С. Развитие высших психических функций / Л. С. Выготский. – Санкт-Петербург : Наука, 1998. – 376 с.

Выготский Л. С. Методика рефлексологического и психологического исследования / Л. С. Выготский. – СанктПетербург : Мастера психологии, 1997. – 143 с. – (Проблемы психологии).

Великие психологи / С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко. – 2000. – №5. – С. 498–576.

История психологии (10-е – 30-е гг. Период открытого кризиса). Тексты / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – 480 с.

Ларін Д. І. Характеристика аналізу періоду «відкритої кризи», її вплив у формуванні історико-психологічного знання. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] / Д. І. Ларін. – 2016. – №6. – С. 133–135.

Ларін Д. І. Методологічні аспекти дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи та його впливу на становлення сучасної психологічної науки [Текст] / Д. І. Ларін // Молодий вчений. – 2016. – №7. C. 369–372.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – Москва: Соцекгиз, 2004. – 468 с. – (3-е изд., испр. и доп.). – (Мировая философия; 4).

Ломов Б. Ф. Об исследовании законов психики / Б. Ф. Ломов // Психол. журн. – 1982. – Т. 3. – №1. – С. 18–30.

Павлов И. П. Полное собрание сочинений / И. П. Павлов. – 2001. – №7. – С. 58–88.

Рубинштейн С. Л. Основы онтологии, логики и психологии / С. Л. Рубинштейн // Избранные труды / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Наука, 1997. – С. 405–453.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубінштейн. – Санкт-Петербург : Мастера психологии, 1999. – 679 с. – (2-е).

Роменець В. А. Історія психології XX століття / В. А. Роменець, І. П. Маноха. – Київ : Либідь, 1998. – 988 с.

Ярошевский М.Г. Исторический путь развития психологии // Введение в психологию / Под общ. ред. А.В. Петровского. – М. : Академия, 1997. – С.5–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-19

Як цитувати

Данилюк, І. В., & Ларін, Д. І. (2017). Загальна характеристика психологічних напрямків першої третини XX століття у поглядах Л. С. Виготського. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p