Волонтерська діяльність як засіб індивідуалізації професійної підготовки студентів-психологів

Автор(и)

  • І.С. Литвиненко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

волонтерська діяльність, індивідуалізація, діалог, життєва ситуація, сенс професії, комунікативна компетентність, якісне професійне визначення.

Анотація

У статті обґрунтовано
важливість волонтерської діяльності як додаткового ресурсу індивідуа-
лізації особистості майбутніх психологів та можливості якісного визна-
чення майбутньої сфери професійної діяльності, розуміння соціального
сенсу професії.
Показано задачі волонтерської діяльності як засобу індивідуалі-
зації професійної підготовки студентів-психологів: надати можливість
кожному студенту уточнити найбільш перспективне місце професійної
спеціалізації; випробувати свої сили, ствердитися у правильності свого
вибору; відчути значущість професії, створити її образ; накреслити свій
подальший професійний розвиток; зрозуміти, наскільки професія від-
повідає власній індивідуальності; набути власний досвід у конкретній
практичній діяльності, життєвій ситуації, у роботі з конкретною лю-
диною; розширити «горизонти» професії; усвідомити, які професійно
важливі якості необхідні для роботи з певною категорією людей і дітей;
накреслити майбутній образ «Я – успішний професіонал».
Встановлено, що волонтерська діяльність сприяє: якісному вклю-
ченню студента у навчальний процес; якісному визначенню студентом
свого майбутнього місця роботи; формуванню відповідальної позиції за
власну освіту, якість навчання; глибокому знанню професії, вмінню те-
оретичні знання застосовувати у практичній діяльності; зацікавленості
у самоудосконаленні, розумінні смисложиттєвих орієнтацій в особис-
тому та професійному житті; ціннісному ставленню до кожної людини,
незалежно від віку, соціального статусу; ціннісному ставленню до про-
фесії психолога.

Посилання

Андриенко А.В. К вопросу о личностных и профессиональных качествах практических психологов / А.В. Андриенко // Инновации в образовании. – 2006. – №5. – С. 79–83.

Боднарь М.С. К вопросу о подготовке практического психолога / М.С.Боднарь // Практична психологія і соціальна робота. – 2005. – №7. – С. 71–74.

Иванников В.А. Проблемы подготовки психологов / В.А.Иванников // Вопросы психологии. – 2006. – №1. – С. 48–52.

Левитес Д.Г. Качество образования и безопасность страны / Д.Г.Левитес // Мир образования – образование в мире. – 2002. – №1. – С. 24–39.

Марголис А.А. Критерии профессиональной компетентности педагога-психолога / А.А.Марголис, И.В.Коновалова // Психологическая наука и образование. – 2010. – №1. – С. 13–19.

Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посібник / М.С.Корольчук, Ю.Л.Трофімов, В.І.Осьодло та ін. – К. : Ніка – Центр, 2008. – 336 с.

Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / под ред. Д.А.Леонтьева / Н.Нюттен. – М. : Смысл, 2004. – 608 с.

Панок В.Г. Практична психологія: Теоретико-методологічні засади розвитку: Монографія / В.Г.Панок. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 486 с.

Чепелєва Н.В. Особистісна підготовка практичного психолога в умовах вищого навчального закладу / Н.В.Чепелєва // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методологічного семінару АПН України 16 грудня 2004 р. / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К., 2005. – 716 с.

Чепелєва Н.В. Формирование профессиональной компетентности практического психолога / Н.В.Чепелєва // Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні: Матеріали ІІ з’їзду Товариства психологів України (Київ, 23-27 вересня 1996р.); [У16т., 18кн.] – Т.12. – Симпозіум «Теоретичні і методичні проблеми розвитку практичної психології» – К., 1996. – 163 с.

Чепелєва Н.В. Формування професійної компетентності в процесі вузівської підготовки психолога-практика / Н.В.Чепелєва // Актуальні проблеми психології: Наукові записи інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. академіка С.Д. Максименка. – К., 1999. – Вип. 19. – 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-20

Як цитувати

Литвиненко, І. (2017). Волонтерська діяльність як засіб індивідуалізації професійної підготовки студентів-психологів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p